Rozenanie rynku wynajem sali

 

 

 Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS”                                               Zgorzelec. 15.07.2020 r.

ul. Brzozowa 10/2

59-900  Zgorzelec

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe/ Rozeznanie rynku nr 2/01/2020

 wynajem sal / pomieszczeń

 

  W związku z realizacją projektu  aktywnej integracji    Start ” projektu  nr WND-RPDS.09.01.01-02-0021/18    realizowanego na terenie województwa  dolnośląskiego w powiecie Zgorzelec, Lubań, Bolesławiec w okresie 01.07.2020  – 31.06.2022 r

 zapraszamy do składania ofert na realizację zapraszamy do składania ofert na realizację:    ( CPV 70220000-9  Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).

 

 

 

Szczegółowy opis zamówienia:

 

 

 

 

 Część I wynajmu  biura doradcy do prowadzenie indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym

 

 Część II wynajmu biura doradcy do prowadzenie indywidualnych konsultacji z psychologiem

 

 Cześć III wynajmu pomieszczenia do prowadzenia warsztatów predyspozycji  zawodowych 

 

 Cześć IV wynajmu pomieszczenia do prowadzenie warsztatów  kompetencji społecznych

 

  Część V wynajmu  pomieszczenia na spotkania z pośrednikiem pracy

 

 

 

na potrzeby realizacji projektu pt. „ Start   zgodnie ze specyfikacją przedstawioną poniżej. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż w/w lokale (lokal) stanowiące przedmiot zamówienia na dzień złożenia przez oferenta odpowiedzi na niniejsze zapytanie, winny być całkowicie przygotowane do wynajmu, tj. nie wymagają adaptacji, remontów i dodatkowych nakładów finansowych do poniesienia w celu doprowadzenia ich to stanu używalności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

 

Część I. wynajem  biura doradcy do prowadzenia indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym– Załącznik nr 1

 

okres najmu: sierpień 2020 –  Czerwiec 2022    najem pomieszczenia w   Zgorzelcu    

warunki lokalowe:

- minimum 1 pomieszczenia w dobrym stanie technicznym o powierzchni łącznej minimum 20 m2 wyposażone w minimum 1 biurko i 4 krzesła

- dostęp do mediów (prąd, woda), w tym dostęp do internetu

- dostęp do toalety

- zapewnione oświetlenie naturalne i sztuczne

- odpowiednia temperatura w zależności od pory roku, wymiana powietrza ( w tym - pomieszczenie ma być ogrzewane w okresie grzewczym (minimum 21 stopni)

- zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem - dostęp do pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych możliwy przy wykorzystaniu windy, i/lub podjazdu

- dostępność w terminach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 18.00 lub w innych godzinach/dniach według możliwości i potrzeb uczestników projektu przeznaczenie:

prowadzenie poradnictwa zawodowego lokalizacja:

Mając na uwadze potrzebę dojazdu uczestników projektu, lokal winien znajdować się w optymalnym miejscu pod względem skomunikowania i kosztów dojazdu dla wszystkich uczestników projektu, tj. nie dalej niż 3 km od głównych szlaków komunikacyjnych takich jak: dworzec PKP,PKS.

Łącznie 180 h  

 

Część II. wynajem  biura doradcy do prowadzenie indywidualnych konsultacji z psychologiem

- Załącznik nr 2

 

okres najmu:  sierpień  2020     czerwiec 2022    najem pomieszczenia w   Zgorzelcu

warunki lokalowe:

- minimum 1 pomieszczenia w dobrym stanie technicznym o powierzchni łącznej minimum 20 m2 wyposażone w minimum 1 biurko i 4 krzesła

- dostęp do mediów (prąd, woda), w tym dostęp do internetu

- dostęp do toalety

- zapewnione oświetlenie naturalne i sztuczne

- odpowiednia temperatura w zależności od pory roku, wymiana powietrza ( w tym - pomieszczenie ma być ogrzewane w okresie grzewczym (minimum 21 stopni)

- zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem - dostęp do pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych możliwy przy wykorzystaniu windy, i/lub podjazdu

- dostępność w terminach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 18.00 lub w innych godzinach/dniach według możliwości i potrzeb uczestników projektu przeznaczenie:

prowadzenie poradnictwa  psychologicznego lokalizacja:

Mając na uwadze potrzebę dojazdu uczestników projektu, lokal winien znajdować się w optymalnym miejscu pod względem skomunikowania i kosztów dojazdu dla wszystkich uczestników projektu, tj. nie dalej niż 3 km od głównych szlaków komunikacyjnych takich jak: dworzec PKP,PKS.

Łącznie 300 godz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cześć III wynajem pomieszczenia do prowadzenia warsztatów predyspozycji zawodowych

 

 

okres najmu:  Sierpień  2020     kwiecień 2022    najem pomieszczenia w   Zgorzelcu

warunki lokalowe:

 - minimum 1 pomieszczenie w dobrym stanie technicznym o powierzchni łącznej min. 35 m2 dla 25 os. wyposażone w minimum 25 krzeseł wraz ze stolikami

- dostęp do mediów (prąd, woda), w tym dostęp do internetu

- dostęp do toalety

- zapewnione oświetlenie naturalne i sztuczne

- odpowiednia temperatura w zależności od pory roku, wymiana powietrza ( w tym - pomieszczenie ma być ogrzewane w okresie grzewczym (minimum 21 stopni)

- zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem - dostęp do pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych możliwy przy wykorzystaniu windy, i/lub podjazdu

- dostępność w terminach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 18.00 lub w innych godzinach/dniach według możliwości i potrzeb uczestników projektu przeznaczenie:

prowadzenie  warsztatów  lokalizacja:

Mając na uwadze potrzebę dojazdu uczestników projektu, lokal winien znajdować się w optymalnym miejscu pod względem skomunikowania i kosztów dojazdu dla wszystkich uczestników projektu, tj. nie dalej niż 3 km od głównych szlaków komunikacyjnych takich jak: dworzec PKP,PKS.

Łącznie 105  godz.   

 

 

 

 

Cześć IV  wynajem pomieszczenia do prowadzenia  Panelu Kompetencji Społecznych

 

 

okres najmu:  sierpień  2020      kwiecień  2022  najem pomieszczenia w  Zgorzelcu

warunki lokalowe:

 - minimum 1 pomieszczenie w dobrym stanie technicznym o powierzchni łącznej min. 35 m2 dla 25 os. wyposażone w minimum 25 krzeseł wraz ze stolikami

- dostęp do mediów (prąd, woda), w tym dostęp do internetu

- dostęp do toalety

- zapewnione oświetlenie naturalne i sztuczne

- odpowiednia temperatura w zależności od pory roku, wymiana powietrza ( w tym - pomieszczenie ma być ogrzewane w okresie grzewczym (minimum 21 stopni)

- zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem - dostęp do pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych możliwy przy wykorzystaniu windy, i/lub podjazdu

- dostępność w terminach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 18.00 lub w innych godzinach/dniach według możliwości i potrzeb uczestników projektu przeznaczenie:

prowadzenie  warsztatów  lokalizacja:

Mając na uwadze potrzebę dojazdu uczestników projektu, lokal winien znajdować się w optymalnym miejscu pod względem skomunikowania i kosztów dojazdu dla wszystkich uczestników projektu, tj. nie dalej niż 3 km od głównych szlaków komunikacyjnych takich jak: dworzec PKP,PKS.

Łącznie 600 godz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cześć V wynajem   pomieszczenia na spotkania z Pośrednikiem Pracy

 

 

okres najmu:   sierpień  2020     czerwiec 2022    najem pomieszczenia w  Zgorzelcu

warunki lokalowe:

 - minimum 1 pomieszczenie w dobrym stanie technicznym o powierzchni łącznej min. 35 m2 dla 10 os. wyposażone w minimum 10 krzeseł wraz ze stolikami

- dostęp do mediów (prąd, woda), w tym dostęp do internetu

- dostęp do toalety

- zapewnione oświetlenie naturalne i sztuczne

- odpowiednia temperatura w zależności od pory roku, wymiana powietrza ( w tym - pomieszczenie ma być ogrzewane w okresie grzewczym (minimum 21 stopni)

- zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem - dostęp do pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych możliwy przy wykorzystaniu windy, i/lub podjazdu

- dostępność w terminach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 18.00 lub w innych godzinach/dniach według możliwości i potrzeb uczestników projektu przeznaczenie:

prowadzenie  warsztatów  lokalizacja:

Mając na uwadze potrzebę dojazdu uczestników projektu, lokal winien znajdować się w optymalnym miejscu pod względem skomunikowania i kosztów dojazdu dla wszystkich uczestników projektu, tj. nie dalej niż 3 km od głównych szlaków komunikacyjnych takich jak: dworzec PKP,PKS.

Łącznie 480 godz.  

 

 

 

VI.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

zgodnie ze specyfikacją – okresami najmu ujętymi w przedmiotu zamówienia. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.: 1. Okresu i harmonogramu realizacji umowy, 2. Ostatecznej ilości godzin wynajmu sal.

 

VII.OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (dotyczy wszystkich 4 części zamówienia)

Warunkami ubiegania się Wykonawcy o zamówienie jest:

1) Oświadczenie Wykonawcy , iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - załącznik nr 6

2) Spełnienie warunków określonych w zapytaniu ofertowym tj. załącznik nr 1/ załącznik nr 2 /załącznik nr 3/załącznik nr 4 załącznik nr 5

3) Oświadczenie, iż między Oferentem a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub osobowe – załącznik nr 7

Zamawiający oceni spełnienie w/w warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy dokumentów, oświadczeń i informacji przedłożonych przez Wykonawców. Wykaz niezbędnych do tego celu dokumentów i informacji, które winna zawierać oferta przedstawiono w pkt.IX.

 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Oferta winna zawierać:

a) wypełniony formularz oferty wraz z oświadczeniami o spełnieniu warunków – zgodny z wzorem stanowiącym załącznik– załącznik nr 1/ załącznik nr 2 / załącznik nr 3/ załącznik nr 4/ załącznik nr 5

b) Oświadczenie Wykonawcy , iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - załącznik Nr 6

 

 

c) Między Oferentem a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub osobowe – załącznik nr 7

 

X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie Adres do korespondencji: Fundacja  Integracji Społecznej ABRAMIS 59-900 Zgorzelec, ul. Brzozowa 10/2 , tel. 691 565 491

 

XI. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach merytorycznych i w sprawach niniejszej procedury jest  Marek Jarząb, tel. 691 565 491, fis.abramis@wp.pl

 

 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym wymaganiami ustawowymi. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału/kopi potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

3. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

4. Oferta winna być sporządzona zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1/ załącznik nr 2 / załącznik nr 3/ załącznik nr 4/załącznik nr 5 oraz załącznik nr 6 i załącznik nr 7. Na poszczególne części zamówienia oferent może złożyć jedną ofertę. Z uwagi na możliwość składania ofert częściowych oferent może złożyć od 1 do maksymalnie 4 ofert tzn.: oferent może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. Wszystkie części zamówienia będą weryfikowane odrębnie.

5. Komplet załączników i dokumentów opisanych w pkt VII (załącznik 5 i załącznik 6) wystarczy złożyć w jednym egzemplarzu, bez względu na ilość złożonych ofert. W przypadku braku kompletu dokumentów oferta zostaje odrzucona.

6. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji.

7. Wykonawca może zastrzec w ofercie tylko te informacje, które w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Dz. U. Nr 47, poz. 211 – z późniejszymi zmianami) stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

8. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z  uwzględnieniem  podatku VAT.

9. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

10. Ofertę należy złożyć w kopercie, zaadresowanej : Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS”, 59-900 Zgorzelec, ul. Brzozowa 10/2

11. Wszystkie oferty składane przez jednego oferenta a dotyczące różnych części zamówienia mogą być złożone w jednej kopercie. W przypadku składania poszczególnych części w osobnych kompletach należy do każdej części dołączyć komplet załączników, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.

12. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

13. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić zmian w ofercie.

14. Oferta winna być spięta w sposób trwały, np. zbindowana lub wsadzona do skoroszytu, uniemożliwiając w ten sposób zagubienie któregokolwiek dokumentu wchodzącego w skład oferty

 

XIII.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać do 25.07.2020 r. do godziny 24.00 osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do siedziby Zamawiającego –  Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS” , 59-900 Zgorzelec, ul. Brzozowa 10/2 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).

 

 

 

 

XIV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

1. W formularzu ofertowym należy podać cenę netto, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto w polskich złotych (PLN).

2. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena jednostkowa za miesiąc lub godzinę (zgodnie ze załącznikiem do oferty)

3. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty i opłaty niezbędne do zrealizowanie przedmiotu umowy.

4. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna taką, która uzyska najwyższą punktację spośród ocenianych

 

XV. KRYTERIUM OCENY OFERT, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TEGO KRYTERIUM ORAZ SPOSÓBU OCENY OFERT

Nazwa Waga kryterium - ilość punktów

1. Cena brutto oferty – 100% (wartość brutto razem każdej oferty częściowej)

Kryterium nr 1:

C = ( Cmin / Cof..) x 100

gdzie:

Cmin – najniższa cena wg niniejszego formularza spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena wg niniejszego formularza danej oferty badanej,

C – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów.

Liczby zaokrągla się do 2 miejsc po przecinku.

 

 

1. O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 4 dni od dnia przekazania (doręczenie) zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż 28.07.2020.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcie umowy Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenie ich ponownej oceny.

4. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

5. Termin wyboru ofert nastąpi do dnia 26.07.2020.

 

 

XVI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną

4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

5. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do zapytania ofertowego

 

 

Wzór oferty – część I: wynajem  biura doradców do prowadzenie indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym - Załącznik nr 1

 Wzór oferty – część II: wynajem  biura doradców do prowadzenie indywidualnych konsultacji z psychologiem - Załącznik nr 2

Wzór oferty – część III: wynajem pomieszczenia do prowadzenie  warsztatów aktywizacji zawodowej - Załącznik nr 3

Wzór oferty – część IV: wynajem pomieszczenia do prowadzenie warsztatów kompetencji społecznych - Załącznik nr 4

Wzór oferty – część V: wynajem  pomieszczenia dla Pośrednika pracy  - Załącznik nr 5

Oświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 6

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – Załącznik nr 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

 

DANE OFERENTA

Nazwa Wykonawcy - …………………………………………………………………………………………...

Adres Wykonawcy………………………….……………………………………………………………………

Telefon - ………………………… fax ……………………….e-mail …………………………………………

OFERTA- część I wynajem  biura doradców do prowadzenia indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie o cenę dotyczące zamówienia na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym w ramach realizacji projektu pt. ” Start  ”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego składamy ofertę następującej treści:

 

 

L.p

Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia

 

Cena brutto za 1 godz.

 

1

Koszt wynajęcia 1 pomieszczenia do prowadzenia indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym

 

 

 

Słownie :

 

 

Razem

 

 

 

Spełniam warunki zamówienia zawarte w zapytaniu ofertowym

 

 

 

 

………………………………......

data i podpis osoby uprawnionej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

 

DANE OFERENTA

Nazwa Wykonawcy - …………………………………………………………………………………………...

Adres Wykonawcy………………………….……………………………………………………………………

Telefon - ………………………… fax ……………………….e-mail …………………………………………

OFERTA- część II wynajem biura doradców do prowadzenia indywidualnych konsultacji z  psychologiem

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie o cenę dotyczące zamówienia na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie indywidualnych konsultacji z psychologiem w ramach realizacji projektu pt. ”   Start  ”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego składamy ofertę następującej treści:

 

 

L.p

Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia

 

Cena brutto za 1 godz.

 

1

Koszt wynajęcia 1 pomieszczenia do prowadzenia indywidualnych konsultacji z  psychologiem

 

 

 

Słownie :

 

 

Razem

 

 

 

Spełniam warunki zamówienia zawarte w zapytaniu ofertowym

 

 

 

 

………………………………......

data i podpis osoby uprawnionej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

 

 

DANE OFERENTA

Nazwa Wykonawcy - …………………………………………………………………………………………...

Adres Wykonawcy………………………….……………………………………………………………………

Telefon - ………………………… fax ……………………….e-mail …………………………………………

OFERTA- część III wynajem pomieszczeń do prowadzenia warsztatów  predyspozycji  zawodowych

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie o cenę dotyczące zamówienia na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie warsztatów predyspozycji zawodowych w ramach realizacji projektu pt. ”  Start ”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego składamy ofertę następującej treści:

 

L.p

Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia

 

Cena brutto za 1 godz.

 

1

Koszt wynajęcia 1 pomieszczenia do prowadzenia  warsztatów  predyspozycji zawodowych

 

 

 

Słownie :

 

 

Razem

 

 

Spełniam warunki zamówienia zawarte w zapytaniu ofertowym

 

 

 

 

………………………………......

data i podpis osoby uprawnionej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

 

 

 

DANE OFERENTA

Nazwa Wykonawcy - …………………………………………………………………………………………...

Adres Wykonawcy………………………….……………………………………………………………………

Telefon - ………………………… fax ……………………….e-mail …………………………………………

OFERTA- część IV wynajem pomieszczeń do prowadzenia warsztatów  kompetencji społecznych

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie o cenę dotyczące zamówienia na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie warsztatów kompetencji społecznych w ramach realizacji projektu pt. ” Start ”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego składamy ofertę następującej treści:

 

 

L.p

Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia

 

Cena brutto za 1 godz.

 

1

Koszt wynajęcia 1 pomieszczenia do prowadzenia warsztatów   kompetencji społecznych

 

 

 

Słownie :

 

 

Razem

 

 

 

Spełniam warunki zamówienia zawarte w zapytaniu ofertowym

 

 

 

 

………………………………......

data i podpis osoby uprawnionej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5

 

 

 

DANE OFERENTA

Nazwa Wykonawcy - …………………………………………………………………………………………...

Adres Wykonawcy………………………….……………………………………………………………………

Telefon - ………………………… fax ……………………….e-mail …………………………………………

OFERTA- część IV wynajem   pomieszczenia dla Pośrednika Pracy

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie o cenę dotyczące zamówienia na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie zajęć terapeutycznych w ramach realizacji projektu pt. ” Start ”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego składamy ofertę następującej treści:

 

 

L.p

Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia

 

Cena brutto za 1 godz.

 

1

Koszt wynajęcia 1 pomieszczenia do prowadzenia  zajęć terapeutycznych

 

 

 

Słownie :

 

 

Razem

 

 

 

 

Spełniam warunki zamówienia zawarte w zapytaniu ofertowym

 

 

 

 

………………………………......

data i podpis osoby uprawnionej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

 

 

 

 

1. Spełniamy warunki określone w art. 22 ust.1:

 Znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 

 Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

2. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert

 

3. Po zapoznaniu się z warunkami niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

 

4. Oświadczam, że jestem gotowy/a zawrzeć umowę i zrealizować zamówienie na warunkach określonych w niniejszej ofercie i zgodnie z zapytaniem ofertowym  z dnia 15.07.2020 r.

 

 

 

 

(miejscowość i data)

 

 

 

…………………………………………………………………………………………

(Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 7

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH MIĘDZY OFERENTEM A ZAMAWIAJĄCYM

 

 

 

 

Oświadczam, że między Oferentem a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub osobowe polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

 

 

 

 

 

(miejscowość i data)

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………

 

(Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składan
 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations