Zapytanie ofertowe prac. socjalny

Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS”                                               Zgorzelec. 02.11.2017

ul. Brzozowa 10/2

59-900  Zgorzelec

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 4/BO /2017

 

PROCEDURA WYBORU ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU

Pracownik socjalny  

 

W ramach projektu „ Droga”   przewiduje się zrealizowanie na terenie województwa dolnośląskiego w powiecie nowosolskim  projektu integracji społecznej    01.10.2017  – 31.12  2018r. Zastrzega się możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy.

W związku z prowadzonymi zajęciami poszukujemy: 

Specjalisty ds. staży i zarządzania projektem.

Kod CPV

79.42.10.00-1 - Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych

75.11.21.00-5 - Usługi administracyjne w zakresie rozwoju projektu

79.42.11.00-2 - Usługa monitoringu i ewaluacji projektu

 

 

 

Termin realizacji zamówienia: od 14 listopada 2017 r. do 31 grudnia  2018 r. wg harmonogramu określonego przez Zamawiającego.

Miejsce realizacji zamówienia:  biuro projektu  Bytom Odrzański

Średniomiesięczny szacowany czas realizacji usługi miesięcznie ½ etatu

Forma zatrudnienia: umowa  o pracę

 

 Zakres obowiązków :

 

  Pracownik socjalny

 

1.      Indywidualna pomoc w środowisku uczestnikom projektu

2.      Wsparcie uczestników środowisku rodzinnym

3.      Bieżące pomoc w załatwianiu codziennych spraw beneficjentów

4.     Przygotowuje niezbędne dokumenty biurowe  

5.     weryfikuje dokumenty rekrutacyjne,

6.     przygotowuje grafik szkoleń,

7.     prowadzi dokumentację biura projektu oraz jego organizację pracy

8.     zapewnia prawidłową realizację zamówień ofertowych

9.     Inne wskazane przez Koordynatora projektu

 

 

 Wymagania dotyczące specjalisty ds. staży i zarządzania projektem

 

- wykształcenie minimum średnie,

- znajomość tematyki funduszy UE,

- umiejętność w zarządzaniu projektami i prowadzeniu projektów szkoleniowych,

- znajomość środowiska osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

- wysokie umiejętności interpersonalne i pracy w zespole.

Podmiot składający ofertę zobowiązany jest to załączenia do Formularza Ofertowego życiorysu zawodowego  kandydata. Życiorys musi posiadać klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

 

 

 

 

 

 

osobowych w celu rekrutacji i realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kandydat może dołączyć ewentualnie inne dokumenty weryfikujące spełnianie wymagań.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość  rozmowy z kandydatem w terminie uzgodnionym przez obie strony i ewentualnie z innymi podmiotami podanymi w życiorysie zawodowym w celu zbadania wiarygodności kandydata i spełniania wymagań.

 

W ramach umowy na realizację zamówienia wykonawca zostanie zobowiązany do:

 

1. Realizacji zadań osobiście bez możliwości podzlecania usługi w całości lub jej części.

2. Terminowej realizacji zadań zgodnie z założonym budżetem harmonogramem projektu.

3. Pozostawania do dyspozycji Zamawiającego w sytuacji kontroli zajęć, kontroli projektu oraz na

wypadek zapytań lub skarg uczestników projektu i potencjalnych uczestników projektu.

4. Umożliwienia przeprowadzenia kontroli projektu przez  Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze jaki i

inne instytucje kontrolne wyznaczone do kontroli projektu przez uprawnione organy kontrolne krajowe i zagraniczne.

5. Organizacji biura projektu   ( szczegóły i godziny pracy  do omówienia) w biurze projektu  Bytom Odrzański ul. Rynek 11/12

 

Miejsce i termin składania ofert

 

Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania w terminie do dnia 12  listopada 2017 roku, do godz. 24.00, w siedzibie  Zamawiającego przy ul.  Brzozowa 10/2 w  Zgorzelcu 59-900, drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście lub drogą elektroniczną na adres e-mail:  fis.abramis@wp.pl

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

1. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Zamawiający ma prawo do weryfikacji cv oraz innych

dokumentów określonych przez Zamawiającego potwierdzających posiadane kwalifikacje i

doświadczenie.

 

Informacje dodatkowe

 

1. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego wysłania lub

dostarczenia oferty lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu niż wskazane w niniejszym zaproszeniu.

3. Otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego.

4. O terminie złożenia oferty, w tym również przesłanej pocztą, decyduje data i godzina wpłynięcia do

Zamawiającego.

5. Oferty złożone po terminie określonym w niniejszym zaproszeniu pozostaną bez rozpatrzenia przez

Zamawiającego.

6. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi

wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w formularzu ofertowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryterium wyboru ofert

 

1. Kryterium wyboru jest: cena – waga punktowa 80% , doświadczenie 20%

2. Wybrana zostanie oferta  obejmującej łącznie wszystkie elementy zapytania

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Sposób powiadomienia o wyborze, warunki podpisania umowy, zastrzeżenia Zamawiającego

 

1. O wynikach przeprowadzonego naboru ofert (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną

powiadomieni za pomocą ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub odwołania zaproszenia do składania ofert oraz prawo do zamknięcia naboru bez wyboru oferty na każdym jego etapie, w szczególności w przypadku złożenia przez potencjalnych Wykonawców zamówienia ofert przekraczających wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego działania

3. Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana, będzie podpisana umowa w miejscu i na warunkach

określonych przez Zamawiającego..

5. Płatność nastąpi  do 14 dni po wykonaniu zamówienia na podstawie  rachunku będącego podstawą do wystawienia przez Oferenta rachunku lub faktury VAT podpisanego przez obie strony na koniec miesiąca kalendarzowego pod warunkiem dostępności środków na wyodrębnionym rachunku bankowym Zamawiającego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

 

………………………………………………….

………………………………………………….

/nazwa i adres Wykonawcy/

………………………………………………….

/osoba do kontaktu, telefon, e-mail/

……….………………………………………..

/miejscowość i data/

 

 

OFERTA

 

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi   pracownika socjalnego w ramach projektu „ Droga” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu oświadczam, że oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za cenę:

 

 

 

Cena brutto ( miesiąc)…………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

Załączniki

1.     CV

2.     Dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie.

Ponadto oświadczam, że:

1. Znana mi jest treść Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.

2. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu

i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

 

 

……………………………………………………………………………

/podpis Wykonawcy

 

 

 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations