START
Celem głównym projektu jest integracja społeczno-zawodowa 60 osób (36 K i 24 M) zamieszkujących wyłącznie powiaty zgorzelecki, lubański, bolesławiecki
Gr. docelowa w proj. zgodna będzie z zakr. określonym dla II. typu projektów w ramach operacji 9.1.A Reg. Konkursu i stanowić ją będzie 60 os (36 K i 24M)
Efektywności społeczna i efektywność zatrudnieniowa 30% ( kryt prem) uzyskana przez UP, zg z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wyk śr EFS i EFRR na lata 20142020: w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34% a minimalny poziom
efektywności-zatrudnieniowej, wynosi 25%. ; w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34%, a minimalny poziom
efektywności zatrudnieniowej wynosi 12% ; 10% - 6 osób znajdzie zatrudnienie w PES -kryt prem.
Aktywizacja społeczna i zawodowa odbywać się poprzez następujące działania:
. Indywidualna diagnoza społeczno-zawodowa UP z tworzeniem IŚR
. Wsparcie o charakterze społecznym
. Wsparcie o charakterze zawodowym
Termin: 07.2020-06.2022
Obszar:powiaty zgorzelecki, lubański, bolesławiecki
Biuro projektu : Zgorzelec ul Warszawska 1/309 a tel. 691 565 491
 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations