SWOJĄ DROGĄ


 Przedmiotem  projektu jest przeprowadzenie działań z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej,podnoszących zdolność do zatrudnienia mieszkańców miasta i gminy Kłodzko.
Grupa docelowa:min.100 osó b(min.60 K)zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,wyłacznie niezatrudnionych(bezrobotnych i biernych zawodowo),mieszkających na terenie miasta i gminy Kłodzko.
Min.50% uczestników stanowić będą osoby mieszkające na terenie objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2015-2020 oraz Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Kłodzko na lata 2016-2023.
Zakres rzeczowy proj.:
-min.100 UP  otrzyma wsparcie psychologa 
-min.15 niewydolnych wychowawczo rodzin UP zostanie objętych wsparciem asystenta rodziny
-min.90 UP weżmie udział w grupowych warsztatach psychospołecznych,
-min.60 UP weźmie udział w treningach kompetencji rodzicielskich,
-min.90 UP otrzyma indywidualne i grupowe wsparcie doradcy zaw.,
-min.90 UP weźmie udział w wybranych szkoleniach i kursach zaw.,
-min.60 UP podejmie trzymiesięcze staże zaw.u lokalnych pracodawców
-min.100 UP zostanie objętych wsparciem animatora zatrudnienia.
W projekcie zostaną osiągnięte wymagane
poziomy efektywności określone w Regulaminie Konkursu:
- wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do os.z niepełnosprawnością wyniesie 34%,
- efektywności społecznej w odniesieniu do pozostałych uczestników - 34%,
- efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do os.niepełnosprawnych - 12%,
- efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do pozostałych UP - 25%.
Obszar realizacji projektu: miasto Kłodzko i gmina Kłodzko
Okres realizacji 07.2020 -11.2020
Biuro projektu : Kłodzko ul. Wyspiańskiego 2f tel: 724 407 838


 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations