Zapytanie ochroniarz Bytom

Zgorzelec, dnia 03.04.2018 roku

 

Zapytanie nr  1/04/2018

 

W związku z realizacją projektu pn.: „  Droga  "   nr projektu  RPLB.07.03.00-08-0004/17   na terenie województwa lubuskiego w powiecie nowosolskim projektu integracji społecznej    w okresie XI  2017  – 31.XII 2018r  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

 

  Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS”   zaprasza do przedkładania ofert na:

 

PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO „KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ” - MIN.245 GODZIN DYDAKTYCZNYCH - DLA GRUPY 10 UCZESTNIKÓW

 

 

1.    Zamawiający:

Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS”

59-900 Zgorzelec

Ul. Brzozowa 10/2

Tel. 691 565 491

 

2. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

  1.   Ogłoszenie na tablicy w biurze Fundacji Bytom Odrzański ul. Rynek 11/12

2.      Ogłoszenie na tablicy w siedzibie Fundacji Zgorzelec ul. Daszyńskiego 91

3.      Strona internetowa Zamawiającego www: fundabramis.pl.tl

 

3.  Opis przedmiotu zamówienia:

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  80530000-8 - usługi szkolenia zawodowego

 

 

3.1 Przedmiotem zapytania jest zorganizowanie i przeprowadzenie dla uczestników/czek projektu               Droga bez powrotu ”  usługi szkolenia zawodowego rozumianej jako szkolenia/kursy zawodowe pozwalające na nabycie/podniesienie przez uczestników projektu niezbędnej/ych umiejętności/kompetencji/kwalifikacji zawodowych potrzebnych do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy, zwanej w dalszej części zapytania szkoleniami/kursami zawodowymi/podnoszącymi kompetencje.

 

Zapytanie  dotyczy szkolenia/kursu zawodowego wraz z uzyskaniem kwalifikacji: „KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ”

 

3.2     Program i czas realizacji szkoleń/kursów zawodowych powinien być dostosowany do wymogów formalnych regulowanych przepisami prawa wymaganych ze względu na ich specyfikę, mających na celu nabycie/podniesienie przez uczestników projektu niezbędnej/ych umiejętności/kwalifikacji zawodowych zwiększających szanse i możliwości do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Wykonawca posiada min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zawodowych.
 2. Wykonawca zapewnia przystosowane do rodzaju szkolenia zawodowego sale szkoleniowe. Sale szkoleniowe muszą być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, pozbawione barier architektonicznych np. podjazd, winda, a miejsce prowadzenia zajęć musi być dobrze skomunikowane z każdą częścią miasta, w którym szkolenie będzie się odbywać. Sale szkoleniowe będą musiały zostać oznaczone w sposób wskazany przez Zamawiającego.
 3. Wykonawca zapewnia sprzęt niezbędny do przeprowadzenia danego rodzaju szkolenia zawodowego.
 4. Wykonawca przeprowadza szkolenie zgodnie z programem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 roku (Dz.U. 2013 poz. 1688) w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, określającym szczegółową tematykę, czas trwania i sposób realizacji szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.
 5. Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem właściwego dla kursu „Zaświadczenia o ukończeniu kursu” wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), które uprawnia uczestnika szkolenia do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1099).
 6. Wykonawca zapewnia materiały dydaktyczne, w tym odpowiednio do rodzaju szkolenia opracowane i przygotowanie materiały szkoleniowe. Każdy Uczestnik Projektu musi otrzymać jeden komplet materiałów szkoleniowych.
 7. Materiały szkoleniowe przekazywane Uczestnikom Projektu, w tym zaświadczenia i/lub certyfikaty muszą zawierać informacje o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  na lata 2014 - 2020 za pomocą:

1)      znaku Unii wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej;

2)      odniesienia do Europejskiego Funduszu Społecznego;

3)     znaku Fundusze Europejskie wraz z nazwą Programu Regionalnego;

Zamawiający udostępni Wykonawcy listownik wraz z obowiązującymi znakami do oznaczania materiałów szkoleniowych.

 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował zamknięte szkolenie dla grupy uczestników z projektu liczącej 10 osób  Ostateczna liczba osób zostanie określona indywidualnie w terminie do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 
 2. Wykonawca zapewnia wykwalifikowaną kadrę trenerów (osoba prowadząca szkolenie zawodowe musi posiadać wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego rodzaju szkolenia zawodowego lub doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie powinno być krótsze niż 2 lata);
 3. Wykonawca  opracowuje dokumentację wg wzorów przedłożonych mu do umowy przez Zamawiającego, w tym: sporządza sprawozdanie potwierdzające realizację programu szkolenia, sporządza dziennik zajęć, prowadzi odrębną imienną listę obecności, odbiera potwierdzenia odbioru przez Uczestników Projektu materiałów dydaktycznych i inne wskazane przez Zamawiającego w umowie dokumenty. Przedmiotowa dokumentacja w oryginale zostanie przedłożona Zamawiającemu najpóźniej do 5 dnia po zakończeniu szkolenia. Wykonawca poinformuje Zamawiającego drogą mailową najpóźniej do 5 dnia następującego po miesiącu, w którym trwało szkolenie zawodowe o ilości godzin obecnych każdego uczestnika na szkoleniu zawodowym w danym miesiącu.
 4. Wykonawca uwzględni dodatkowe wymagania Zamawiającego zgłaszane podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb Uczestnika Projektu, a odnoszących się do: programu, zawartości merytorycznej bądź sposobu prowadzenia zajęć szkoleniowych.
 5. Wykonawca przekazuje w formie telefonicznej i e-mail informacji o każdym Uczestniku Projektu, który opuszcza zajęcia lub posiada innego rodzaju zaległości.
 6. Wykonawca niezwłoczne udostępnia do wglądu na każde żądanie Zamawiającego i/lub Instytucji Pośredniczącej oraz innych podmiotów uprawnionych do kontroli wszelkie dokumenty związane z realizowanym Projektem oraz umożliwia wstęp do miejsc prowadzenia szkolenia.
 7. Wykonawca zapewnia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 992) ochronę danych osobowych Uczestników Projektu powierzonych mu przez Zamawiającego.
 8. Wykonawca zapewnia przeprowadzenie w/w szkolenia zawodowego tak aby prowadziły one do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji przez Uczestnika Projektu zgodnie z załączonym dokumentem do niniejszego zapytania „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”. W przypadkach, w których jest to wymagane zgodnie z załącznikiem nr 6 Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić uzyskanie kwalifikacji odpowiednim certyfikatem wydanym przez uprawniony podmiot. 
 9. Zajęcia prowadzone będą w dni robocze w godz. 9.00 -18 .00 . Dopuszcza się możliwość zajęć w weekendy. Godz. lekcyjna -60 min.

 

 

 

 

 

3.3 Miejsce wykonania zamówienia –     Bytom Odrzański , pow. nowosolski woj.lubuskie

3.4 Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania innego miejsca przeprowadzenia szkolenia/kursu zawodowego/podnoszącego kompetencje pod warunkiem, że będzie to miejscowość oddalona nie więcej niż 30 km od  Bytomia Odrzańskiego , umożliwiająca kursantom dojazd na szkolenie środkami transportu komunikacji publicznej. Zamawiający zastrzega konieczność dostosowania godzin rozpoczęcia szkolenia/kursu zawodowego/podnoszącego kompetencje do możliwości dotarcia kursanta z miejscowości wskazanej w punkcie 3.3 środkami komunikacji publicznej.  

3.5 Zamawiający dopuszcza wskazanie innej miejscowości wykonania usługi niżeli wskazana                         w punkcie 3.3 oraz miejscowości oddalonej powyżej liczby kilometrów wskazanych w punkcie 3.4. Jednakże warunkiem jest zapewnienie kursantom przez Wykonawcę, bez obciążenia dodatkowymi kosztami Zamawiającego i kursanta, bezpłatnego transportu na miejsce szkolenia i z miejsca szkolenia podczas całego okresu jego trwania.

3.6 W ramach szkolenia Zamawiający zapewnia catering dla uczestników ( obiad dwudaniowy każdego dnia). Wykonawca zapewnia w ramach szkolenia przerwę kawową ( kawa, herbata, napoje).

4.  Termin wykonania zamówienia

4.1 Wykonanie zamówienia ustala się w terminie  do 26 05. 2018 r.

4.2  Szczegółowy termin szkolenia/kursu zawodowego/podnoszącego kompetencje zostanie ustalony             z Wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza. Dopuszcza się zmianę terminów szkoleń

4.3 W uzasadnionych i indywidualnych przypadkach Zamawiający dopuszcza wydłużenie lub skrócenie terminu realizacji szkolenia/kursu zawodowego.

4.4 W przypadku podzlecenia całości lub części zamówienia Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonanej usługi.

4.5 W razie potrzeb wynikających z realizacji założeń realizowanego projektu, Wykonawca zorganizuje szkolenia/kurs zawodowy/podnoszący kompetencje dla kursanta w dniach ustalonych z Zamawiającym   w tym w dni wolne od pracy.

 

5. Obowiązkowe kryteria dodatkowe

5.1 Wykonawca zobowiązany jest do:

a.   zapewnienia odpowiedniej bazy szkoleniowej zarówno pod kątem szkolenia teoretycznego i/lub praktycznego zgodnie z obowiązującymi wymogami w danym zakresie;

b.  dysponowania wszystkimi możliwymi środkami w celu zapewnienia profesjonalnej realizacji przedmiotu zamówienia (baza techniczna i dydaktyczna);

 

5.2 W przypadku szkoleń/kursów zawodowych/podnoszących kompetencje, w których wymagane jest stosowanie odzieży ochronnej Wykonawca zobowiązany jest do jej zapewnienia kursantom. 

 

5.3 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów BHP zgodnie z zobowiązującym prawem.

 

5.4 W przypadku szkoleń/kursów zawodowych/podnoszących kompetencje, w których wymagane są badania lekarskie warunkujące przystąpienie do szkolenia/kursu zawodowego/podnoszącego kompetencje,  

 

5.5 W przypadku szkoleń/kursów zawodowych/podnoszących kompetencje, mających na celu nabycie/podniesienie przez uczestników projektu niezbędnej/ych umiejętności/kwalifikacji zawodowych potrzebnych do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy, wymagane jest przeprowadzenie egzaminu, w związku z tym Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich formalności związanych z  organizacją i przeprowadzeniem egzaminu kończącego szkolenie/kurs zawodowy/podnoszący kompetencje (egzamin teoretyczny i/lub praktyczny), koszty z tym związane zostaną pokryte  w ramach zamówienia i mieszczą się w cenie całościowej usługi. A w przypadku gdy kursant nie zda egzaminu, koszt pierwszego egzaminu poprawkowego zobowiązuje się pokryć Wykonawca.

 

5.6 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 1.  O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia łącznie następujące warunki:

1)      dysponuje:

a)     wpisem do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy;

b)     przystosowanymi do rodzaju szkolenia zawodowego salami szkoleniowymi,  przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych, pozbawionymi barier architektonicznych (np. podjazd, winda) dobrze skomunikowanymi z każdą częścią miasta, w którym szkolenie zawodowe będzie się odbywać;

c)      sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia danego rodzaju szkolenia zawodowego

d)     wykwalifikowaną kadrą trenerów (osoba prowadząca szkolenie zawodowe musi posiadać wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego rodzaju szkolenia zawodowego lub doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie powinno być krótsze niż 2 lata);

e)     stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa powyżej, tj. Politykę Bezpieczeństwa i (jeżeli dotyczy) Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym;

f)       programami szkoleń zawodowych, na których ofertę składa

 

2)        posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w realizacji szkoleń zawodowych;

3)        nie znajduje się w upadłości bądź w likwidacji;

4)        nie podlega wykluczeniu zgodnie z Wytycznymi - tj. nie są osobowo lub kapitałowo powiązani z Zamawiającym. 

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)      posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)     pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Ocena spełniania w/w. warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia, złożone w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia / nie spełnia.

3.      Oferty Wykonawców, którzy nie spełniają łącznie powyższych warunków zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.

 

 

5.7 Wynagrodzenie za usługę jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „ Droga bez powrotu”

5.8 Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli                             i monitoringu realizowanych szkoleń/kursów zawodowych/podnoszących kompetencje w miejscu ich odbywania.

 

6. Przygotowanie oferty oraz data złożenia oferty:

6.1 Oferty wraz z załącznikami będą przyjmowane w terminie do 13.04.2018 godz. 24:00.

6.2 Za złożenie Oferty przyjmuje się dostarczenie osobiście lub przesłanie pocztą (decyduje data wpływu oferty) lub pocztą elektroniczną do biura Zamawiającego wskazanego w pkt. 1 niniejszego Zapytania, tj.:

Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS”

59-900 Zgorzelec

Ul. Brzozowa 10/2

Tel. 691 565 491

Maill: fis.abramis@wp.pl

 

i opatrzonej opisem:

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/04/2018 w ramach projektu „   Droga ”, oraz nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.


6.3 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, wypełniona czytelnie, wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Oferty.

6.4  Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania ofertowego.

6.5  Oferta złożona po terminie lub na inny adres niż wskazany w punkcie 1 uważana jest za nieważną.

6.6  Oferta musi być kompletna.

6.7  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

6.8    Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do składania ofert oraz opieczętowana pieczątką podmiotu biorącego udział w procedurze.

6.9   Oferta powinna zawiera wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, składające się na ważną ofertę:

1)       zaświadczenie o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych;

2)      proponowany program/harmonogram realizacji szkoleń zawodowych, na które ofertę składa, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego;

3)      oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

4)      oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

 

6.10     Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

6.11     Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wówczas, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

6.12     Do oferty musi być załączone Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy.

7. Kryteria wyboru oferty:

 1.  cena - 70% (weryfikowana na podstawie ceny w formularzu oferty)
 2. posiadana akredytacja właściwego kuratora oświaty dot. oferowanego szkolenia zawodowego obejmującą wymiar godzinowy zgodny ze składaną ofertą - 10% (na podstawie oświadczenia i załączonej kserokopii dokumentu potwierdzającego posiadanie ww. akredytacji - punkty będą przyznawane metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia, w sytuacji gdy spełnia ofercie przyznanych będzie 10 punktów.)
 3. doświadczenie instytucji szkoleniowej - liczba przeszkolonych osób z danego szkolenia zawodowego w okresie ostatnich 3 pełnych lat kalendarzowych (tj. w latach 2014, 2015, 2016 oraz 2017 do dnia złożenia formularza ofertowego) - 20% (weryfikowane na podstawie oświadczenia w formularzu oferty oraz innych dokumentów m.in. kopii zaświadczeń lub referencji; rejestrów wydanych zaświadczeń i innych, z ww. dokumentów musi wynikać konkretna liczba osób, które ukończyły dane szkolenie zawodowe; w ramach kryterium za każde pełne 50 osób przyznany zostanie 1 punkt)

 

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:

 

Ocena = A + B + C gdzie:

 

Ad. A - Cena

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:

 

Liczba punktów =

Najniższa cena brutto ze wszystkich złożonych ofert

   x 100 x 70%

Cena brutto badanej oferty

 

Cenę za przedmiot zamówienia Oferent przedstawia w „formularzu oferty” stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i musi zawierać podatek VAT/uwzględniać wszystkie koszty. Oferent może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą za przeprowadzenie danego szkolenia zawodowego dla 1 uczestnika i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Zaproponowana cena winna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją usługi. Zamawiający ma przyznane we wniosku o dofinansowanie projektu skalkulowane koszty na poziomie brutto na cały okres trwania Projektu. Ewentualne zmiany stawki podatku VAT muszą być skalkulowane przez Oferenta w cenie brutto. Podana cena ofertowa obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

 

Podana przez Wykonawcę w ofercie cena brutto za szkolenie zawodowe musi uwzględniać:

      1.            przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla 1 uczestnika,

      2.            przeprowadzenie egzaminów (w tym egzaminów państwowych lub zewnętrznych, o ile takie są przeprowadzane - zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 6 do przedmiotowego zapytania) oraz wydanie właściwych zaświadczeń/certyfikatów,

      3.            wszystkie daniny publicznoprawne, w tym podatek VAT (jeżeli dotyczy),

 

Cena brutto za szkolenie zawodowe podana przez wyłonionego Wykonawcę w formularzu ofertowym będzie obowiązywała w całym okresie realizacji umowy i nie będzie podlegała zwiększeniu w okresie jej obowiązywania.

 

UWAGA!!! Cena ulegnie proporcjonalnie zmniejszeniu w przypadku, gdy Uczestnik Projektu zrezygnuje z udziału w Projekcie, jak również w przypadku gdy zrezygnuje z udziału w samym szkoleniu zawodowym. W przypadku rezygnacji ze szkolenia zawodowego lub Projektu w trakcie trwania szkolenia zawodowego przez Uczestnika, wynagrodzenie za szkolenie zawodowe zostanie zapłacone jedynie za godziny szkolenia zawodowego, w których brał on udział, a całkowita wysokość wynagrodzenia ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu

 

7. Zawiadomienie o wyborze oferty

7.1 Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wynikach w terminie do 7 dni roboczych po zakończeniu procedury rozeznania rynku

 

7.2  O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą  e- mail. 

 

7.3  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania (doręczenia) zamówienia o wyborze oferty.

 

7.4         Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

 

7.5         Wybór Wykonawcy będzie odbywał się z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.- prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 ze zm.).

Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych       w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

7.6  W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z:

Marek Jarząb

tel.  691 565 491

 

 

 

11.  Pozostałe informacje

 

11.1   Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom (e-mail, fax lub pocztą), jak również zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego  

11.2   Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian           w ofercie.

11.3   Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonaną usługę na podstawie protokołu sporządzonego przez Wykonawcę, wskazującym prawidłowe wykonanie usługi.

11.4  Zapłata zostanie  dokonana  po  otrzymaniu  poprawnie  wystawionego rachunku/faktury w terminie wskazanym w rachunku/fakturze, warunkiem dokonania zapłaty jest posiadanie środków na koncie projektowym Zamawiającego  .

11.5   Wykonawca nie będzie obciążał Zmawiającego dodatkowymi kosztami w związku
z opóźnieniem zapłacie wynikającym z opóźnień w przekazaniu transz przez jednostkę kontraktującą.

11.6  Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

11.7  Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.

11.8  Zamawiający ma prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyn.

 

 

12.  Wykaz załączników


 

Załączniki:

1.      Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

 1. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 2. Załącznik nr 3 - Wykaz liczby przeszkolonych osób z danego szkolenia zawodowego w latach 2014, 2015, 2016 i 2017 (do dnia złożenia formularza ofertowego)
 3. Załącznik nr 4 - Proponowany Program/Harmonogram realizacji szkolenia zawodowego
 4. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań
 5. Załącznik nr 6 - Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/04 /2018

 

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/04/2018 z dnia 03.04.2018 roku

 

Dane Wykonawcy:

 

……………………………………………………….

 

………………………………………………………..

 

………………………………………………………..

 

Tel: …………………………………………………

 

e-mail: …………………………………………………………………………………………….

 

Osoba do kontaktu: …………………………………………………………………………

 

Data: ………………………………………………

 

 

 1. Oświadczam, że oferuję następujący przedmiot zamówienia:

 

PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO „KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ” - MIN.245 GODZIN DYDAKTYCZNYCH - DLA GRUPY 10  

 

 1. Cena brutto za przeprowadzenie ww. szkolenia zawodowego dla jednego uczestnika projektu 

 

……………………………………………….. zł

 

Podana przez Wykonawcę w ofercie cena brutto za szkolenie zawodowe uwzględnia m.in.:                  1) przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla 1 uczestnika, 2) przeprowadzenie egzaminów (w tym egzaminów państwowych lub zewnętrznych, o ile takie są przeprowadzane - zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 6 do przedmiotowego zapytania) oraz wydanie właściwych zaświadczeń/certyfikatów, 3) wszystkie daniny publicznoprawne, w tym podatek VAT (jeżeli dotyczy).

 

 1. Oświadczam, że uzyskałam/em konieczne informacje do przygotowania oferty i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuje warunki w nim zawarte.

 

 1. Oświadczam, że Oferent posiada 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zawodowych

 

 1. Oświadczam, że akredytację właściwego kuratora oświaty dot. oferowanego szkolenia zawodowego obejmującą wymiar godzinowy zgodny ze składaną ofertą Oferent

posiada

nie posiada

 1. Liczba godzin szkolenia wg. proponowanego programu szkolenia: ……………………… godzin.

 

 1. Oświadczam, że szkolenie przeprowadzone będzie zgodnie z programem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 roku (Dz.U. 2013 poz. 1688) w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia określającym szczegółową tematykę, czas trwania i sposób realizacji szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

 

 1. Oświadczam, że szkolenie zakończy się egzaminem i wydaniem właściwego dla kursu „Zaświadczenia o ukończeniu kursu” wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), które uprawnia uczestnika szkolenia do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1099).

 

 1. Oświadczam, że w przypadku udzielenia zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

 1. Oświadczam, że usługa będzie realizowana zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w zapytaniu ofertowym

 

 1. Składając ofertę Oferent oświadcza (dotyczy osób fizycznych), że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w   

……………………………………………………………

(podpis i ew. pieczątka)


 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/04/2018 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

Oferent oświadcza, że spełnia / nie spełnia* warunki/-ków udziału w niniejszy postępowaniu zakreślone/-ych w zapytaniu ofertowym przez Zamawiającego, tj.:

 

1)      dysponuje wymaganą przez Zamawiającego kadrą trenerską zgodnie z poniższym wykazem:

l.p.

Imię i nazwisko

Nazwa szkolenia

Podstawa prawna dysponowania trenerem

Wykształcenie
i doświadczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)      dysponuje odpowiednim lokalem do przeprowadzenia oferowanych szkoleń zawodowych

l.p.

Dokładny adres lokalu

Nazwa szkolenia

Podstawa prawna  dysponowania lokalem

Informacja o lokalu (m.in. o dostępności dla osób niepełnosprawnych)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)      dysponuje odpowiednim sprzętem do przeprowadzenia oferowanych szkoleń zawodowych:

l.p.

Nazwa szkolenia zawodowego

Sprzęt planowany do wykorzystania przy przeprowadzeniu szkolenia

 

 

 

 

 

 

 

Oferent oświadcza, że stosuje / nie stosuje* środki/-ków techniczne/-nych i organizacyjne/-nych zapewniające/-ych ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza/nie zabezpiecza* dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz prowadzi/nie prowadzi* dokumentację/-cji opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa powyżej, tj. Politykę Bezpieczeństwa i (jeżeli dotyczy) Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym;

 

Oferent oświadcza, że znajduje się / nie znajduje się* w upadłości bądź w likwidacji

 

Oferent oświadcza, że posiada / nie posiada* programy szkoleń zawodowych, na których ofertę składa

 

 

                                                                             

……………………………………………………………

(podpis i ew. pieczątka)


 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/04/2018 Wykaz liczby przeszkolonych osób z danego szkolenia zawodowego w latach 2014, 2015, 2016 i 2017 (do dnia złożenia formularza ofertowego)

 

 

 

Wykaz liczby przeszkolonych osób z danego szkolenia zawodowego w latach 2014, 2015, 2016 i 2017 (do dnia złożenia formularza ofertowego)

l.p.

Nazwa i dane teleadresowe podmiotu dla którego Wykonawca świadczył usługi

Liczba przeszkolonych osób

Osoba do kontaktu wraz danymi do kontaktu (po stronie podmiotu dla którego Wykonawca świadczył usługi)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Oświadczam, że potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających powyższe zestawienie zostały dołączone do formularza oferty. Wyrażam zgodę na weryfikację wskazanych powyżej informacji.

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------

(miejscowość i data)

 

 

 

------------------------------------------------

(podpis i ew. pieczątka)

 


 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1/04/2018 Proponowany Program/Harmonogram realizacji szkolenia zawodowego

 

data

Godzina rozpoczęcia zajęć

Godzina zakończenia zajęć

Liczba godzin zajęć

Miejsce realizacji szkolenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM liczba godzin zajęć

 

 

 

 

 

                                                                                                             

……………………………………………………………

(podpis i ew. pieczątka)

 

 

 

 

 


Załącznik nr 5 do zapytania   nr 1/04/2018

 

 

OŚWIADCZENIE

 

o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z  Fundacją Integracji Społecznej „ABRAMIS”

 

 

Niniejszym oświadczam, iż nie jestem powiązana/y kapitałowo lub osobowo z  Fundacją Integracji Społecznej „ABRAMIS” z siedzibą w Zgorzelcu  (Zamawiający). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

2)      posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa

3)      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

4)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

 

-------------------------------------------------

(miejscowość i data)

 

 

 

------------------------------------------------

(podpis i ew. pieczątka)

 

 

 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations