Bytom Odrzański RPO 7.3
Celem projektu jest integracja społeczno zawodowa 45 osób (10 K i 35K w tym 20 os.bezrobotnych oraz 25 nieaktywnych zawodowo)w tym 4os.nepełn. uzależnionych od alkoholu z
terenu powiatu nowosolskiego woj.lubuskiego w celu poprawy ich sytuacji społeczno zawodowej. Osiągnięcie celu odbędzie się poprzez realizację celów szczegółowych jakimi są
:1.wzrost umiejętności społecznych i psychologicznych beneficjentów.2.podniesienie kwalifikacji zawodowych osób uzależnionych oraz podniesienie ich poziomu aktywności
zawodowej oraz zdolności zatrudnienia 3.wprowadzenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 4.lepsze dopasowanie uczestników do potrzeb rynku pracy
5.wyrównanie szans kobiet uzależnionych w pełnej adaptacji społecznej i aktywizacji zawodowej.W ramach projektu osoby te przejdą kompleksowy program aktywizacji zaw.
(opracowane zostaną Indywidualne plany działania dla każdego beneficjenta, doradztwo indywidualne, warsztaty aktywizacji zaw i społecznej,indywidualne wsparcie ze strony
odpowiednich specjalistów, udział w szkol. zaw.,zwiększenie kwalifikacji poprzez zdanie egzaminu zewnętrznego.50% uczestn. projektu (UP) weźmie następnie udział w 3-mies.
stażach zaw.u pracodawców oraz otrzymają pomoc w znalezieniu zatrudnienia . Szk.zidentyfikowane w zaw.deficyt. i zainteresowań dla uczestn: a) prac adm-biurowy - 1 grupy 10 os.
b) kwalifikowany pracownik ochrony -1 grupa 10 os. c) szkolenia w ramach IPD - 25 osób W wyniku realizacji proj. min.11 podejmie zatrudnienie. - dla osób niepełnosprawnych –
wskaź. efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 12% - dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – wskaź. efektywności zatrudnieniowej na poziomie
co najmniej 22 % Zostanie również osiągnięty wskaź. efektywności społecznej na poziomie : osób zagrożonych ubóstwem lub wykl.społ - 34% , osób niepełnospr. - 34%.Cel
szczegółowy osi priorytetowej 7 Równowaga społeczna Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty określonego w Szczegółowym Opisie Osi
Priorytetowych RPO-L2020 w zakresie aktywnej integracji i zastosowanych w związku z tym form wsparcia
 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations