7.3 POKL Mierzęcice
Spotkanie inauguracyjne

Spotkanie organizacyjne uczestników projektu odbyło się 29 kwietnia 2010 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach. W ramach projektu wzięło w nim udział 20 beneficjentów oraz zaproszeni goście w osobach Wójta Gminy oraz przedstawicieli jednostek samorzadu terytorialnego.W pierwszej części spotkania została omówiona prezentacja dotycząca działań w projekcie,harmonogramu ,celów projektu oraz zakładanych wskaźników. Następnie wspólnie z beneficjentami został opracowny  plan wyjazdów na Pomorze oraz na warsztaty projektowe do Zakopanego.Warsztaty projektowe

W dn. 04 -05 czerwca w Zakopanym, odbyły się warsztaty edukacyjne dotyczące sposobów tworzenia bazy turystycznej na terenach wiejskich z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w wizycie studyjnej. Temat zajęć, a więc:
 Przedstawienie zasobów-kapitałów jakimi dysponują wsie
( kapitał krajobrazowy, ludzki, fizyczny, społeczny, dziedzictwo kulturowe, zasoby finansowe) oraz określenie przykładowych metod ich wykorzystania jako podstaw do tworzenia wiosek tematycznych. Prezentacja dobrych praktyk, czyli jak działają już istniejące wsie tematyczne w Polsce i omówiona zostanie wizyta studyjna,
i opracowanie wstępnej koncepcji jednej wsi tematycznej”.
był dostowany do terenów Gminy Mierzecice i zasad partycypacji społecznej. W czasie kilkunastu godzin zajęć, uczestnicy w grupach stworzyli przykładowe wsie tematyczne i opracowali strategię ich promocji.
Jednocześnie spotkanie było okazją do podsumowania działań w projekcie oraz wręczenia wszystkim beneficjentom zaświadczeń o udziale w projekcie i ukończeniu warsztatów. 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations