Akywność na plus Bytom 7.3
 

Celem projektu jest integracja społeczno-zawodowa 60 osób (36 K i 24 M) zamieszkujących powiat nowosolski Gr. docelowa w proj. zgodna będzie z zakr. określonym dla typu projektu i będą to wyłącznie z pow. nowosolskiego woj. lubuskiego (w roz. KC). Efektywności społeczna i efektywność zatrudnieniowa, zg z Wytycznymi w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wyk śr EFS i EFRR w
odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykl społ. minimalny poziom efektywności społ. wynosi 34% a minimalny poziom efektywności-zatrudnieniowej, wynosi 25% .Co najmniej 13 % osób objętych wsparciem podejmie pracę w okr. 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie .Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efekt. społ. wynosi 34%, a minimalny poziom efekt. zatr. wynosi 12%
Aktywizacja społeczna i zawodowa odbywać się poprzez następujące działania:
. Indywidualna diagnoza społeczno-zawodowa UP z tworzeniem IPD
. Wsparcie o charakterze społecznym
. Wsparcie o charakterze zawodowym

Okres realizacji projektu 03.2019 r. -11.2020 r

Biuro projektu : Bytom Odrzański ul. Rynek 11/12 tel. 509 785 130
 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations