Zapytanie ofertowe catering

  Zgorzelec  11.03.2017

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Dotyczy:  zapewnienia cateringu na szkoleniach

 

" Życie się o nas upomniało” nr WND-RPDS. 09.01.01-0001/16

w ramach  Działania 9.Włączenie społeczne 9.1Aktywna integracja.

 

Zgodnie z zasadą

 Rozeznania rynku

 

  Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- główny przedmiot – 55321000-6 – usługi przygotowywania posiłków,

- dodatkowy przedmiot - 55520000-1 – usługi dostarczenia posiłków.

 

Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS”

59-900 Zgorzelec

ul. Brzozowa 10/2

NIP 615 -198 -35-35

 

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

 

I.     Przedmiotem zamówienia:

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa cateringowa w ramach projektu  „ Życie się o nas upomniało” nr WND-RPDS. 09.01.01-0001/16  , współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i polegająca na zapewnieniu cateringu dla uczestników  warsztatów kompetencji społecznych oraz warsztatów predyspozycji zawodowych wg

następującej specyfikacji:

1.         Warsztaty Kompetencji Społecznych  - 3 dni :

a)      Wykonawca zapewni dla każdego uczestnika Warsztatów Kompetencji Społecznych w ramach projektu (6 grup x średnio 10 uczestników w grupie

w sumie 180 os/dni ) ciepły posiłek 2-daniowy (zupa+ drugie danie ) i nielimitowaną przerwę kawową w czasie realizacji zajęć powyżej 6 godzin danego.

 

b)      Catering będzie świadczony w miejscu realizacji szkoleń (Zgorzelec ul. Czachowskiego 5/1) dla 6 grup szkoleniowych (średnio 10 osób)

    

 

c)      Przerw kawowych według potrzeb obejmujących stały dostęp do bufetu kawowego, w skład którego wchodzi

każdorazowo:

- kawa rozpuszczalna średniego typu jakościowego,

- herbata czarna średniego typu jakościowego,

- cukier,

- mleko,

- cytryna,

- woda mineralna,

- kruche ciasteczka i/lub słone przekąski,

- elektryczny podgrzewacz wody,

- termiczne kubki do gorących napojów lub filiżanki, łyżeczki lub mieszadełka, talerzyki na ciasteczka

      d)   Obiadu w skład którego wchodzi każdorazowo:

- zupa,

- drugie danie,

- napój (woda lub sok/kompot).

       e) . Posiłki będą podawane przy użyciu jednorazowych naczyń i sztućców.

       f). Wykonawca zapewnia obsługę całego zamówienia (przygotowanie, dostarczenie i  wydanie posiłku, utrzymywanie porządku w miejscu serwowania posiłków, nadzór nad wykonaniem usługi i organizacją cateringu, sprzątanie (m.in. wywóz naczyń/śmieci).

 

2.         Warsztaty Predyspozycji Zawodowych 2 dni x 6 grup

a)      Wykonawca zapewni dla każdego uczestnika Warsztatów Kompetencji Społecznych w ramach projektu (6 grup x średnio 10 uczestników w grupie

razem 120 os/dni) ciepły posiłek 2-daniowy (zupa+ drugie danie ) i nielimitowaną przerwę kawową w czasie realizacji zajęć powyżej 6 godzin danego

pkt. b, c, d, e, f – jak w pkt.1

 

 

II.   

 Usługi cateringu będą realizowane w weekendy i/lub w dni robocze w zależności od harmonogramów realizowanych szkoleń (harmonogram szkoleń będzie dostosowywany do potrzeb uczestników szkoleń w ramach projektu). Zajęcia odbywać się będą zarówno w dni robocze, jak i weekendy w przedziałach godzinowych 8.00 – 20.00,  Konkretne terminy (szczegółowe harmonogramy) szkoleń będą ustalane indywidulanie z wykonawcą.

 

 

 

 

2.      Uprawnienia Wykonawcy

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

a)         posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)        posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia,

c)         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

3.       Wymogi formalne

 

O realizacje ww. usługi cateringowej mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) złożą ofertę zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy,

2) nie są powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym (zgodnie z podpisanym i złożonym razem z ofertą oświadczeniem o braku powiązań – załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego),

3) prowadzą działalność w zakresie cateringu, tj. posiadają doświadczenie w zakresie realizacji usług cateringowych (zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego minimum jednej usługi cateringowej, w ramach której zostało zrealizowanych minimum 100 osobodni cateringu (organizacja przerw kawowych i dostarczenie ciepłego posiłku),

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5) zobowiązują się do realizacji usługi cateringowej w całości zgodnej z przedmiotem zamówienia, opisanym w części II niniejszego zapytania ofertowego

 

 

 

4.      Osoba do kontaktów:

 

 Marek Jarząb – 691 565 491, od poniedziałku do piątku w godz.9.00 - 15.00, fis.abramis@wp.pl

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY

1) Oferty, wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy wraz z załącznikiem nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań), należy składać do dnia 15.03.2017 r. do godziny 12.00:- osobiście lub kurierem (w wersji papierowej na adres  Fundacja Integracji Społecznej ABRAMIS, 59-900 Zgorzelec ul. Brzozowa 10/2) lub

- za pomocą e-maila (w wersji podpisanej i zeskanowanej na adres e-mailowy: fis.abramis@wp.pl).

(UWAGA: decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego oferty papierowej lub złożonej za pomocą e-maila).

2) Ofertę w wersji papierowej (złożonej osobiście lub kurierem) należy złożyć w kopercie opisanej w następujący sposób:

„Oferta w postępowaniu na wykonanie usługi cateringowej w ramach projektu „Droga bez powrotu”. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

4) Oferta powinna zawierać oświadczenie Wykonawcy, że jest związany ofertą przez okres 1 miesiąca od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

5) Oferta powinna zawierać w szczególności (wg wzoru formularza ofertowego – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego):

a. kosztorys ofertowy - cenę brutto (z VAT) całości usługi cateringowej opisanej w części II zapytania, w przeliczeniu na jeden osobodzień realizacji usługi cateringowej,

b. wykaz wykonanych usług cateringowych wg załączonego formularza ofertowego.

6) Wraz z ofertą Wykonawca składa Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Oświadczenie o braku powiązań

7) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8) Oferty złożone po terminie oznaczonym w pkt 1 nie będą rozpatrywane w niniejszym postępowaniu.

9) Wykonawca może – przed upływem terminu składania ofert – zmienić bądź wycofać ofertę.

10. Zapłata za usługę nastąpi w ciągu 14 dni od przedstawienia rachunku/faktury przez Wykonawce.

11. Dopuszcza się przedłużenie terminu płatności do 90 dni –uzależnione od wpływu środków finansowych na realizację projektu od IP.

 

KRYTERIA OCENY

 

1) Oferty na podstawie wypełnionego formularza ofertowego zostaną poddane ocenie merytorycznej wg. następujących

kryteriów:

a. cena – waga punktowa 60 pkt,

b. doświadczenie w zakresie realizacji usług cateringowych – waga punktowa 20 pkt.

c. klauzule społeczne – waga punktowa 20 pkt.

2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów przyznanych zgodnie z pkt 3, na podstawie wypełnionego formularza ofertowego. Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 100 pkt.

Ad. 2)a. Wykonawca oferujący najniższą cenę otrzyma 60 pkt., natomiast pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru:

cena = (cena najniższa / cena ocenianej oferty) x 60 pkt. Maksymalna liczba pkt do uzyskania za spełnienie niniejszego kryterium wynosi 60 pkt.

Ad. 2)b. Wykonawca, który zrealizował w okresie ostatnich 5 lat od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego

usługę cateringową, w ramach której zostało zrealizowanych minimum 100 osobodni cateringu (organizacja przerw kawowych i dostarczenie ciepłego posiłku) otrzyma 10 pkt, a za następną usługę cateringową, w ramach której zostało zrealizowanych minimum 100 osobodni cateringu (organizacja przerw kawowych i dostarczenie ciepłego posiłku) otrzyma kolejne 10 pkt. Maksymalna liczba pkt do uzyskania za spełnienie niniejszego kryterium wynosi 20 pkt.

Ad. 2)c. Klauzule społeczne.

- Wykonawca, który zadeklaruje w formularzu ofertowym (Załącznik 1 do Zapytania ofertowego), że wśród osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudniona będzie co najmniej 1 osoba niepełnosprawna (osoba niepełnosprawna, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) otrzyma 20 pkt. Wyżej wskazana osoba musi być zatrudniona nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy na umowę o pracę / umowę cywilnoprawną – wymiar czasu pracy minimum ½ etatu.

- Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do zatrudnienia co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej oraz, w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, do przedłożenia zamawiającemu odpowiedniego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby niepełnosprawnej oraz dokumentu potwierdzającego status osoby niepełnosprawnej.

- Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań zatrudniania ww. osoby niepełnosprawnej. Wykonawca będzie zobowiązany do składania dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby niepełnosprawnej przy realizacji zamówienia wraz z okresowymi fakturami za wykonane usługi. W przypadku zmian w zatrudnieniu, dokumentacja dotycząca zatrudnienia nowej osoby niepełnosprawnej oraz potwierdzająca status nowozatrudnionej osoby musi zostać złożona wraz z fakturą wystawioną za okres, w którym wystąpiły zmiany w zatrudnieniu. Na żądanie zamawiającego wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania ww. osoby.

- W przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia wymaganej przez zamawiającego osoby niepełnosprawnej wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia zamawiającemu kary umownej w wysokości iloczynu kwoty najniższego wynagrodzenia, wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne, oraz liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia za niezatrudnionego niepełnosprawnego

 

 

 

 

Zastrzeżenia

 

1) W celu zapewnienia przejrzystości procedur i porównywalności ofert nie przewiduje się składania ofert zawierających jakiekolwiek warunki i zastrzeżenia.

2) Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych. Zapytanie dotyczy całości działań opisanych w Części II.

3) Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych.

4) Wykonawcy mogą korzystać z usług podwykonawców, za których działania przyjmują pełną odpowiedzialność.

5) W uzasadnionych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na prawidłową realizację usługi cateringowej, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wypłatę zaliczki na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę faktury VAT zaliczkowej.

6) Informujemy, że powyższe zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy ani też oferty prowadzenia negocjacji w tym celu

i jest skierowane do wielu adresatów.

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty i bez podania przyczyny o czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców,

- wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.

8) O wynikach postępowania Wykonawcy zostaną powiadomieni indywidualnie.

 Załącznik nr 1

 

Formularz Oferty

 

 

Imię Nazwisko wykonawcy/ nazwa firmy: ………………………………………..................................

Adres: …...........................................................................................................................................

Tel./fax: …………………………………………………………………………………………………….

 

Warsztaty Kompetencji Społecznych

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, oświadczamy, że: oferujemy wykonanie całości usługi cateringowej (zgodnie z przedmiotem zamówienia opisanym w Części II zapytania  ofertowego)

za cenę brutto: ……………. zł (słownie: ………………… złotych).,

 zgodnie z poniższym kosztorysem

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

WYCENA

 

 

Element zamówienia

 Liczba osobo dni

 

Cena brutto/ osoba

 

Cena brutto za całość zmówienia

 

Catering 


 120 

 

 

 

Warsztaty Predyspozycji Zawodowych

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, oświadczamy, że: oferujemy wykonanie całości usługi cateringowej (zgodnie z przedmiotem zamówienia opisanym w Części II zapytania  ofertowego)

za cenę brutto: ……………. zł (słownie: ………………… złotych).,  zgodnie z poniższym kosztorysem

 

 

Przedmiot zamówienia

Liczba osobo/dni

 Cena brutto/godz

Cena brutto za całość zamówienia

 

 

 

 

 

Catering

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………….……..

       Podpis wykonawcy

 

 

Oświadczam, że Wykonawca:

 

WYKONAŁ/WYKONUJE NASTĘPUJĄCE USŁUGI W ZAKRESIE CATERINGU

:

 

Przedmiot usługi    

Data wykonania usługi  

Odbiorca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................................                                                         .....................................                                                                           

Miejscowość, data                                                                    Czytelny podpis Wykonawcy                                                                                        

 Załącznik nr 2

Pieczeć

 

 

Data………………………

 

 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym

 

Niniejszym oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, tj. ………………… /nazwa Wykonawcy/ nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został

określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku

przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

(pieczęć i podpis osób uprawnionych)

 

 

 

 


Załącznik nr 3

 

…………………………………………..…

…………………………………………………

…………………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że:

·         posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

·         posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia,

·         znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

 

 

 

…………………………………

   Data i podpis Wykonawcy

 

 


 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations