Rozeznanie rynku Pośrednik pracy

 Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS”                                               Zgorzelec. 02.07.2020 r.

ul. Brzozowa 10/2

59-900  Zgorzelec

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe/ Rozeznanie rynku nr 4/START/2020

– pośrednik pracy

 

W związku z realizacją projektu  aktywnej integracji „  Start ” projektu  nr WND-RPDS.09.01.01-02-0010/19    realizowanego na terenie województwa  dolnośląskiego w powiecie Zgorzelec, Lubań, Bolesławiec w okresie 01.07.2020  – 31.06.2022 r   zapraszamy do składania ofert na realizację POŚREDNICTWA PRACY (79611000-0 Usługi poszukiwania pracy).

 

Szczegółowy opis zamówienia:

 

I Prowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy

 

Termin: VII.2020-VI.2022 (zastrzega się możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy).

 

Miejsce: sala doradcza w miejscowościach  Zgorzelec ,Lubań, Bolesławiec  /pracodawcy w województwie  dolnośląskim  (zastrzega się możliwość zmiany miejscowości  w województwie dolnośląskim w których będzie realizowana umowa).

 

Pośrednictwo pracy realizowane będzie dla maksymalnie 60  osób. Celem usługi jest objęcie 60 uczestników  kompleksowym i indywidualnym pośrednictwem pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z możliwościami i preferencjami. Wsparcie ma charakter ciągły, nie odłącznie będzie towarzyszyć innym formom wsparcia aktywizacji i monitorować aktywność  uczestników w poszukiwaniu pracy. W ramach spotkań z pośrednikiem uczestnicy przygotują profesjonalne portfolio, zapoznają się z bieżącymi ofertami pracy względem nabywanych kwalifikacji oraz odbędą rozmowy kwalifikacyjne. Każdemu uczestnikowi zostaną przedstawione min. 3 oferty pracy zgodnie z preferencjami i potrzebami. Po zakończeniu pośrednictwa min. 14 osób muszą znaleźć zatrudnienie w terminie do 3 miesięcy od zakończenia realizacji projektu przez uczestnika projektu zgodnie z warunkami określonymi w  Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020; Podrozdział 3.2 Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej w projekcie.

Przewiduje się 8 godzin na uczestnika projektu. Spotkania będą się odbywać min. 1 w miesiącu. Przez godzinę rozumie się 60 minut. Łącznie do zrealizowania przewiduje się 480  h pośrednictwa pracy.

 

Grupa docelowa : 60 osób z terenów powiatu zgorzeleckiego, lubańskiego i bolesławieckiego w wieku 18-65l.   osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Beneficjenci z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

 

1. Usługa pośrednictwa pracy obejmuje:

a. Współpracę z zamawiającym przy rekrutacji beneficjentów, przeprowadzenie wstępnej indywidualnej rozmowy z uczestnikiem projektu, mającej na celu zebranie niezbędnych informacji nt. poszukiwanej przez niego pracy/stażu.

b. przeprowadzenie kolejnych indywidualnych rozmów z klientem, co najmniej raz na miesiąc, w celu weryfikacji efektów poszukiwania pracy;

c. nawiązywanie kontaktów i ich utrzymywanie z zakładami pracy zatrudniającymi chcącymi zatrudniać pracowników lub przyjąć stażystów na staż zawodowy

d. pozyskiwanie informacji o wolnych miejscach pracy, ofert pracy, ofert staży od pracodawców i udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy/na staż, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy/stażu;

e. udzielanie uczestnikom projektu informacji o wolnych miejscach pracy/stażu i możliwościach jej podjęcia, a także o możliwościach jej poszukiwania

f. upowszechnianie ofert pracy/stażu wśród uczestników projektu  

g. zapoznanie uczestników z warunkami na stanowisku odbywania stażu

h. dobór kandydatów na konkretne miejsce pracy/stażu zgodnie z ich kwalifikacjami, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym oraz wymaganiami i sugestiami podmiotu zatrudniającego, na podstawie przeprowadzonej każdorazowo analizy celowości i możliwości zatrudnienia danego kandydata na określone miejsce pracy

i. inicjowanie i organizowanie kontaktów uczestników projektu z pracodawcami/stażodawcami;

j. wsparcie uczestników projektu w negocjowaniu z podmiotami zatrudniającymi, warunków pracy, pomoc w zakresie przepisów, regulacji

k. informowanie osób pozostających bez zatrudnienia o przysługujących im prawach i obowiązkach

l. pozyskiwanie, przechowywanie i aktualizowanie informacji o lokalnym rynku pracy, informowanie uczestników projektu o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na regionalnym/lokalnym rynku pracy;

 

 

2. Informacje dotyczące realizowanego pośrednictwa pracy dla każdej osoby pośrednik pracy dokumentuje uwzględniając co najmniej:

a. imię i nazwisko uczestnika projektu,

b. status zawodowy przed przystąpieniem do projektu,

c. informacje o przeprowadzonych rozmowach z uczestnikiem,

d. informacje o przedstawionych uczestnikowi projektu ofertach pracy (załączone kopie oferty pracy zawierających dane teleadresowe pracodawcy, oraz o ich akceptacji bądź odrzuceniu

e. podpis uczestnika projektu pod dokumentacją

Informacje te przedstawiane są w formie raportu z monitoringu aktywności uczestników w poszukiwaniu pracy, sporządzanego raz na miesiąc.

3. Pośrednik pracy w ramach zaproponowanej stawki jednostkowej opracuje wzór dokumentacji związanej z realizacją zamówienia, którą będzie wykorzystywał podczas pracy z uczestnikiem projektu, mając na uwadze szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dokumentacja ta w szczególności posłuży do raportowania przebiegu spotkań z uczestnikiem, monitorowania aktywności uczestnika w poszukiwaniu pracy. Załącznikami do tejże dokumentacji będą kopie przekazanych ofert pracy, kopie umów potwierdzających zatrudnienie, tym min. kopie umów potwierdzających wykonanie wskaźników efektywności zatrudnieniowej zgodnie z Wytycznymi.

4. Opracowany dokument przedstawi do akceptacji zamawiającemu. Tylko ostatecznie zaakceptowane dokumenty przez zamawiającego mogą być wykorzystywane przez pośrednika pracy.

5. Wszystkie dokumenty sporządzane przez pośrednika powinny być wypełnione elektronicznie w celu zapewnienia czytelności zapisów.

6. Ponadto każde spotkanie pośrednika pracy z uczestnikiem musi zostać potwierdzone podpisem uczestnika projektu poświadczającego uczestnictwo w spotkaniu i akceptującego otrzymane wsparcie (oddzielny dokument - karta spotkania pośrednika pracy z uczestnikiem).

7. Wszystkie dokumenty sporządzane przez pośrednika pracy powinny zostać oznakowane zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” oraz „Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020”

 

 III

 

1. Rozliczenie za realizację pośrednictwa będzie prowadzone po przedłożeniu Zamawiającemu ewidencji godzin pracy na rzecz projektu w danym miesiącu kalendarzowym (zgodnie z wzorem stosowanym u Zamawiającego), oraz wypełnionych kart spotkań pośrednika pracy z uczestnikami projektu, kart czasu pracy, dokumentacji związanej z realizacją zamówienia.

2. Możliwe formy zaangażowania: zgodnie z wskazanymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

3. Pośrednik pracy w ramach usługi zobowiązany będzie do dokumentowania swojego czasu pracy w formie karty czasu pracy, wykazując łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów (zgodnie z wzorem stosowanym u Zamawiającego, zawierającym min. zadania w ramach jakiej umowy i w jakich godzinach wykonywała dana osoba każdego dnia). Łączne zaangażowanie w realizację ww. zadań nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie. Oferent zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu kartę czasu pracy w okresie realizacji zamówienia po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, w którym wykonywane były czynności objęte zamówieniem.

4. Oferent w dniu podpisania umowy złoży oświadczenie, iż nie jest zatrudniony w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO (rozumie się IZ RPO lub instytucję, do której IZ RPO delegowała zadania związane z zarządzaniem RPO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).  

5. Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wynosić będzie do 60 dni, liczonych od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego rachunku/faktury oraz dokumentów rozliczeniowych (kart spotkań pośrednika pracy z uczestnikiem, ewidencji godzin pracy, karty czasu pracy).

7. Zamawiający zastrzega, iż termin płatności jest uzależniony od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom.

8. W przypadku nieprawidłowej realizacji zamówienia przez Wykonawcę i uznania z tego tytułu za niekwalifikowalne wydatki przez Instytucję Pośredniczącą, Wykonawca z tego tytułu zostanie obciążony karę umowną równą wysokości niekwalifikowalnych wydatków.

 

Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (w szczególności w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

 

 

A. Wykonawca posiada odpowiednie wykształcenie tj. Wykształcenie wyższe , doświadczenie   w ramach prowadzenie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.  

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w następujący sposób:

Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć Zamawiającemu wypełniony załącznik „Oświadczenie dot. posiadanego wykształcenia” wraz z dyplomem /świadectwem ukończenia właściwych studiów, kursów itd.

 

C. Wykonawca posiada niezbędny staż zawodowy, tj.  250 przeprowadzonych godzin z zakresu pośrednictwa pracy.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w następujący sposób: Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć Zamawiającemu właściwe dokumenty potwierdzające spełnienie tego warunku (m.in. świadectwa pracy, referencje, kopie umów o pracę/umów cywilno-prawnych, świadectwa stażu, itp.). Przez niezbędny staż zawodowy rozumie się przepracowanie 350 godzin w charakterze pośrednika pracy  w przeciągu ostatnich 3 lat, licząc od upływu terminu na składanie ofert.

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w następujący sposób:

Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć Zamawiającemu wypełniony załącznik „Wykaz usług” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie tego warunku.

 

 

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT

1.     Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami został upoważniony  p.  Marek Jarząb, e-mail:  fis.abramis@wp.pl, tel. 681 565 491

2.     Siedziba zamawiającego: 59-900 Zgorzelec ul. Brzozowa 10/2, Biuro Projektu : Zgorzelec ul. Daszyńskiego 92

3. Oferty, wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania (Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany jest podać cenę za realizację całego przedmiotu zamówienia oraz cenę jednostkową za 1 godzinę świadczenia usług – brak wskazania ww. elementów powodować będzie odrzucenie oferty), należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (zeskanowany formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami / oświadczeniami) na adres e-mail: fis.abramis@wp.pl, osobiście lub pocztą w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres siedziby Zamawiającego; oferta składana w formie pisemnej  powinna być doręczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem : Oferta w postępowaniu na realizację pośrednictwa pracy w ramach realizacji projektu „ Start ”. W przypadku składania oferty za pomocą poczty elektronicznej tytuł wiadomości powinien brzmieć: Oferta w postępowaniu na realizację pośrednictwa pracy w ramach realizacji projektu „ Start””.

4. Oferta musi być złożona do dnia 15.07.2020 r. do godziny 24:00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.

6. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.

8. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

9. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 od ostatniego dnia wyznaczonego na składanie ofert.

 

 

 VI. KRYTERIA OCENY OFERT

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu, każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami:

 

1. Opis sposobu obliczania kryterium cena (waga 70 %) – max. 70 pkt.

 

W ramach tego kryterium Zamawiający oceniać będzie zaoferowaną przez Wykonawcę cenę za realizację całego przedmiotu zamówienia.

 

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:

C = (Cmin : C0) x 70

 

gdzie:

C – liczba punktów przyznana danej ofercie,

Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,

C0 – cena obliczona badanej oferty.

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 60. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

 

2. Opis sposobu obliczania kryterium doświadczenie (waga 30% ) – max. 30 pkt.

Przez doświadczenie Wykonawcy rozumie się łączną liczbę godzin pośrednictwa praccy zrealizowanych  przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca może wykazać maksymalnie 600 godzin pośrednictwa pracy. W ramach tego kryterium Zamawiający oceniać będzie liczbę godzin pośrednictwa ponad 350 godzin.

Wykonawca posiadający doświadczenie w realizacji usług pośrednictwa pracy wypełnia załącznik: „Wykaz usług”, którą dołącza do oferty.  

 

Punkty przyznawane za kryterium   będą liczone wg następującego wzoru:

D = (DO : Dmax) x 30

gdzie:

D – liczba punktów przyznana danej ofercie,

DO – doświadczenie (liczba godzin pośrednictwa pracy) badanej oferty,

D max – maksymalne doświadczenie (pośrednictwa pracy: powyżej 350 godzin nie więcej niż 600 godzin) spośród ważnych ofert.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie wynosi 30.

 

 

Informacje dodatkowe:

a)    Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów za zadanie. 

b)    Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

c)    Ocena oferty wyrażona jest w punktach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

 

 

 

VII . Odrzucenie oferty

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

 

a)       złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego;

b)       złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą wymaganych oświadczeń i dokumentów, tj.:

 

- oświadczenia dot. wykonanych usług pośrednictwa pracy

- dokumentów potwierdzających spełnianie warunku dotyczącego wymaganego stażu zawodowego

- oświadczenia dotyczącego posiadanego wykształcenia Wykonawcy

- dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie

- oświadczenia dotyczącego odpowiedzialności za osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej

 

c)       przedstawi nieprawdziwe informacje;

d)       nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

e)       Oferta wpłynie po terminie przyjmowania ofert

 

 

 

VIII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany uwzględnić maksymalny dopuszczalny limit zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie, o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania

 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przed wyborem oferty na każdym etapie bez podawania przyczyny.

6. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

7. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

8. W przypadku niekompletnej oferty Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści złożonych ofert.

9. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     data……………………..

 

OFERTA

 

……………………………………………………

Pełne dane Wykonawcy wraz z adresem lub pieczęć firmowa

 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:

 

Proponowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia (obejmująca wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia wynosi:  …………………….. PLN (słownie:  ………………………………………………..).

 

Proponowana cena brutto jednej godziny świadczenia usług wynosi:

 

……………………… PLN (słownie:  ……………………………………….).

 

 

 

a) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu,.

b) Zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.

c) Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

d) Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia (w tym koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego związane z zawarciem umowy zlecenie).

e) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

f) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania.

g) Zobowiązuję się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie.

h) Deklaruję nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie.

i) Zobowiązuję się do osobistego wykonywania umowy.

j) Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie, załącznikach są zgodne z prawdą.

 

 

 

 

 

………………………….                                               ……………………………….

Miejscowość i data                                            Podpis i pieczęcie Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz usług

 

 

Oświadczam, że Wykonawca:

 

WYKONAŁ/WYKONUJE NASTĘPUJĄCE USŁUGI DO CHWILI ZŁOŻENIA OFERTY:

 

Przedmiot usługi (świadczenie usług pośrednictwa pracy – z podaniem liczby godzin)

Data wykonania usługi  

Odbiorca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................................                                                         .....................................                                                                           

Miejscowość, data                                             Czytelny podpis upoważnionej(ych) do występowania w imieniu Wykonawcy osoby(osób)

 

                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie dotyczące posiadanego wykształcenia Wykonawcy

 

 

 

Wykształcenie

 

 

 

 

 

 

 

.....................................                                                         .....................................                                                                           

Miejscowość, data                                             Czytelny podpis upoważnionej(ych) do występowania w imieniu Wykonawcy osoby(osób)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations