7.2.2 "Centrum Ekonomi Społecznej

 
Projekt "Centrum Ekonomii Społecznej", realizowany w Partnerstwie na terenie Subregionu Nysa. Ma na celu wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez wsparcie  merytoryczne zarówno podmiotów ES jak i osób fizycznych zainteresowanych np. załozeniem spółdzielni socjalnej.
W ramach projektu przewidziane są szkolenia z zarządzania podmiotami ES, marketing, budowania wizerunku organizacji, podstawowych źródeł finansowania ES oraz inne formy wsparcia w ramach warsztatów.
Dla beneficjentów przygotowano również wyjazdy studyjne do Bałtowa , działających spółdzielni socjalnych na terenie Dolnego Śląska, Przedsiębiorstwa Społecznego "Garncarska Wioska' w Nidzicy.
W biurze CES - ul. Mickiewicza 13 w Zgorzelcu, dyżurują specjaliści oferujący doradztwo w zakresie księgowości, zarządzania podmiotami ES, marketingu,prawnym oraz aplikowania o fundusze unijne.

  
Lider Projektu - Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu

Partnerzy:
Urząd Miasta Zgorzelec
Fundacja Integracji Społecznej "ABRAMIS"
Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu

---------------------------------------------------------------------

 
 
W ramach pierwszego cyklu szkoleniowego, grupa 20 beneficjnetów z 10 podmiotów ES, wzieła udział w dwóch 2- dniowych  oraz trzech 3- dniowych warsztatach z zakresu zarządzania podmiotami ES.Zamówienie


 

 Zapytanie ofertowe

na organizację usługi obejmującej

noclegi, wyżywienie i wynajem sali

podczas szkoleń.

 

1.   Dane Oferenta oraz dane do kontaktu.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.   Oferujemy realizację usługi spełniającą wymagania zamawiającego, zgodnie z poniższym opisem:

2.1         Noclegi dla grupy do 20 osób zorganizowane   w pokojach  1-2 osobowych  z łazienką.

2.2         Jeden pokój dla osób palących  (Prezes Fundacji i zarazem organizator szkoleń)

2.3         Wyżywienie dla grupy do 20 osób serwowane w czasie trwania szkoleń i obejmujące:

a)    szkolenie 3- dniowe - 3 obiady, 2 kolacje ( w tym jedna uroczysta), 2 śniadania,

b)   szkolenie 2 –dniowe – 2 obiady ,1 kolacja ,1 śniadanie

c)    poczęstunek kawowy na bieżąco uzupełniany podczas trwania szkoleń.

Szczegółowy harmonogram posiłków dostosowany pod potrzeby zamawiającego.

      2.3   Wynajem sali do 20 osób:

d)    szkolenie 3- dniowe – 20 godzin szkoleniowych,

szkolenie 2 –dniowe – 14 godzin szkoleniowych

Sala wyposażona w stoły i krzesła z możliwością ich przestawiania, z udostępnionym projektorem multimedialnym, tablicami flipchartowymi oraz dostępem do Internetu.                 W sali szkoleniowej dopuszczalne przywieszanie do ścian za pomocą taśm malarskich papieru typu flipchart.

2.4            Umożliwienie skorzystania z  bezpłatnego ksera w hotelu w razie konieczności.

2.5            Zakwaterowanie grupy w dniu przyjazdu ( ok.godz.9.00 -10.00) bez konieczności czekania na  

       rozpoczęcie doby hotelowej czy posprzątanie pokoi.

2.6            Zamówienie dotyczy organizacji wskazanych poniżej   w terminach przewidzianych                        

       w harmonogramie w punkcie 5  i 6.

     2.7        W przypadku posiadania przez Oferenta zaplecza SPA (basen, sauna, jakuzzi itd.) bezpłatnego  

       udostępnienia go dla grupy

 

3.   Lokalizacja – miejsce realizacji usługi:…………………………………………………………..

 

4.   Wyrażamy zgodę na termin płatności za realizację usługi do 21 dni po zakończeniu danego szkolenia lub do chwili wpłynięcia środków z DWUP Wrocław.

 

 

5.    Termin :  8-9-10 czerwiec 2013  oraz 14-15-16 czerwiec 2013 ( szkolenia 3 dniowe)

6.    Termin:   29 -30 czerwiec 2013 oraz 1-2 czerwiec 2013 ( szkolenia 2 dniowe)

 

7.   Oferent wyraża zgodę na:

7.1. Przyjęcie Rezygnacji z zamówionych usług przez Zamawiającego w terminie do 14 dni przed

    realizacją usługi.

7.2. Weryfikację przez Zamawiającego spełnienia kryteriów przedstawianych w ofercie przez  

   Oferenta.

7.3. Proporcjonalne obniżenie ceny usługi w przypadku pobytu mniejszej liczby odbiorców usług          

    i poinformowaniu o tym fakcie Oferenta przed rozpoczęciem danego szkolenia.

7.4. Zwiększenia możliwości skorzystania z usług do 3 osób więcej niż zaplanowano w przypadku

    poinformowania o takiej potrzebie co najmniej jedną dobę przed rozpoczęciem szkolenia.

7.5. Brak możliwości przedpłaty.

7.6. Sporządzenie pisemnej umowy, zgodnie z którą będzie realizowana usługa. 

7.7. Rozwiązanie natychmiastowe umowy w przypadku nie spełnianie w trakcie jej trwania punktu 

    zawartego w ofercie.

 

 

8.   Koszt realizacji usługi (ceny netto i brutto)

 

 

- koszt noclegów i wyżywienia w przeliczeniu na grupę oraz osobę

 ( 2 szkolenia   3- dniowe, 20 osób) ………………………………………………………………………………..

 ( 2 szkolenia 2 – dniowe, 20 osób) ………………………………………………………………………………..

 

 

    - koszt wynajmu sali szkoleniowej

 ( 2 szkolenia   2- dniowe)………………………………………………………………

 ( 2 szkolenia 3 –dniowe)……………………………………………………………….

     

Koszt razem ( szkolenia 3 i 2 dniowe wraz z salą) brutto……………………………………….

 

 

 

 

 

………………………………………..                                           

                  Miejscowość, data                                                                                                    

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Priorytet VII działanie 7.2.2  „Centrum Ekonomii Społecznej”

Lider Projektu : Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu


 
 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations