ŚRODOWISKOWA STACJA ASYSTENTURY KŁODZKO

BEZPŁATNE USŁUGI OPIEKUŃCZE I ASYSTENCKIE

 

Wsparcie przeznaczone między innymi dla:

- osób starszych niesamodzielnych

- osób z niepełnosprawnością

- samotnych wymagających pomocy opiekuna

- osób chorych niesamodzielnych

zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Kłodzko

 

 Zapewniamy również darmowe porady np. prawnika, psychologa i innych specjalistów w zależności od potrzeb.

 

Usługi świadczone w miejscu zamieszkania przez wykwalifikowany personel.

 

 

Oferujemy również opiekunom ( w tym opiekunom faktycznym)  tych osób bezpłatne szkolenia specjalistyczne dotyczące sprawowania opieki.   

Ilość miejsc ograniczona

Kontakt : Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS”

Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 2 f  ; Tel: 693 185 245 lub 691 565 491

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przysługują

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona

Osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić

Podstawowy zakres usług Opiekunów:

-wykonywaniu czynności dnia codziennego , w tym prowadzeniu gospodarstwa domowego 

-wyjściu, powrocie/dojazdach w wybrane miejsce (np. dom, ,urzędy, znajomi, placówki rehabilitacyjne, lecznicze, ośrodki wsparcia),

-pomoc w robieniu zakupów, przygotowaniu posiłków, pomoc w spożywaniu posiłku, pomoc w umyciu się, zmiana pampersa, czynnościach higienicznych

-wsparcie w załatwieniu spraw urzędowych, finansowych.,

-czytanie prasy, książek, korespondencji os. niezdolnym do samodzielnego czytania,

-pomoc w pisaniu pism/listów,

-wspieranie włączenia społecznego przez umożliwienie kontaktów ze środowiskiem sąsiedzkim/społecznym.,

-innych czynnościach niezbędnych do aktywnego funkcjonowania w sferze społecznej i zawodowej

Każdemu z uczestników przysługuje również bezpłatna pomoc specjalistów ( np. prawnik, psycholog itd.)


 Projekt: „Środowiskowa Stacja Asystentury i Opieki „w ramach  Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji .Priorytet 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku Działanie 9.1 Transformacja społeczna
 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations