Protokół z wyboru noclegi 26-28.08

 

Zgorzelec  24 .08.2021 r.

 

 

Dotyczy:  Zapytanie ofertowe/rozeznanie rynku  z dnia 12.08.2021 r

 

 

 

1.

Zamawiający :

Pełna nazwa i adres zamawiającego :

Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS”

59-900 Zgorzelec, ul. Brzozowa 10/2

REGON :020750429 NIP: 6151983535 tel. 691565491,email: fis.abramis@wp.pl

 

2.

Przedmiot zamówienia:

 Zapewnienie   noclegu +wyżywienia   dla uczestników  projektu   Swoją drogą” nr projektu  WND –RPDS .09.01.01- 02-0010/19

 

3.

Zapytanie

1.       Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie Zamawiającego www.fundabramis.pl.tl

2.       Zostało wywieszone w biurze projektu w   Zgorzelcu ul.  Warszawska 1/309a

3.       Termin składania ofert wyznaczono na dzień 21.08.2021 r.

 

4.

Złożone oferty:

Termin składania ofert upłynął w dniu. 21.08.2021 r

Zapytanie zostało również wysłane do :

 

1.       Hotel Alpejski Karpacz (hotel@alpejski.pl) mail 12.08.2021

2.       Hotel Corum Karpacz ( recepcja@corum.pl) mail 12.08.2021

3.       Hotel Sasanka Szklarska Poręba ( hotel@hotel-sasanka.pl) mail 12.08.2021

 

Na zapytanie/rozeznanie rynku nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

5

Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

Warunkiem udziału w postępowaniu były:

1.        Druk formularza oferty zał nr.1,poprawnie wypełniony podpisany przez osoby upoważnione

 

6.

Informacje o kryterium oceny pod kątem ceny:

   K1 - Cena 100% (maksymalnie możliwych do uzyskania 100,00 pkt),

 

7

 W związku z brakiem ofert, usługa gastronomiczno –hotelowa została podpisana z :

 

     Pensjonat Pegaz Violeta Dereczenik ul. Karkonoska 17 ,58-540 Karpacz, NIP 6110100266

 

8.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania:

- rozstrzygnięcie zapytania  ofertowego z dn.  12.08.2021

9.

Uwagi ------------------

10.

Załączniki:

1.       Zapytanie ofertowe

2.       Potwierdzenie upublicznienia oferty (print screeny)

3.       Złożone oferty wraz z załącznikami (lub print screen)

4.       Potwierdzenie upublicznienia wyników zapytania

 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations