Statut

Statut Fundacji Integracji Społecznej „ABRAMIS”


ROZDZIAŁ I


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1.

Fundacja nosi nazwę (Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS” ), zwana  dalej "Fundacją" i została ustanowiona z woli  Marka Jana Jarząb  aktem notarialnym nr 1737/2008

§2.

Fundacja działa w oparciu o postanowienia ustawy o fundacjach oraz postanowienia niniejszego statutu.


§3.

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o :

- ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o fundacjach

- Fundatorze – należy rozumieć  p. Marka Jana Jarząb


§4.


1.Siedzibą Fundacji jest   Zgorzelec

2.Fundajca działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów

3.Dla realizacji swoich celów Fundacja może tworzyć oddziały terenowe , filie i przedstawicielstwa  ,   wchodzić w skład spółek i stowarzyszeń i działać wspólnie ze związkami wyznaniowymi.


§ 5.

Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

§ 6.

Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest  Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§ 7 .

Celem Fundacji jest:

- integracja społeczna środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym

- aktywizacja zawodowa , społeczna  oraz pomoc osobom niepełnosprawnym

- działania na rzecz   kultury, nauki , oświaty  ,sportu , oraz  dziedzictwa 

   narodowego i światowego.

- działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

- tworzenie i prowadzenie placówek opiekuńczo – rehabilitacyjnych oraz edukacyjnych i 

  wychowawczych

- wspieranie aktywnego wypoczynku oraz turystyki

- wspieranie i promocja rozwoju regionu.

- wspieranie rozwoju wsi.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, spotkań , imprez oraz różnych  

  przedsięwzięć o charakterze informacyjno-kulturalnym.

- współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi , firmami,  

  przedsiębiorstwami oraz organizacjami pozarządowymi .

- wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym , poszkodowanym, starszym oraz

  zagrożonym wykluczeniem społecznym.

- utworzenie i prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej i innych ośrodków   działających   

  na rzecz   realizacji statutowych celów Fundacji,

- działania na rzecz dzieci , młodzieży i osób  starszych,

- uczestniczenie w programach finansujących cele zbieżne z działalnością Fundacji,

- działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy  

   międzynarodowej

- działania na rzecz aktywizacji obszarów wiejskich, agroturystyki i innych  form 

  wypoczynku.

- współpracy z instytucjami rynku pracy.

§ 9

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany w całości na realizację celów statutowych


II MAJĄTEK FUNDACJI


§ 10

Majątek Fundacji stanowią :

  1. Fundusz założycielski w kwocie  200 zł , który zdeponuje Fundator na rachunku oprocentowanym we właściwym Banku krajowym. Kwota ta i kwoty należne z tytułu oprocentowania, będą służyć na okresowe uzupełnienie środków finansowych Fundacji.
  2. Dobrowolne wpłaty osób fizycznych , podmiotów gospodarczych krajowych i zagranicznych oraz osób prawnych.
  3. Dotacje i subwencje.
  4. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji, która obejmować będzie:

- prowadzenie obrotu towarowego,

- świadczenie usług socjalnych: kolonijno-wczasowych, sanatoryjnych,

  turystyki i wypoczynku, ochrony zdrowia i opieki społecznej, usług

  szkoleniowych , imprez kulturalnych ,usług agroturystycznych i hotelarskich

- udział w spółkach, funduszach .


     5.  Darowizny, spadki, nawiązki, zapisy, subwencje i inne nieodpłatne przysporzenia,
          odsetki bankowe i przychody z majątku, dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
           dochody z praw majątkowych.


§ 11

Fundacja po uzyskaniu właściwych zezwoleń może posiadać konta w bankach za granicą i korzystać z usług zagranicznych instytucji finansowych.


§ 12

 

Majątek Fundacji przeznaczony jest wyłącznie na realizację statutowych celów Fundacji.

 

Zakazuje się:

 

            - udzielanie pożyczek lub zabezpieczania majątkiem fundacji w stosunku 

            do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób , z

            którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku

            pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej , pokrewieństwa lub

            powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z

            tytułu przysposobienia , opieki lub kurateli , zwanych dalej „ osobami

            bliskimi”

 

            - przekazywanie majątku fundacji na rzecz jej członków, członków

            organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w 

            stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to

            następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 

 

            - wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub

            pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku 

            do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze

            statutowego celu fundacji.

            - zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, 

            których uczestniczą członkowie fundacji, członkowie jej organów lub 

            pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

 III ORGANY FUNDACJI

 

 

§ 13

Do kompetencji Fundatora należy:

1) ustalenie i zmiana Statutu;   
2) decyzja o połączeniu Fundacji z inną fundacją;
5) decyzja o likwidacji Fundacji;
6) ustalanie regulaminów Zarządu Fundacji.

 

§ 14

 

Dla realizacji swoich celów Fundacja może zawierać porozumienia z innymi fundacjami krajowymi i zagranicznymi oraz stowarzyszeniami.

 

 

 

 

§ 15

 

 

Zarząd Fundacji składa się z 3-5  członków , w tym:

 

1.Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika  

            Prezesem jest Fundator. Dopuszcza się wskazanie

             imiennie innego Prezesa Fundacji  przez Fundatora

             

 

2.Zarząd Fundacji   powołuje i odwołuje Fundator.

3.Okres kadencji wynosi 2 lata. Ponowne powołanie jest dopuszczalne.

4.Członkostwo Zarządu   ustaje:

            1.) z upływem kadencji,

            2.) z chwilą śmierci,

            3.) na skutek odwołania przez Fundatora ze względu na nienależyte wykonywanie

               obowiązków  .

            4.) w razie złożenia rezygnacji.

 

 

 

 

 

§ 16

 

Członkowie Zarządu  pełnią swoje funkcje honorowo lub za wynagrodzeniem. Zasady wynagradzania określi regulamin opracowany przez Fundatora , zgodnie z art.20 pkt 6c ustawy z 24.04.2003 r.

 

 

§ 17

 

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb i są zwoływane na wniosek Prezesa Zarządu , który im jednocześnie przewodniczy.

 

 

§ 18

 

  Zarząd Fundacji  podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równowagi przeważa głos prowadzącego obrady.

 

 

§ 19

 

 

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz, oraz ponosi odpowiedzialność za prawidłowe jej prowadzenie a także:

 

            - zarządza majątkiem Fundacji,

            - pozyskuje dodatkowe środki majątkowe,

            - opracowuje roczne i wieloletnie programy działania Fundacji,

            - przygotowuje sprawozdania ze stanu majątkowego Fundacji i 

              działalności Zarządu za rok bieżący i cały okres kadencji.

            - załatwia sprawy bieżące.

 

 

§ 20

 

Do składania w imieniu Fundacji oświadczeń woli w zakresie jej praw i zobowiązań majątkowych , wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu , w tym Prezesa lub jego zastępcy. Oświadczenie woli w zakresie zwykłego zarządzania Fundacją może składać jeden członek Zarządu.

 

 

§ 21

 

Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu oraz funkcję administratora pełni prezes Zarządu Fundacji.

 

 

 

 

 

§ 22

 

Obsługa Zarządu Fundacji należy do biura Fundacji. Biuro podporządkowane jest prezesowi zarządu Fundacji, który   równocześnie ustala jego regulamin organizacyjny.

 

 

§ 23

 

Zarząd sporządza roczny plan działania Fundacji oraz preliminarz dochodów i wydatków.

 

 

§ 24

 

Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji z powodu osiągnięcia celów lub wyczerpania się jej środków finansowych i majątku , podejmuje Fundator .

Środki majątkowe pozostałe po likwidacji fundacji powinny być przeznaczone na cele statutowe, bądź inne społeczne lub gospodarczo użyteczne określono ustawowo.

O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

§ 25

 

W zakresie prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja kieruje się zasadami rachunku ekonomicznego. Księgowość jest prowadzona według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów.

 

 

§ 26

 

Fundator może dokonać zmian niniejszego Statutu.

Zmiany wchodzą w życie po dokonaniu wymagań przewidzianych w ustawie o Fundacjach.

Sprawy nie uregulowane przepisami o Fundacjach niniejszym Statutem rozstrzyga Zarząd oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

 


 

 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations