Zapytanie terapeuta uzależnień

 

Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS”                                               Zgorzelec. 20.12.2018

ul. Brzozowa 10/2

59-900  Zgorzelec

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1 /12/BO/2018

PROCEDURA WYBORU ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU –  terapeuta uzależnień

 

na realizację zadania  Doradztwa zawodowego oraz IPD w projekcie „Droga” realizowanym  przez Fundację Integracji Społecznej „ABRAMIS” w Zgorzelcu

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2020

 

W związku z prowadzonymi zajęciami poszukujemy doradców zawodowych gotowych przeprowadzić wskazane zadania ( Kod 85312320-8 – Usługi doradztwa).

 

Szczegółowy opis zamówienia:

 

 

 

 I. Opis przedmiotu zamówienia.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub

psychologiczne

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja terapii uzależnień dla osób uzależnionych dla uczestników projektu „  Droga"

 

Terapia uzależnień świadczona będzie w  miejscu wskazanym przez  Zamawiającego  w godzinach ustalonych z Zamawiającym i uczestnikami projektu

Terapia uzależnień będzie świadczona dla 12 uczestników projektu 

Łączna szacunkowa liczba godzin   40

Okres realizacji wsparcia: 01.01.2019 – 30.03.2019

 

 

 

Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera ryczałtowy zwrot kosztów przejazdu do miejsca

wykonywania przez niego usług terapeuty oraz wykorzystywanych materiałów.

Wynagrodzenie Wykonawcy przysługiwać będzie jedynie za faktycznie przeprowadzone

i udokumentowane godziny pracy.

W ramach realizacji umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy listę osób, z którymi należy

prowadzić terapię.

W sytuacjach braku współpracy lub rezygnacji uczestnika z terapii Zamawiający podejmie

działania / rozmowy w celu nakłonienia uczestnika do podjęcia terapii

 

 

 II. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania

oceny spełniania tych warunków:

 

 

 

 

 

 

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w

postępowaniu dotyczące:

A. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

B. posiadania wiedzy i doświadczenia;

C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,

D. Spełnia następujące warunki:

- posiada wykształcenie wyższe 

- posiada certyfikat terapeuty uzależnień Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów

  Alkoholowych,

- posiada co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w charakterze terapeuty uzależnień,

 

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków udziału w postepowaniu

na podstawie złożonych dokumentów opisanych w niniejszym ogłoszeniu, wg formuły

„spełnia/nie spełnia”. Wykonawca, który nie wykaże spełniania ww. warunków zostanie

wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

 

III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. III,

wykonawcy są zobowiązani do przedłożenia:

1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzonego według

wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,

Do wykazu należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie przez wskazanego terapeutę (kserokopia dyplomu, certyfikatu terapeuty, referencje lub protokoły odbioru, świadectwo

pracy). Informacje podane przez wykonawcę w wykazie muszą w sposób jednoznaczny

potwierdzać, że wskazana osoba posiada kwalifikacje oraz doświadczenie na poziomie

wymaganym przez Zamawiającego.

 

IV. Zmiana umowy:

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

Wykonawcy, jest dopuszczalna jeżeli:

1) w trakcie obowiązywania umowy nastąpią zmiany stawki podatku od towarów i usług:

kwota brutto określona w umowie nie ulegnie zmianie, strony odpowiednio skorygują kwotę

netto oraz kwotę podatku od towarów i usług,

2) zmiany jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego

dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę,

gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego,

3) zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących

w dniu zawarcia umowy,

4) zmiana leży w interesie Zamawiającego.

 

V. Odrzucenie oferty:

Zamawiający odrzuci ofertę, która:

a) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia,

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

 

 

 

 

 

 

 

nieuczciwej konkurencji,

c) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

d) została złożona po terminie,

d) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

W toku postępowania Zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia lub

wyjaśnienia treści oferty.

 

 

VI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze

oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria:

1. Cena brutto – 80 pkt. Przez cenę brutto rozumie się cenę (z podatkiem VAT),

a w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej koszt całkowity

ponoszony przez Zamawiającego z tytułu realizacji usługi zawierający również wszelkie

należności z tytułu podatków i składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego zarówno

po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy -tzw. „brutto-brutto”.

W ramach kryterium „Cena brutto” Zamawiający przyzna pkt według następującego wzoru:

Cmin

Pc = -------------- x 80 pkt

Cn

Pc - punkty uzyskane przez Wykonawcę w kryterium „Cena brutto”;

Cmin - najniższa cena brutto za wykonanie całości zamówienia spośród złożonych ofert;

Cn - cena brutto za wykonanie całości zamówienia zaproponowana przez Wykonawcę.

2.  Doświadczenie  20 pkt.

Punkty w kryterium zostaną przyznane na podstawie informacji podanej w formularzu

ofertowym.. Ilość punktów możliwa do uzyskania w ramach kryterium: 20. 

 Maksymalna liczba punktów wynosi 100,00. Uzyskana liczba punktów w ramach ww.

kryteriów zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu

oraz uzyska największą liczbę punktów. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty

najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans

kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę można złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego –  59-900 Zgorzelec , ul. Brzozowa 10/2   lub przesłać pocztą elektroniczną (jako skany dokumentów) na adres: fis.abramis@wp.pl w terminie do 30.12.2018 r. do godz.  24.00, Decydujące  data wpływu.

 Oferta musi być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr

1do niniejszego zapytania lub dokładnie wg tego formularza. Wykonawca jest zobowiązany

do podania wszystkich informacji określonych na formularzu oferty(wypełnienia wszystkich

pól formularza). Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby)

uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć dokument (dokumenty)

potwierdzający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela  Marek Jarząb pod numerem telefonu 691 565 491 oraz

adresem email: fis.abramis@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

na realizację zadania pn. Terapia uzależnień dla uczestników projektu: „ Droga ”   realizowanego przez Fundację Integracji Społecznej „ABRAMIS”. 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

 Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS” ,59-900 Zgorzelec, ul. Brzozowa 10/2

 tel. 691 565 491

 

2. Nazwa i adres wykonawcy:

 

Nazwa/Imię Nazwisko ………………………………………………………………………………………..

Adres: …….…………………………………………………………………….…………… 

 

nr faksu/telefonu: …………………………………

e-mail: …………………………………

 

4. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Lp. Opis przedmiotu zamówienia

 

Cena brutto *za 1 godzinę 80 zł

Łączna: cztery tysiące złotych

oferowana cena brutto * (cena brutto za godzinę x 40 godzin)

 

 

6. Składając niniejsza ofertę oświadczam, że:

a) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami jego wykonania,

akceptuję je w całości i nie wnoszę do nich zastrzeżeń;

b) cena ofertowa brutto obejmuje wszystkie koszty związane z przedmiotem

zamówienia, w tym koszty dojazdu i materiałów, a także ryzyko Wykonawcy z tytułu

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,

a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na

koszty;

c) pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni; bieg terminu związania ofertą

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.;

d) zobowiązuje się do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego we wskazanym

przez niego terminie,

e) złożenie niniejszej oferty nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

f) w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy wg wzoru

ustalonego przez Zamawiającego oraz w miejscu i terminie przez niego wskazanym.

 

 

27.12.2018 r

(miejscowość i data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

 

 

 

Ja, niżej podpisany(a)

 

_________________________________________________________________________,

 

Oświadczam, że spełniamy wszystkie warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, dotyczące:

 

A. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

B. posiadania wiedzy i doświadczenia;

C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,

D. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

 

 

 

27.12.2018 r.

 

…………………………………………

(miejscowość i data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations