Protokół z wyboru terepaeuta

 

 

Zgorzelec  29.11.2017 r.

 

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego z dn. 20.11.2017

 

 

 

 

1.

Zamawiający :

Pełna nazwa i adres zamawiającego :

Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS”

59-900 Zgorzelec, ul. Brzozowa 10/2

REGON :020750429 NIP: 6151983535 tel. 691565491,email: fis.abramis@wp.pl

 

2.

Przedmiot zamówienia:

 Zapewnienie   pogłębionej terapii  dla uczestników  projektu  „ Droga” nr projektu  RPLB.07.03.00-08-0004/17

 

 

3.

Zapytanie

1.       Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie Zamawiającego www.fundabramis.pl.tl

2.       Zostało wywieszone w biurze projektu w   Bytomiu Odrzańskim ul. Rynek 11/12 oraz siedzibie Fundacji Zgorzelec ul. Daszyńskiego 91

3.       Termin składania ofert wyznaczono na dzień 28.11.2017 r.

 

4.

Złożone oferty:

Termin składania ofert upłynął w dniu. 28.11.2017 r

 

Wpłynęły następujące oferty:

1.       Monika Litwin  23-400 Biłgoraj ,Dereźna Majdańska – poczta tradycyjna 25.11.2017 – cena 100 zł/godz

2.       Zofia Guszczewska 59-900 Zgorzelec, ul. Karłowicza 23/1 – osobiście 24.11.2017 – 90 zł/godz

3.       Patisson Patrycja Maliszewska , 65-036 Zielona Góra , ul. Wyspiańskiego 8/2 osobiście 23.11.2017 – cena 80 zł/godz

 

5

Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

Warunkiem udziału w postępowaniu były:

1.        Druk formularza oferty zał nr.1,poprawnie wypełniony podpisany przez osoby upoważnione

2.        Zał. nr 2  oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

3.       Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zamówieniu

 

 

 

6.

Informacje o kryterium oceny pod kątem ceny:

   K1 - Cena 80% (maksymalnie możliwych do uzyskania 80,00 pkt),

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

K1 = (C min: C)x80

K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny

C min – cena najniższa spośród ważnych ofert

C – cena badanej oferty

 

 Informacje o kryterium pod kątem doświadczenia:

K2 -  Doświadczenie    (maksymalnie możliwych do uzyskania 20,00 pkt),

        

  

Łącznie możliwych do uzyskania 100,00 pkt (100%)

Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru: K = K1 + K2

 Zestawienie

 

Nr oferty

Kryterium 1 cena

Waga 80 pkt

Kryterium 2 doświadczenie Waga 20 pkt

Suma

Oferta nr 1

 61,7

20

81,7

Oferta nr 2

67,3

20

87,3

Oferta nr 3

80

20

100

 

 

7

Najkorzystniejsza oferta:

 

 1.   Patisson Patrycja Maliszewska , 65-036 Zielona Góra , ul. Wyspiańskiego 8/2 osobiście 23.11.2017 – cena 80 zł/godz                                                                                      

 

8.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania:

- rozstrzygnięcie zapytania  ofertowego z dn. 20.11.2017

9.

Uwagi

-----

10.

Załączniki:

1.       Zapytanie ofertowe

2.       Złożone oferty wraz z załącznikami

3.       Potwierdzenie upublicznienia wyników zapytania

 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations