Protokół wyboru -pośrednik pracy

Zgorzelec 02.12.2016 r.

 

Protokół z wyboru Pośrednika pracy

 

Zgodnie z   „ Zapytanie ofertowe/ Rozeznanie rynku nr 4/2016

– pośrednik pracy” – z dnia 15.11. 2016 r.

 

Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej Fundacji Integracji Społecznej „ABRAMIS” – www. Fundabramis.pl.tl , na tablicy informacyjne w biurze projektu ul. Daszyńskiego 91,59-900 Zgorzelec.

Termin końcowy wpływu ofert – 30 .11.2016 r.

Na  zapytanie wpłynęły następujące oferty :

 

1.     Katarzyna Likus – ( 18.11.2016 – email)

2.     Kamila Siennicka – ( 18.11.206 –email)

3.     Joanna Kazimierczak –( 01.12.2016 –email)

4.     Natalia Gawura -  ( 01.12.2016 –email)

5.     Katarzyna Kaluba – ( 16 .11.2016 – poczta tradycyjna)

6.     Małgorzata Kuprewicz ( 30.11.2016 –osobiście do biura projektu)

 

W dn.02.12.2016 r dokonano weryfikacji ofert złożonych na zapytanie ofertowe :

1.      Katarzyna Likus – brak niezbędnej dokumentacji ( przesłano tylko CV i wykaz zatrudnienia) – odrzucono z przyczyn formalnych

2.      Kamila Siennicka – brak niezbędnej dokumentacji ( przesłano tylko CV) – odrzucono z przyczyn formalnych

3.      Joanna Kazimierczuk – wpływ po terminie ( również tylko CV) – odrzucono z przyczyn formalnych

4.      Natalia Gawura – wpływ po terminie ( przesłano tylko CV)- odrzucono z przyczyn formalnych

5.      Katarzyna Kaluba – komplet dokumentów – proponowana cena usługi zgodnej z zapytaniem ofertowym – 120 zł/ godz.

 

6.      Małgorzata Kuprewicz – komplet dokumentów – proponowana cena usługi zgodnej z zapytaniem ofertowym 100 zł/godz.

 

 Wymagania dotyczące kwalifikacji spełniły p. Katarzyna Kaluba i Małgorzata Kuprewicz

Najniższą cenę za usługi pośrednictwa pracy zaoferowała p. Małgorzata Kuprewicz .

W związku z nadesłanymi dokumentami i ich prawidłowością oraz spełnieniem kryterium ceny i doświadczenia , usługi Pośrednictwa pracy będzie wykonywała Pani Małgorzata Kuprewicz.

 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations