7.3 POKL Bytom Odrzański "Lokalny Lider -aktywna społeczność"

" Lokalny Lider - aktywna społeczność"

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz "
Programu Operacyjnyego Kapitał Ludzki"

 
Priorytet VII działanie 7.3

Termin realizacji : 01.05.2010 - 31.07.2010 r.


 
Celem projektu jest nabycie podstawowych umiejętności pisania projektów ,które pozwolą na samodzielne opracowanie wniosków skierowanych na tereny wiejskie oraz kreowanie Lokalnych Liderów.
Uczestnicy szkoleń nabędę wiedzę z zakresu aplikowania o środki z Unii Europejskiej w ramach POKL oraz innych programów grantowych.Zapoznają się z przykładowymi (już dofinansowanymi) projektami i wnioskami oraz nauczą się pracy z Generatorem Wniosków.

Odbiorcami będą lokalni liderzy  ( 20 osób) Gminy  Bytom Odrzański działający w świetlicach wiejskich,szkołach,bibliotekach,organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych jako potencjalni wnioskodawcy POKL w roku 2010.

 
W ramach projektu zostaną zorganizowane:


1.Szkolenie 1 dniowe - podstawowe zasady i źródła finansowania działań statutowych organizacji

2. POKL - zasady sporządzania wniosków ,studium przypadku  - szkolenie 1 dniowe

3.Warsztaty projektowe 2 dniowe - definiowanie problemu,celów , dokumentacja konkursowa,wskaźniki

4.Warsztaty 2 dniowe - praca z Generatorem Wniosków Aplikacyjnych ,

Jednym z zakładanych rezultatów jest napisanie wniosku przez organizację biorącą udział w projekcie i złożenie go w najbliższym naborze woj.lubuskiego.


Nabór i rekrutację będzie prowadziło Biuro Oddziału Fundacji w Bytomiu Odrzańskim,ul. Rynek 1


  "Podstawowe zasady i źródła finansowania działań statutowych organizacji "

 
W dniu 30.06.2010 r. odbyło się pierwsze ze szkoleń poświęconych wsparciu organizacji pozarządowych poprzez wskazanie źródeł finansowania działań statutowych.
W ciągu 5 godzin grupie 20 osób przedstawiono podstawowe programy z których ich organizacje mogą starać się o środki finansowe.
Szczegółowo zostały omówione dotacje pochodzące od prywatych grantodawców oraz Programu LEADER.

Warsztaty projektowe

W dn. 10.07-11-07.2010 r. w Ośrodku Wypoczynkowym "Kołatka" nad jeziorem Błaszków, zostały zorganizowane warsztaty dotyczące podstaw pisania projektów do POKL. Uczestnicy otrzymali niezbędne informacje z zakresu definiowania problemu,opisywania celu głównego oraz szczegółowego. W czasie szkolenia w kilku grupach powstawały projekty wniosków jakie zostaną dopracowane na kolejnych warsztatch.
Głównym celem warsztatów było takie zdefiniowanie istniejącego problemu, aby można na jego podstawie opracować projekt do jednego z priorytetów : 7.3 / 6.3 lub 9.5 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations