7.2.1 "Przełamać lody -powrót do aktywnego życia społecznego i zawodowego"
 Lider projektu, Fundacja Integracji Społecznej "ABRAMIS" w Zgorzelcu oraz partner - "InBIT" Sp.z o.o. ze Szczecina, zapraszają osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym w wieku 15 -64 lata ( w szczególnosci 50 -64l)  do udziału w bezpłatnych szkoleniach zawodowych. Projekt zakłada również zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,stypendia szkoleniowe, płatne staże zawodowe, zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi oraz inne formy wsparcia"

Fundacja Integracji Społecznej „ABAMIS” oraz Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT sp. z o. o. w ramach projektu „Przełamać lody – powrót do aktywnego życia społecznego i zawodowego” zapraszają do współpracy Pracodawców z powiatów zgorzeleckiego, lubańskiego i lwóweckiego, zainteresowanych zorganizowaniem miejsc odbywania stażu dla osób bezrobotnych .

Każdy Pracodawca,  zainteresowany przyjęciem osób na stanowiska stażowe w swojej firmie, powinien zgłosić się do Biura Projektu, bądź też skontaktować się z koordynatorem projektu lub asystentem koordynatora pod podanymi poniżej numerami telefonów.

Do współpracy przy organizacji 3- miesięcznych staży zapraszamy zarówno tych przedsiębiorców, którzy korzystają, bądź też korzystali  z tego typu wsparcia oraz firmy, które dopiero chciały z tego rodzaju pomocy skorzystać.

Szczegółowe informacje na temat staży można uzyskać pod numerami telefonów:
75 77 88 022 lub 500 297 906, lub też bezpośrednio w siedzibie Biura Projektu, które mieści się w Zgorzelcu, przy ulicy Armii Krajowej 13 (III piętro, pok. 406)

Projekt „Przełamać lody – powrót do aktywnego życia społecznego i zawodowego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations