Rozeznanie rynku psycholog

 

 

Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS”                                               Zgorzelec. 02.07.2020 r.

ul. Brzozowa 10/2

59-900  Zgorzelec

 

 

 

 

 Rozeznanie rynku nr 2 / START /2020

 

   psycholog

 

W ramach projektu  na świadczenie usług  w  ramach projektu „  Start ” nr projektu  nr WND-RPDS.09.01.01-02-0021/18    realizowanego na terenie województwa  dolnośląskiego w powiecie Zgorzelec, Lubań, Bolesławiec w okresie 01.07.2020  – 31.06.2022 r

 

 

 

W związku z prowadzonymi zajęciami poszukujemy  psychologów  gotowych przeprowadzić wskazane zadania (kod CPV 85121270-6   Usługi psychiatryczne / psychologiczne/ szkoleniowe ).

 

Szczegółowy opis zamówienia:

 

 

 

1. Prowadzenie indywidualnego  doradztwa psychologicznego

Celem usługi jest diagnoza problemu oraz ustalenie metod działania ukierunkowanych na szkolenia i powrót na rynek pracy.

Usługa dla maksymalnie 60 osób – dla każdej osoby 5 godz. (łącznie 300 h), w powiecie   zgorzeleckim, bolesławickim  i  lubańskim

Do czasu zajęć nie wlicza się przerw.

Terminy i godziny zajęć zostaną ustalone indywidulanie dla uczestników.

 

Usługi doradztwa psychologicznego indywidualnego będą świadczone w dni robocze oraz w weekendy w godzinach 08:00 – 20:00.


Zamawiający wymaga, aby doradztwo psychologiczne uwzględniało indywidualne potrzeby, identyfikowało bariery psychologiczne (np. zagrożenie depresją, zachowania kompulsywne, apatia), pomagało je przełamywać oraz motywować do udziału w projekcie i podtrzymania aktywności. Rodzaj wsparcia będzie uzależniony od wyników diagnozy

 

 

W ramach realizacji zajęć –  psycholog/trener , zobowiązany jest w szczególności do:

 

1.Prowadzenia dokumentacji realizacji umowy na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego

2.Przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji o każdym Uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.

3. Przesłania, w terminie 7 dni od zakończenia wszystkich zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie.

 

 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie przeprowadzenia doradztwa z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ustalonego terminu wykonania usługi.

Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonywania umowy.

Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (w szczególności w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie).

 

 

I. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niniejsze warunki udziału w postępowaniu:

 

A. Wykonawca posiada niezbędne wykształcenie (tj. wykształcenie wyższe na kierunku: psychologia);  ma ukończony inne kursy   lub studia podyplomowe w tym zakresie; posiada ukończone szkolenie w zakresie prowadzenia terapii;

Dodatkowo mile widziane ukończone szkolenie/kurs/ studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego (min 100h).

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w następujący sposób:

Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć Zamawiającemu wypełniony załącznik „Oświadczenie dot. posiadanego wykształcenia” wraz z dyplomem /świadectwem ukończenia właściwych studiów; zaświadczenia/dyplomy/certyfikaty .

 

B. Wykonawca posiada niezbędny staż zawodowy: min 2 lata pracy na stanowisku: psychologa lub/i terapeuty; min 100 przeprowadzonych godzin z zakresu szkoleń i doradztwa z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w następujący sposób: Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć Zamawiającemu właściwe dokumenty potwierdzające spełnienie tego warunku (m.in. świadectwa pracy, referencje, kopie umów o pracę/umów cywilno-prawnych, świadectwa stażu, itp.).

 

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w następujący sposób:

Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć Zamawiającemu wypełniony załącznik „Wykaz usług” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie tego warunku.

 

 

 

 

II. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT

1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami został upoważniony  p.  Marek Jarząb, e-mail: fis.abramis@wp.pl , tel.  691 565 491

2. Siedziba zamawiającego ul. Brzozowa 10/2 , 59-900 Zgorzelec : Biuro projektu :  Zgorzelec, ul. Daszyńskiego 92

3. Oferty, wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania (Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany jest podać cenę za realizację całego przedmiotu zamówienia oraz cenę

jednostkową za 1 godzinę świadczenia usług – brak wskazania ww. elementów powodować będzie odrzucenie oferty), należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (zeskanowany formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami / oświadczeniami) na adres e-mail , osobiście lub pocztą w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres siedziby Zamawiającego; oferta składana w formie pisemnej powinna być doręczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta w postępowaniu na realizację usług psychologa; trenera -psychologa w ramach realizacji projektu „  Start ”  

4. Oferta musi być złożona do dnia 15.07.2020 r. do godziny 24:00. na adres zamawiającego Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.

6. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.

8. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

9. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 od ostatniego dnia wyznaczonego na składanie ofert.

 

III. KRYTERIA OCENY OFERT

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu, każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami:

1. Opis sposobu obliczania kryterium cena (waga 60 %) – max. 80 pkt.

 

W ramach tego kryterium Zamawiający oceniać będzie zaoferowaną przez Wykonawcę cenę za realizację całego przedmiotu zamówienia.

 

2. Opis sposobu obliczania kryterium doświadczenie (waga 20% ) – max. 20 pkt.

Przez doświadczenie Wykonawcy rozumie się łączną liczbę godzin lekcyjnych zajęć warsztatowo –szkoleniowych, liczbę lat pracy.

 

Informacje dodatkowe:

a)    Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 

b)    Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

c)    Ocena oferty wyrażona jest w punktach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

IV. Odrzucenie oferty

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

 

a)       złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego;

b)       złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą wymaganych oświadczeń i dokumentów, tj.:

 

- oświadczenia dotyczącego posiadanego wykształcenia Wykonawcy,

- dyplomu /świadectwa ukończenia właściwych studiów,

- dokumentów potwierdzających spełnianie warunku dotyczącego wymaganego stażu zawodowego.

 

c)       przedstawi nieprawdziwe informacje; d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

 

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany uwzględnić maksymalny dopuszczalny limit zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie, o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

6. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną i nie przysługuje od niej odwołanie

7. Informacje o rozstrzygnięciu naboru ofert zostaną umieszczone na stronie www/fundabramis.pl.tl.

8. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

9. W przypadku niekompletnej oferty Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści złożonych ofert.

10. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Data ………………………

 

OFERTA

 

……………………………………………………

Pełne dane Wykonawcy wraz z adresem lub pieczęć firmowa

 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:

 

 

A.    Proponowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia: Doradztwo psychologiczne (obejmująca wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia wynosi:  …………………………  PLN (słownie: ………………………………).

 

Proponowana cena brutto jednej godziny świadczenia usług wynosi:

 

……………… PLN (słownie: osiemdziesiąt złotych).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu,.

b) Zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.

c) Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

d) Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia (w tym koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego związane z zawarciem umowy zlecenie).

e) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

f) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania.

g) Zobowiązuję się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie.

h) Deklaruję nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie.

i) Zobowiązuję się do osobistego wykonywania umowy.

j) Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie, załącznikach są zgodne z prawdą.

 

 

 ………………………                                      ……………………………….

Miejscowość i data                                            Podpis  Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz usług

 

 

Oświadczam, że Wykonawca:

 

WYKONAŁ/WYKONUJE NASTĘPUJĄCE USŁUGI

DO CHWILI ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE:

 

Przedmiot usługi (świadczenie usług doradztwa  psychologicznego/trenrskie )  

Data wykonania usługi  

Odbiorca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ………………………….                                                     .....................................                                                                           

Miejscowość, data                                                                    Czytelny podpis Wykonawcy                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie dotyczące posiadanego wykształcenia Wykonawcy

 

 

Wykształcenie

 

 

 

 

 

 

.....................................                                                         .....................................                                                                           

Miejscowość, data                                                                     Czytelny podpis Wykonawcy   

 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations