7.3 POKL Bytom Odrzański , Siedlisko "Lokalne Centrum Wsparcia NGO"


Na terenie   Gminy Siedlisko i Bytom Odrzański działa ponad 30 różnego rodzaju organizacji pozarządowych – Fundacji, Stowarzyszeń, Związków Sportowych, Klubów, Towarzystw , Grup nieformalnych itd.
Realizacja działań statutowych wymusza na nas ciągłe poszukiwanie niezbędnych środków finansowych, wsparcia merytorycznego i promocji działań. Mnóstwo organizacji otrzymuje wsparcie od jednostek samorządu terytorialnego, sponsorów, darczyńców. Są to kwoty dzięki którym organizujemy co roku wspaniałe imprezy, zloty, zawody, wyjazdy.
Jednak wciąż jest to kropla w morzu potrzeb organizacji , które swoim działaniem chcą objąć coraz większą grupę odbiorców. Często rezygnujemy z ciekawych pomysłów, planów zdając sobie sprawę , że kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych są nieosiągalne.
Istotnym powodem chowania na „potem” pomysłów są skomplikowane procedury aplikacji o dotacje, dofinansowania oraz w wielu przypadkach konieczność posiadania wkładu własnego co na starcie eliminuje 90% organizacji pozarządowych w wielu konkursach.
Drugim powodem jest brak fachowej wiedzy na temat pisania projektów, wypełniania generatorów , kompletowania załączników itd.
Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS” w Zgorzelcu zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, szkół, sołectw i samorządu do   udziału w projekcie ,wspólnej pracy nad projektami ,tworzeniem Partnerstw Lokalnych, udziału w warsztatach tematycznych związanych z wypełnianiem wniosków , księgowością w NGO itd .
Wszystkie szkolenia zostaną zorganizowane na terenie Gminy Bytom Odrzański i Siedlisko (ew. szkolenia dwudniowe wyjazdowe)

Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS”
Zaprasza do udziału w projekcie:
 
 
  Lokalne Centrum Wsparcia NGO
01.10.2010 r.- 30.03.2011 r.
 
Projekt skierowany do  przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, świetlic wiejskich, sołtysów   młodzieży oraz przedstawicieli samorządu z terenu Gminy Siedlisko i Bytom Odrzański
 
 
 Bezpłatne szkolenia i warsztaty z zakresu:
 
 -  Prawne aspekty działań organizacji pozarządowych
 -  Lokalne potrzeby a organizacja pozarządowa
 -  Podstawowe źródła finansowania NGO
 -  Księgowość w organizacji pozarządowej
 -  Tworzenie partnerstw lokalnych i projektowych
 -  Wspólne opracowanie wniosku o dofinansowanie z POKL   
 
 
Zapewniamy catering,przerwy kawowe,materiały szkoleniowe.
W przypadku szkoleń wyjazdowych również transport i noclegi.

Ilośc miejsc ograniczona . Zgłoszenia : 507 943 138
Szkolenie "Prawne aspekty działalności oranizacji pozarządowych"

W dn.10.12.2010 r. w Sali konferencyjnej Zespołu Szkół w Siedlisku, odbyło się pierwsze z zaplanowanych szkoleń dotyczące prawnej strony działań NGO.  W czasie trzygodzinnego spotkania, uczestnicy zapoznali się z zasadmi zakładania stowarzyszeń, fundacji, klubów oraz związków. Wspólnie omawiane były statuty oraz uchwały powoływanych organizacji. Zostały omówione poszczególne etapy rejestracji organizacji. Druga część szkolenia poswięcona była określeniem podstawowych celów działań konkretnej organizacji i jej źródeł finansowania.


                                      


W dniu 11 marca 2011 zostały zorganizowane kolejne zajęcia z zakresu wsparcia merytorycznego organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na terenie Gmin Siedlisko i Bytom Odrzański.
 Beneficjenci analizowali podstawowe źródła finansowania ich działalności ze środków krajowych,unijnych i prywatnych. Największy nacisk został położony na granty dostępne na tereny wiejskie , dla małych organizacji, które nie są w stanie dofinansować swoich projektów ze środków własnych. Po informacjach teoretycznych, uczestnicy pracowali w grupach nad projektem skierowanym do osób z terenów wiejskich. Projekt był odpowiedzią na ogłoszenie Gminy o wsparciu NGO w realizacji zadań statutowych. Jednocześnie zostały omówione najważniejsze zasady księgowości obowiązującej w organizacjach pozarządowych. 
         


Następne zajęcia w ramach projektu, poświęcone były tworzeniu Partnerstw Lokalnych oraz wspólne opracowanie wniosku do POKL.
Beneficjenci w grupach w dn.26 -27 marca,pracowali nad swoimi pomysłami, analizując ich poprawność pod względem merytorcznym i zgodym  z celami POKL. Każda z grup opracowała działania skierowane do poszczególnych grup z terenów wiejskich oraz stworzyła dla niech budżet.Wszystko zostało poprzedzone wyznaczeniem celu głównego w projekcie, celów szczegółowych oraz konkretnej grupy odbiorców. Zastasowano elementy tworzenia partnerstw projektowych z uwzględnieniem samorządu lokalnego, jako jednego z warunków otrzymania dofinansowania. Stworzone projekty po dopracowaniu mają być złożone w nadchodzących naborach.
  
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations