Zapytaie ofertowe LIJW i Strategia
 Zgorzelec.21.02.2015

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/02/2015

DOTYCZY PRZYGOTOWANIA DO DRUKU ORAZ WYDRUKU W WERSJI KSIĄŻKOWEJ    PUBLIKACJI  W RAMACH PROJEKTU  „Model współpracy - standardem działań NGO i JST".

 

 

 

Kody CPV:

Kod CPV: 220000000 Druki i produkty podobne

Kod CPV: 221000001 Drukowane książki, broszury i ulotki

Kod CPV: 221100004 Drukowane książki

Kod CPV: 798225007 Usługi projektów graficznych

Kod CPV: 798220002 Usługi składu

Kod CPV: 798110006 Usługi korektorskie

 Kod CPV: 799700004 Usługi publikacji

 

 

I.                   ZAMAWIAJĄCY:

 

Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS” , ul. Brzozowa 10/2, 59-900 Zgorzelec NIP  6151983535, REGON  020750429 KRS  0000305911   fis.abramis@wp.pl , www.fundabramis.pl.tl  tel. 691565491

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiotem zamówienia będzie przygotowanie do druku oraz wydruk w formie książkowej Publikacji Produktu Finalnego w ramach projektu „Model współpracy - standardem działań NGO i JST".  Usługa obejmuje korektę, skład, adiustację, projekt graficzny okładki oraz wydruk. Szczegółowe czynności w ramach usługi :

-dwukrotna korekta (sprawdzenie tekstów pod względem poprawności językowej, ortograficznej, interpunkcyjnej, gramatycznej i stylistycznej),

- adiustacja (przygotowanie tekstu do druku pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, stylistycznym i graficznym),

-skład, dopasowanie spisu treści (objętość: szacowana ilość stron, która zostanie przekazana przez Zamawiającego to ok.150 stron A4 w formacie doc lub pdf (słownie sto pięćdziesiąt)  w tym ok.15 wykresów i 16 tabel.

- opracowanie graficzne (umieszczenie tekstów, zdjęć, tabel oraz innych elementów graficznych na stronach dokumentu, uwzględniając format papieru i kolumny, wielkość marginesów, krój i stopień pisma, usytuowanie tytułów i nadtytułów),

- przygotowanie projektu graficznego okładki w oparciu o zdjęcia i materiały dostarczone przez  Zamawiającego,

- przygotowanie do druku,

- przekazania zamawiającemu plików po dokonanych korektach, składzie, adiustacji,

- wydruk i oprawę książek,

- zapakowanie książek w paczki, na których będzie znajdowała się informacja o ilości egzemplarzy w paczce, dostarczenie książek do biura projektu   Biuro Modelu Współpracy, 59-900 Zgorzelec, ul. Mickiewicza 13

Wykonawca będzie konsultował opracowanie graficzne, projekt okładki, używane czcionki oraz elementy składu z Zamawiającym (wydruk może mieć miejsce wyłącznie po zatwierdzeniu przez Zamawiającego).

Parametry wydawnictwa:

-nakład: 500 egzemplarzy,

-format A4 tj. wysokość 297 mm, szerokość 210 mm lub mniejszy (jeżeli będzie to możliwe technicznie przy tej ilości treści),

-papier środek: biały offset, papier kreda 80g/m2 zadruk dwustronnie w pełnym kolorze,

 

-papier okładka: karton 300g/m2, zadruk okładka: jednostronny w pełnym kolorze (na pierwszej i ostatniej stronie okładki),

-dodatkowo okładka uszlachetniona jednostronnie folią błyszczącą,

-papier okładki i środka: standardowy  

-wielkość czcionki w wydrukowanych egzemplarzach książkowych nie może być mniejsza niż 10 (nie dotyczy tabel, wykresów,  oraz okładki),

-oprawa klejona,

-poszczególne części /rozdziały  ( 8 szt.)  powinny być wyróżnione zarówno w spisie treści jak i innymi metodami (np. kolorowy brzeg kartek różniący się w zależności od część i/inne zgodne z dobrą praktyką)

- książka będzie zawierała oznaczenia zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013: logo PO KL, flagę Unii Europejskiej z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, hasło określone dla PO KL, informację o współfinansowaniu. Logotypy wraz z informacją o współfinansowaniu będą znajdować się na okładce (strona pierwsza i ostatnia) oraz stronie redakcyjnej, będą stanowić 15% powierzchni ww. Za prawidłowe użycie logotypów odpowiada Wykonawca.

Planowany termin przekazania pełnych materiałów do druku przez Zamawiającego – w dzień podpisania umowy jednak nie później niż do   15.03.2015r.

Majątkowe prawa autorskie do książki należne są Zamawiającemu, gdyż materiały (treść Produktu Finalnego oraz zdjęcia do wykonania okładki), które zostaną wykorzystane do realizacji zamówienia, pochodzą od Zamawiającego i zostaną przez niego dostarczone Wykonawcy. W związku z tym, że całość materiałów, które posłużą do realizacji zamówienia zostanie przekazana przez Zamawiającego, to Zamawiającemu przysługują prawa do tych materiałów, w szczególności prawa autorskie do książki oraz okładki w takim samym zakresie jak w momencie przekazania ich Wykonawcy do realizacji.

III. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERENTÓW

1.Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2.Wykonawca musi posiadać doświadczenie w przygotowaniu do druku oraz wydruku minimum 3 publikacji

 3.Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

4.Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym, doświadczeniem i personelem zdolnym do wykonania zamówienia, w tym w szczególności osobami do wykonania profesjonalnej korekty językowej.

5.Wykonawca wykluczy możliwość wystąpienia podwójnego finansowania przedmiotu umowy.

6. Z możliwości realizacji zamówienia zostaną wyłączone podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:

a.       Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.

b.      Posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji.

c.       Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.

d.      Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

7. Wykonawca jest pewien, że obciążenie wynikające z zaangażowania w inne czynności nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zadań powierzonych w ramach niniejszego zamówienia.

IV. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania wycen częściowych.

V. PŁATNOŚCI

Cena określona w wycenie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu/przedmiotów zamówienia oraz powinna uwzględniać ewentualne rabaty. Płatność na rzecz Wykonawcy będzie realizowana przelewem (na konto wskazane na fakturze) na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po poprawnym zrealizowaniu zamówienia w terminach określonych na fakturze(min 14 dni). Zamawiający w uzasadnionych przypadkach dopuszcza możliwość  częściowej płatności gotówkowej .

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Nieprzekraczalny termin przekazania propozycji pliku PDF będącego elektronicznym odzwierciedleniem książki do uwag  Zamawiającego  ): 21 marca 2015 r.

Termin na zgłoszenie uwag przez Zamawiającego:

-3 dni robocze .

 

Nieprzekraczalny termin przekazania pliku PDF będącego elektronicznym odzwierciedleniem książki do Zamawiającego po wdrożeniu uwag Zamawiającego: 25 marca 2015r.

Nieprzekraczalny termin realizacji i dostarczenia książek: 30 marca 2015 r.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem ofert, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert. Wykonawcy zobowiązują się nie pod nosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz za parafowane lub podpisane przez osobę składającą ofertę. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę reprezentującą Oferenta

 4. Oferent musi stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

5. Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagających, będzie miał prawo żądać od Oferentów wyjaśnień, dotyczących treści złożonych dokumentów i treści ofert oraz będzie miał również prawo wezwać Oferentów do uzupełnienia wymaganych i dodatkowych dokumentów pod warunkiem, że nie upłynie termin złożenia oferty.

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Formularz ofertowy powinien być przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej na fis.abramis@wp.pl lub , przesłany pocztą tradycyjną lub dostarczony osobiście na adres  Fundacja Integracji Społecznej ABRAMIS ,59-900 Zgorzelec ,ul. Brzozowa 10/2

IX .OCENA OFERT

1. Kryteria oceny

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na PODSTAWIE JEDNEGO KRYTERIUM –CENY. Wykonawca zleci zadanie oferentowi który przedstawi najniższą cenę.

 

 

 

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE NAJK ORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,

b) zostanie złożona przez Oferenta niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,

c) zostanie złożona po upływie terminu składania ofert.

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem

poczty elektronicznej.

3. Jeżeli cena zaproponowana przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przekroczy

założenia budżetu realizacji projektu, Zamawiający podejmie negocjacje celem jej obniżenia.

Jeżeli negocjacje nie przyniosą pożądanego skutku Zamawiający ma prawo odrzucić taką

ofertę i wyłonić Oferenta, który uzyskał kolejną najwyższą ilość punktów w postepowaniu.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn.

XI. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pan   Marek Jarząb tel. 691565491

 

 ZAŁĄCZNIKI

Zał. 1.Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

 

 

……………………………………………………

Miejscowość, data

 

 

 

W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE

OFERTA NA PRZYGOTOWANIA DO DRUKU, WYDRUK W WERSJI KSIĄŻKOWEJ  PUBLIKACJI  W RAMACH PROJEKTU  „Model współpracy - standardem działań NGO i JST".

 

 

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………………………………….……

Imię i nazwisko osoby do kontaktu: …………………………………………………………………

Telefon do kontaktu w sprawie oferty: ……………………………………………………………

Adres e-mail do kontaktu w sprawie oferty: ……………………………………………………

 

  1. Wymagania konieczne i oświadczenia dodatkowe:

 

  1. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  2. Oświadczam, że posiadam doświadczenie w przygotowaniu do druku oraz wydruku minimum 3 publikacji (wskazanych poniżej; należy wpisać tytuł publikacji, rok wydania, nr ISBN (jeżeli publikacja posiadała)

1)      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2)      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3)      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  2. Oświadczam, że dysponuję potencjałem technicznym, doświadczeniem i personelem zdolnym do wykonania zamówienia, w tym w szczególności osobami do wykonania profesjonalnej korekty językowej w terminach wskazanych w zapytaniu ofertowym.
  3. Oświadczam, iż w przypadku realizacji zamówienia nie wystąpi podwójne finansowanie przedmiotu umowy.
  4. Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniom, o których mowa w aktualnych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a.        uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b.       posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c.        pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d.       pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  1. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z zapytaniem ofertowym i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się podpisać umowę i zrealizować usługę zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

 

………………………………………………………………..………….

 (czytelny podpis Oferenta)

 

 

 

 

 

 

2. Kryteria oceny: Cena

 

 

  Przygotowanie do druku oraz wydruk produktu finalnego w wersji książkowej

 

Kryteria podstawowe:

liczbowo

słownie

1.

Oczekiwana cena brutto ogółem (całkowity koszt w zł., do 2-óch miejsc po przecinku za 900 sztuk publikacji książkowej) – papier standardowy

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

………………………………………………………………..………….

 (czytelny podpis Wykonawcy)

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zgorzelec 03.08.2014


 

ZAPYTANIE CENOWE dotyczące opracowania  „Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy”  oraz Strategii dotyczącej wdrażania Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy” w ramach projektu „Model współpracy - standardem działań NGO i JST".

I. Zamawiający:

 Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS”

Ul. Brzozowa 10/2, 59-900 Zgorzelec

 fis.abramis@wp.pl, tel. 691 565 491

II. Przedmiot zamówienia: Opracowanie  Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy i Strategii dotyczącej wdrażania Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obejmuje:

 

1.Struktura  opracowania LIJW powinna obejmować minimum następujący zakres danych:

1.1. Obszar wdrażania Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy

1.2.  Główne założenia LIJW – system samooceny

1.3.  Badania i analiza dotycząca:

a.  konsultowanie założeń projektów i aktów normatywnych oraz zasad realizacji innych przedsięwzięć,

b.  współpraca samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy diagnozowaniu lokalnych problemów i wyzwań

c.  realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych

d.  partnerstwa projektowe w zadaniach publicznych

e.  system wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych

f.  partnerstwa lokalne

1.4. Procedura „ Zawierania i działania partnerstw lokalnych w celu realizacji zadań publicznych”

1.5. Procedura  „ Realizacji zadań w trybie inicjatywy lokalnej”

1.6.  Procedura „ Możliwości wsparcia finansowego i niefinansowego organizacji pozarządowych przez JST”

1.7.  Wzorzec oceny i samooceny współpracy międzysektorowej

1.8.  Opracowanie narzędzi dotyczących oceny jakości współpracy  samorządu z organizacjami pozarządowymi.

2. Opracowanie Strategii wdrożenia Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy

a) główne założenia opracowania i wdrażania Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy

b) cele, metody i harmonogram wdrażania

c) oszacowanie ryzyka i opracowanie metod zaradczych

d) analizy i badania dotyczące konkretnych grup docelowych i obszaru wdrażania Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy

2.1 Wdrożenie w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu systemu samooceny metodą Lokalnego Indeksu jakości Współpracy

 

3 . SPORZĄDZENIE w formie pisemnej - po akceptacji  zamawiającego 

 -10 egzemplarzy LIJW w formie drukowanego w pełnym kolorze

- 3 egzemplarzy procedur w pełnym kolorze

-10 egzemplarzy Strategii Wdrażania Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy

- dodatkowo raport na płycie CD (przygotowane w formie umożliwiającej prezentację danych , edytowanie oraz wersję do druku) 

-razem z opracowanym LIJW  procedurami  i Strategią przekazanie całej dokumentacji jego sporządzenia - z badań, analiz, ankiet  oraz procesu tworzenia.

- Opracowanie końcowego dotyczącego przebiegu wdrażania  oraz wdrożenia LIJW w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu wraz z dokumentacją ( ankiety i inne dokumenty).

Wykonawca zobowiązany jest również do zaprezentowania i omówienia opracowanego Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy , Procedur i Strategii  Zamawiającemu. Podczas opracowywania  LIJW ,Procedur , Strategii oraz ich wdrażania Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z  zamawiającym  i uwzględnienia uwag i zmian sugerowanych przez  Grupę Sterującą.

IV. Termin realizacji zamówienia:  

a) 1.09.2014 – 30.09.2014 r. – opracowanie LIJW i Procedur ( pkt. 1)

b) 01.02.2015 – 28.02.2015 – opracowanie Strategii oraz wdrożenie na terenie Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu (pkt.2)

 

 

V. Kryterium oceny ofert: 100% cena.

VI. Termin płatności – do 21 dni od daty wystawienia faktury lub rachunku lub do otrzymania płatności  przez Zamawiającego z Instytucji Wdrażającej (MPiPS). Zamawiający informuje o braku możliwości przedpłaty.

VII. Wymagania od wykonawców (załącznik do formularza oferty):

Do formularza oferty należy dołączyć:

- w przypadku osób prawnych : potwierdzony za zgodność z oryginałem wpis do organu rejestrowego, np. wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, inny właściwy rejestr (np. ewidencja działalności gospodarczej) lub inny dokument potwierdzający formę i charakter prowadzonej działalności wraz z danymi osób upoważnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu oferenta

- szczegółowy opis posiadanego doświadczenia w zakresie opracowywania strategii, prowadzenia analiz, badan i innej dokumentacji – z uwzględnieniem przeznaczenia (zakresu tematycznego) w/w opracowań i odbiorców usług.

VIII. Data, miejsce i forma nadsyłania ofert:

Ofertę należy złożyć do 18 sierpnia 2014r. do godz. 15.00 pocztą, kurierem lub elektronicznie (w formie skanu podpisanych dokumentów) na adres:

Fundacja Integracji Społecznej ABRAMIS,  ul. Brzozowa 10/2, 59-900 Zgorzelec

e-mail:  fis.abramis@wp.pl

Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania ofert pocztą lub kurierem na kopercie należy umieścić napis "Zapytanie cenowe na opracowanie   LIJW  i Strategii wdrożenia LIJW". Liczy się data wpływu formularza oferty wraz z załącznikami do siedziby Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że:

Ocena otrzymanych ofert dokonana przez Komisję na charakter ostateczny.

Oferty nie zawierające ceny nie będą rozpatrywane.

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, bez podawania przyczyny. W przypadku nie wybrania Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania cenowego.

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

II. Nazwa i adres Oferenta:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

III. Nazwa przedmiotu zamówienia

………………………………………………………………………………………………………………………...

IV. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Nazwa usługi :

 

 

1.       1.09.2014 – 30.09.2014 r. – opracowanie LIJW i Procedur  - cena usługi brutto ……………………………………………………………………………………………………………

2.       01.02.2015 – 28.02.2015 – opracowanie Strategii oraz wdrożenie na terenie Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu = cena usługi brutto ……………………………………………………………………………………………………………………..

 

V. Oświadczam, że zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnoszę do niego zastrzeżeń. Ponadto oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia oraz dysponuję potencjałem technicznym, a także znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.

VI. Załączniki do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty:

1. .....................................................................................................................

2. .....................................................................................................................

............................... ........................ ..........................................................................

 

 

miejscowość i data podpis i pieczęć Oferenta


 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations