Regulamin projektu

 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 „Życie się o nas upomniało „ nr WND –RPDS .09.01.01-0001/16

 

ROZDZIAŁ 1 . POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają zasady uczestnictwa w projekcie  pt. „Życie się o nas upomniało” współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa  9 Włączenie społeczne , nr działania 9.1 Aktywna integracja    nr umowy  RPDS -0.9.01.01-02-0001/16-00 z dn. 28.11.2016 r   

2. Celem głównym projektu jest wsparcie 60 osób (40 M  20K w tym 15 os. bezrobotnych i 45 nieaktywnych zawodowo)) uzależnionych od alkoholu (  w tym  osoby  4 os niepełnosprawne z powiatów zgorzeleckiego i lubańskiego )woj. dolnośląskiego w zakresie reintegracji społeczno zawodowej umożliwiającej powrót na rynek pracy oraz minimalizację problemów związanych z chorobą alkoholową.    

3. Projekt jest realizowany przez Fundację Integracji Społecznej „ABRAMIS” z siedzibą w Zgorzelcu ul. Brzozowa 10/2

4. Biuro projektu : 59-900 Zgorzelec , ul. Daszyńskiego 91, tel. 691 565 491

5. Projekt będzie realizowany na terenie powiatów zgorzeleckiego i lubańskiego woj. Dolnośląskiego.

 

SŁOWNIK POJĘĆ

§2

Projekt : . „Życie się o nas upomniało” współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa  9 Włączenie społeczne , nr działania 9.1 Aktywna integracja    nr umowy  RPDS -0.9.01.01-02-0001/16-00 z dn. 28.11.2016 r  

Realizator projektu : Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS” z siedzibą w Zgorzelcu ul. Brzozowa 10/2

Biuro projektu : 59-900 Zgorzelec , ul. Daszyńskiego 91, tel. 691 565 491

Biuro doradztwa : Biuro Doradztwa   działające na terenie powiatu  zgorzeleckiego, będzie świadczyć zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie w zakresie:

- indywidualne poradnictwo psychologiczne ( 240 godz.)

- indywidualne wsparcie doradcy zawodowego ( 180 godz.)

- usługi pośrednictwa pracy ( 240 godz.)

- usługi trenera wewnętrznego ( 16 miesięcy)

Uczestnik projektu: Osoby zakwalifikowana do udziału w Projekcie. Zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie uczestnikami projektu (UP) mogą być osoby  spełniające warunki:

- wiek 18- 65l

- zarejestrowane w PUP ( wsparcie zawodowe przysługuje tylko osobom z III profilem)

- są bierne zawodowo, nie uczą się, nie pracują

- zamieszkują na terenie powiatu zgorzeleckiego lub lubańskiego woj. Dolnośląskiego

- osoby niepełnosprawne

- osoby o niskich kwalifikacjach

Osoba o niskich kwalifikacjach:  Osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, tj. wykształcenia ponadgimnazjalnego (liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa). Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać tylko raz uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

Wykształcenie ponadgimnazjalne (poziom ISCED 3) : Wykształcenie ponadgimnazjalne (zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące lub technikum) ma na celu uzupełnienie wykształcenia średniego i przygotowanie do podjęcia studiów wyższych lub umożliwienie osobom uczącym się nabycia umiejętności istotnych dla podjęcia zatrudnienia.

Osoba bierna zawodowo : Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne), np. studenci studiów dziennych uznawani są za osoby bierne zawodowo.  Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).  Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo. Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy : Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która nie jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne

 Stypendium szkoleniowe : Stypendium szkoleniowe nie może być większa niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 roku Nr 69, poz. 415, z późn. Zm. – stan prawny na 03.02.2011 r.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 (w projekcie 6,64 zł/godz. brutto ). UP z tytułu pobierania stypendium szkoleniowego: a) podlega ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu, b) podlega ubezpieczeniom zdrowotnym, c) nie opłaca zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Stypendium stażowe : Stypendium stażowe nie może być większa niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 roku Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 (w projekcie 1850 zł/miesiąc brutto ) . UP z tytułu pobierania stypendium stażowego: a) podlega ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu, b) podlega ubezpieczeniom zdrowotnym, c) nie opłaca zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zwrot kosztów dojazdów : O udzielenie wsparcia w zakresie refundacji kosztów dojazdu w ramach projektu mogą ubiegać się uczestnicy projektu zamieszkali poza miejscem odbywania zajęć i stażu. Zwrot kosztów dojazdu przysługuje za udział w następujących zajęciach: a)   szkolenie aktywizacyjno-motywacyjne – śr. 30 zł/UP, b) szkolenia podnoszącego umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje   – śr. 100 zł/UP, c) 3 miesięczne staże zawodowe – śr. 180 zł/UP. Realizator projektu zastrzega sobie prawo wypłacania zwrotu kosztów dojazdów, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie projektu

 

ROZDZIAŁ 2

Rekrutacja uczestników projektu

§3

 

1. Grupę docelową projektu stanowią osoby   , w wieku 18-65 lat,   zamieszkałe w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu  zgorzeleckiego lub lubańskiego w województwie  dolnośląskim  zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu uzależnienia od alkoholu

2. W projekcie bezpośrednie wsparcie uzyska 60 uczestników projektu (UP) 

a) co najmniej 45UP - osoby bierne zawodowo  ( 14 Kobiet , 31 Mężczyzn)

b) co najmniej  15 UP – osoby zarejestrowane w PUP ( 6 Kobiet , 9 Mężczyzn)

c) co najmniej 4 UP - osoby z niepełnosprawnościami ( 3 Kobiety, 1 Mężczyzna)

 

§4

1.Warunki uczestnictwa w projekcie:

- wiek 18 -65 l

- nie pracujące (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo) – weryfikowane na podstawie oświadczenia o statusie na rynku pracy

- nie kształcące się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako, kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym),

- nie szkolące się (tj. nie uczestniczyły w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni),

zamieszkujące zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie powiatu zgorzeleckiego lub lubańskiego w województwie  dolnośląskim  – weryfikowane na podstawie oświadczenia

- zarejestrowani jako osoby bezrobotne w PUP

- należące do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu alkoholu – weryfikacja na podstawie oświadczenia.

-  zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu,

- złożenie wypełnionych i podpisanych1 wymaganych dokumentów zgłoszeniowych wraz załącznikami

2. Wymagane dokumenty dla osób zgłaszających chęć udziału w projekcie:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) oświadczenia uczestnika projektu,

c) aktualne zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej,2

d) aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wyd. przez Wojewódzki/Powiatowy/Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub/i orzeczenie wyd. przez lekarza orzecznika ZUS/KRUS w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem

e) umowa uczestnictwa w projekcie

3. Dokumenty zgłoszeniowe wraz załącznikami będzie można złożyć:

a) osobiście w Biurze projektu,

b) przesłać pocztą na adres Biura projektu,

c) złożyć w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:  fis.abramis@wp.pl

§5

1. Rekrutację uczestników projektu przeprowadzi Komisja rekrutacyjna w składzie: Koordynator projektu oraz  Wiceprezes Fundacji. Decyzje Komisji rekrutacyjnej są ostateczne i wiążące.

2. Proces rekrutacji będzie prowadzony z zachowaniem zasad równego dostępu i równego traktowania wszystkich osób bez względu na płeć lub stopień niepełnosprawności zainteresowanych udziałem w projekcie, z poszanowaniem zasady dobrowolności i bezpłatności udzielanego wsparcia

3. Nabór uczestników projektu będzie miał charakter otwarty, o przyjęciu do niego będzie decydowała przynależność do grupy docelowej oraz spełnienie obligatoryjnych kryteriów uczestnictwa.

4. Po zakończeniu dwóch etapów rekrutacji zostanie sporządzona lista rankingowa, która będzie udostępniona   w Biurze Projektu. Realizator projektu zastrzega sobie prawo takiego doboru UP spełniających kryteria, aby możliwe było zrealizowanie określonych we wniosku o dofinansowanie rezultatów i wskaźników .

5. O wynikach rekrutacji osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną powiadomione: telefonicznie, e-mailowo (potwierdzenie odbioru) lub pisemnie pocztą (potwierdzenie nadania listu).

6. Etap rekrutacji kończy się w chwili podpisania deklaracji i umowy uczestnictwa w projekcie z zakwalifikowanymi kandydatami i od tego momentu stają się oni Uczestnikami Projektu

7. Nabór 60 UP będzie miał charakter otwarty i obejmie rekrutację 6 grup x 10 UP

ROZDZIAŁ 3

Zakres udzielanego wsparcia w projekcie

§6

1.Biuro Doradztwa   działające na terenie powiatu  zgorzeleckiego w województwie  dolnośląskim , będzie świadczyć zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie w zakresie:

a) poradnictwa psychologicznego (w tym na etapie rekrutacji) (łącznie 264 godz.),

b) doradztwa zawodowego,

c) pośrednictwa pracy,

d) warsztatów aktywizacyjno-motywacyjnych

2. Realizacja wybranego szkolenia podnoszącego umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje w   zakończone egzaminem i certyfikatem:

a)  Opiekun osób starszych

b)  Pracownik adminitracyjno -biurowy

c)  Kierowca  wózków jezdnych

d) Kwalifikowany pracownik ochrony

3. Realizacja 3 miesięcznych staży zawodowych u pracodawców

§7

Wsparcie świadczone przez Biuro Doradztwa

1.Doradztwo zawodowe - realizacja indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym (łącznie 260 godz., śr. 3 godz./UP), które zdiagnozują potrzebę rozwoju edukacyjno-zawodowego 60 UP oraz zmobilizują ich do wypracowania własnej ścieżki dojścia do zatrudnienia poprzez m.in.: identyfikację predyspozycji zawodowych, potrzeb szkoleniowych, wyboru staży zawodowych. Wynikiem doradztwa zawodowego będzie przygotowanie dla wszystkich UP Indywidualnych Planów Działania (IDP), które będą narzędziami pozwalającymi udzielić wysokiej jakości oferty wsparcia w projekcie. Terminy spotkań będą ustalane indywidualnie z UP

2. Pośrednictwo pracy – realizacja indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy (łącznie 380 godz., śr. 8 godz./UP), które pomogą w znalezieniu zatrudnienia zgodnie z uzyskanymi umiejętnościami, kompetencjami lub kwalifikacjami w projekcie. Pośrednik pracy pomoże znaleźć pracę 60 UP, którzy skorzystali z oferty wsparcia w projekcie (m.in.: wyszukiwanie ofert pracy, analiza ofert, kontakty z pracodawcą). Terminy spotkań będą ustalane indywidualnie z UP. Każdemu UP po zakończeniu staży zawodowych zostaną zapewniona, co najmniej jedna oferta zatrudnienia. Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej określonej w umowie o dofinansowanie projektu.

 3. Warsztaty aktywizacyjno-motywacyjne - integralną częścią opracowywania IPD będzie realizacja  edycji „Warsztatów aktywizacyjno-motywacyjnych” (łącznie 35 godz.) podnoszących umiejętności z zakresu aktywnego poszukiwania zatrudnienia i rozwoju kompetencji interpersonalnych. Zajęcia będą prowadzone w 6 grupach 10-os. w ośrodkach konferencyjno-szkoleniowych na terenie  województwa dolnośląskiego.

 

§8

Szkolenia i kursy  zawodowe

1.Szkolenia dla 60 UP podnoszące umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe    będą zakończone egzaminem i certyfikatem

2. Uczestnicy projektu będą mogli wybrać jedno szkolenie  zgodnie z wypracowanym IPD.

3. Szkolenia będą realizowane na terenie powiatu  zgorzeleckiego lub lubanskiego w województwie  dolnośląskim.

4. Szkolenia będą realizowane wg planu nauczania ( średnio 8 godz. zegarowych  dziennie).  Zajęcia odbywać się będą zgodnie z przyjętym harmonogramem i planem zajęć w ustalonej przez Realizatora projektu liczbie godzin.

5. Uczestnicy projektu po odbyciu pełnego cyklu szkoleniowego przystąpią do certyfikowanego egzaminu końcowego przeprowadzonego przez uprawniona instytucję zewnętrzną

6. Za udział w szkoleniach UP otrzymają stypendia szkoleniowe wg stawki godzinowej w wysokości 6,64 zł brutto z pochodnymi pracodawcy

7. Stypendium nie przysługuje za godziny nieobecności na szkoleniach.

8. Warunkiem wypłaty stypendium szkoleniowego jest ukończenie szkolenia, co rozumiane jest, jako min. 80% frekwencji na zajęciach. Liczba godzin uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu będzie weryfikowana na podstawie list obecności UP. W przypadku nieobecności na zajęciach UP zobowiązują się do samodzielnego uzupełnienia materiału lub jeśli jest możliwe odrobienia zajęć z inną grupą

9. Uczestnicy szkolenia otrzymają komplety materiałów szkoleniowych i catering

10. Za udział w szkoleniach UP przysługuje zwrot kosztów dojazdu, jeżeli miejsce realizacji szkolenia będzie inne niż miejsce zamieszkania

 

§9

 

Staże zawodowe u pracodawców

 

1.Staże są formą wsparcia, które umożliwią zdobycie doświadczenia zawodowego i podstawowych umiejętności praktycznych związanych z wykonywaną pracą osobom bez doświadczenia zawodowego w celu zwiększenia ich szans na znalezienie pracy. Staże będą realizowane zgodnie ze standardami wskazanymi w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży.

2. Staże zawodowe będą realizowane u pracodawców na terenie województwa  dolnośląskiego

3. Przed odbyciem stażu UP zostaną skierowane na badania lekarskie w celu potwierdzenia braku przeciwskazań lekarskich do odbycia stażu na danym stanowisku

4. Staże będą realizowane w systemie dziennym w dni robocze, w oparciu o umowę stażową zawierającą program i harmonogram uzgodniony przez Realizatora projektu, UP i pracodawcę. Na zakończenie stażu UP otrzyma zaświadczenie o ukończeniu stażu oraz opinię opiekuna stażu

5. Umowa o odbycie stażu zawodowego może zostać rozwiązana w przypadku podjęcia pracy zarobkowej przez uczestniczka projektu podczas trwania stażu zawodowego

6. Za udział w stażach zawodowych UP otrzymają miesięczne stypendia stażowe w wysokości  1850 zł brutto  Stypendium stażowe przysługuje tylko za dni obecności na stażu, dni ustawowo wolne i dni wolne przysługujące stażyście (osobie odbywającej staż przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbytego stażu, które są udzielane na pisemny wniosek odbywającego staż). Podstawą do wypłaty stypendium stażowego są listy obecności. W przypadku choroby, odbywającemu staż przysługuje wynagrodzenie za czas udokumentowanej niezdolności do pracy zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy oraz Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 nr 77, poz.512 z późn. zm.).

7. Uczestnik projektu odbywający staż zobowiązany jest do:

a) przestrzegania ustalonego przez pracodawcę rozkładu czasu pracy,

b) sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem stażu oraz do stosowania się do poleceń pracodawcy i opiekuna, o ile nie będą one sprzeczne z prawem,

c) przestrzeganie przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

d) dostarczania Realizatorowi projektu, na koniec każdego miesiąca, kserokopii listy obecności potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez pracodawcę, dokumentów potwierdzających poniesione koszty dojazdu na staż

8. Za udział w stażach UP przysługuje zwrot kosztów dojazdu, jeżeli miejsce realizacji stażu będzie inne niż miejsce zamieszkania

 

ROZDZIAŁ 4

Prawa i obowiązki uczestnika projektu

 

§10

 

Uczestnicy projektu mają prawo do:

1) bezpłatnego uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia w projekcie,

2) uzyskania wsparcia w ciągu 4 miesięcy od przystąpienia do projektu zgodnie z opracowanym IPD i zaplanowanym harmonogramem (w tym zapewnienia dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu)

3) otrzymania zaświadczenia o ukończonym szkoleniu i certyfikatu potwierdzającego nabyte kompetencje lub kwalifikacje zawodowe (w przypadku pozytywnego zdania egzaminu końcowego),

4) otrzymania zaświadczenia o odbyciu stażu oraz opinii opiekuna stażu,

5) prawo do jednego bezpłatnego dodatkowego egzaminu,

6) dni wolnych od odbywania stażu (za każde 30 dni odbytego stażu przysługuje 2 dni wolne, niewykorzystane dni przechodzą na kolejny miesiąc),

7) w okresie uczestnictwa w stażach zawodowych objęcie ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW i badaniami lekarskimi

8) otrzymania w ramach uczestniczenia w danej formie wsparcia świadczeń dodatkowych (tj. zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowego, stypendium stażowego, przy czym Realizator projektu zastrzega sobie prawo do uzależnienia wypłacenia zwrotu kosztów dojazdu oraz stypendium szkoleniowego/stażowego od dostępności środków pieniężnych na realizację projektu.

 

§11

 

Uczestnicy projektu zobowiązani są do:

1) podpisania oświadczenia uczestnika projektu najpóźniej w pierwszym dniu otrzymania wsparcia w projekcie,

2) w przypadku osób zarejestrowanych w urzędzie pracy lub korzystających z pomocy społecznej - do poinformowania o udziale w projekcie odpowiednią instytucję w terminie 7 dni przed rozpoczęciem udziału w projekcie,

3) stosowania się do postanowień Regulaminu oraz przestrzegania zapisów zawartej umowy,

4) udziału we wszystkich formach wsparcia przewidzianych w Indywidualnym Planie Działania,

5) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia

6) każdorazowo potwierdzania swojej obecności w ramach różnych form wsparcia poprzez złożenie podpisu na liście obecności i innych dokumentach,

7) każdorazowego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach,

8) udział w badaniach ewaluacyjnych, prowadzonych w czasie trwania i po zakończeniu projektu,

9) niezwłocznego poinformowania o możliwości podjęcia zatrudnienia przed zakończeniem udziału w projekcie,

10) niezwłocznego poinformowania o zmianach danych osobowych, kontaktowych i innych danych mających wpływ na realizację projektu,

11) w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekazania Realizatorowi projektu danych dotyczących swojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji,

12) w terminie 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnienia danych dotyczących statusu na rynku pracy (np. kopia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, oświadczenie z pieczęcią pracodawcy),

13) złożenia innych stosownych dokumentów i wyjaśnień, które będą wymagane przez Realizatora projektu

 

§12

 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

 

1. Z ważnej przyczyny UP, który został zakwalifikowany do projektu, może zrezygnować przed rozpoczęciem udziału w projekcie i otrzymaniem pierwszej formy wsparcia, informując o tym Realizatora projektu osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie później jednak niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem udziału w projekcie. W przypadku rezygnacji UP, na jego miejsce zostanie zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej.

2. Rezygnacja UP w trakcie udziału w projekcie może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny i wymaga złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji. W przypadku rezygnacji udziału w projekcie w związku z podjęciem zatrudnienia, UP przedkłada Realizatorowi projektu dokumenty potwierdzające fakt podjęcia zatrudnienia.

3. Niewywiązywanie się z obowiązków uczestnika projektu będzie skutkować zakończeniem udziału w projekcie, w tym opuszczenie więcej niż 20% godzin przewidzianych na realizację szkolenia.

4. Realizator projektu dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności UP w zajęciach w ramach poszczególnych działań z przyczyn spowodowanych chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. UP zobowiązany jest przedstawić pisemne usprawiedliwienie Realizatorowi projektu w terminie 7 dni od zaistnienia nieobecności.

5. W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji, Realizator projektu może wystąpi do UP o zwrot całości lub części kosztów związanych ze wsparciem, w tym obciążyć UP opłatą w wysokości kosztu poniesionych w związku z jego dotychczasowym udziałem w projekcie, (maksymalnie do wysokości 16.373,82 zł). W indywidualnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia UP ze zwrotu kosztów. Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż projekt jest finansowany ze środków publicznych, w związku z czym na Realizatorze projektu spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie

 

ROZDZIAŁ 5

Postanowienie końcowe

§13

 

1. Regulamin uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami można pobrać w Biurze projektu oraz na stronie internetowej www. Fundabramis.pl.tl

2. Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian w Regulaminie.

3.Sprawy nieuwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane przez Realizatora projektu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dn. 01. Listopada  2016 r.

 

 

 

 

 

 

Marek Jarząb –Koordynator projektu 

 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations