Zapytania ofertowe RPO 9.1.1 Zgorzelec pośrednik pracy
 

 

 

 Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS”                                               Zgorzelec. 15.11.2016

ul. Brzozowa 10/2

59-900  Zgorzelec

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe/ Rozeznanie rynku nr 4/2016

– pośrednik pracy

 

W związku z realizacją projektu  aktywnej integracji  „ Życie się o nas upomniało” nr projektu  WND –RPDS .09.01.01-0001/16 w okresie XI.2016 – X.2018, zapraszamy do składania ofert na realizację POŚREDNICTWA PRACY (79611000-0 Usługi poszukiwania pracy).

 

Szczegółowy opis zamówienia:

 

I Prowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy

 

Termin: XII.2016-XII.2017 (zastrzega się możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy).

 

Miejsce: sala doradcza w miejscowościach  Zgorzelec ,Lubań /pracodawcy w województwie  dolnośląskim  (zastrzega się możliwość zmiany miejscowości  w województwie dolnośląskim w których będzie realizowana umowa).

 

Pośrednictwo pracy realizowane będzie dla maksymalnie 60  osób. Celem usługi jest objęcie 60 uczestników  kompleksowym i indywidualnym pośrednictwem pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z możliwościami i preferencjami. Wsparcie ma charakter ciągły, nie odłącznie będzie towarzyszyć innym formom wsparcia aktywizacji i monitorować aktywność  uczestników w poszukiwaniu pracy. W ramach spotkań z pośrednikiem uczestnicy przygotują profesjonalne portfolio, zapoznają się z bieżącymi ofertami pracy względem nabywanych kwalifikacji oraz odbędą rozmowy kwalifikacyjne. Każdemu uczestnikowi zostaną przedstawione min. 3 oferty pracy zgodnie z preferencjami i potrzebami. Po zakończeniu pośrednictwa min. 14 osób muszą znaleźć zatrudnienie w terminie do 3 miesięcy od zakończenia realizacji projektu przez uczestnika projektu zgodnie z warunkami określonymi w  Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020; Podrozdział 3.2 Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej w projekcie.

Przewiduje się 8 godzin na uczestnika projektu. Spotkania będą się odbywać min. 1 w miesiącu. Przez godzinę rozumie się 60 minut. Łącznie do zrealizowania przewiduje się 480 h pośrednictwa pracy.

 

Grupa docelowa : 60 osób z terenów powiatu zgorzeleckiego i lubańskiego w wieku 18-65l. W tym 15 osób bezrobotnych ( III profil) oraz 45 biernych zawodowo. Beneficjenci z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym ze względu na uzależnienie od alkoholu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

1. Pośrednictwo pracy ma na celu osiągnięcie efektu polegającego na doborze odpowiedniej pracy dla osoby poszukującej pracy oraz właściwego kandydata na stanowisko pracy, odpowiadającego oczekiwaniom pracodawcy.

2. W tym celu pośrednik:

a. udziela pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych.

b. wyposaża osoby  w umiejętność poruszania się po rynku pracy, samodzielnego poszukiwania pracy

c. dostarcza uczestnikowi projektu ofert pracy zgodnych z oczekiwaniami, predyspozycjami, kwalifikacjami oraz uwzględniających szczególną sytuację uczestnika projektu (np. dla kobiet, oferty pracy z możliwością elastycznego trybu pracy dla matek, dla osób niepełnosprawnych poszukiwanie

ofert pracy w miejscach z udogodnieniami dla konkretnego rodzajów niepełnosprawności), w celu znalezienie w krótkim czasie zatrudnienia.

 

3. Usługa pośrednictwa pracy obejmuje:

a. Współpracę z zamawiającym przy rekrutacji beneficjentów, przeprowadzenie wstępnej indywidualnej rozmowy z uczestnikiem projektu, mającej na celu zebranie niezbędnych informacji nt. poszukiwanej przez niego pracy/stażu.

b. przeprowadzenie kolejnych indywidualnych rozmów z klientem, co najmniej raz na miesiąc, w celu weryfikacji efektów poszukiwania pracy;

c. nawiązywanie kontaktów i ich utrzymywanie z zakładami pracy zatrudniającymi chcącymi zatrudniać pracowników lub przyjąć stażystów na staż zawodowy

d. pozyskiwanie informacji o wolnych miejscach pracy, ofert pracy, ofert staży od pracodawców i udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy/na staż, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy/stażu;

e. udzielanie uczestnikom projektu informacji o wolnych miejscach pracy/stażu i możliwościach jej podjęcia, a także o możliwościach jej poszukiwania

f. upowszechnianie ofert pracy/stażu wśród uczestników projektu  

g. zapoznanie uczestników z warunkami na stanowisku odbywania stażu

h. dobór kandydatów na konkretne miejsce pracy/stażu zgodnie z ich kwalifikacjami, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym oraz wymaganiami i sugestiami podmiotu zatrudniającego, na podstawie przeprowadzonej każdorazowo analizy celowości i możliwości zatrudnienia danego kandydata na określone miejsce pracy

i. inicjowanie i organizowanie kontaktów uczestników projektu z pracodawcami/stażodawcami;

j. wsparcie uczestników projektu w negocjowaniu z podmiotami zatrudniającymi, warunków pracy, pomoc w zakresie przepisów, regulacji

k. informowanie osób pozostających bez zatrudnienia o przysługujących im prawach i obowiązkach

l. pozyskiwanie, przechowywanie i aktualizowanie informacji o lokalnym rynku pracy, informowanie uczestników projektu o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na regionalnym/lokalnym rynku pracy;

ł) zapewnienie sali na doradztwo,

 

 

 

 

4. Pośrednik pracy podczas wykonywania swoich obowiązków zobowiązany będzie do:

a. bieżącego zapoznawania się z zasadami realizacji Projektu, w ramach którego wykonywane jest niniejsze zamówienie

b. przestrzegania harmonogramu realizacji zamówienia, ustalanego na bieżąco z Zamawiającym

c. stosowania wyłącznie wzorów dokumentów zatwierdzonych przez Zamawiającego;

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

d. ścisłej współpracy z doradcą zawodowym (opracowującym wspólnie z uczestnikiem Indywidualny Plan Działania)

e. zapoznawania się z kluczowymi danymi istotnymi dla rozpoznania sytuacji zawodowej uczestnika projektu

f. bazowania podczas swojej pracy na przeprowadzonej diagnozie potrzeb uczestnika projektu

g. przedstawianie uczestnikowi ofert pracy zgodnych z wnioskami z przeprowadzonej indywidualnej diagnozy uczestnika(IPD), w tym z posiadanymi kompetencjami oraz doświadczeniem uczestnika projektu.

h. wspierania procesu jego aktywizacji zawodowej określonej w indywidualnej ścieżce dojścia do zatrudnienia

i. motywowania uczestnika do samodzielności w podejmowaniu działań w zakresie poszukiwania pracy, np. wyznaczanie zadań w formie poszukiwania konkretnej ilości ofert na miesiąc, pozyskiwania informacji u potencjalnych pracodawców, czy zapoznawania się z pomocnymi artykułami branżowymi.

j. monitorowania aktywność uczestnika w poszukiwaniu pracy

k. zabezpieczania i zachowania w poufności danych osobowych osób korzystających z usług pośrednictwa pracy świadczonych przez Wykonawcę, tj. wykorzystywania tych danych wyłącznie na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia i związanej z tym sprawozdawczości.

 

5. Informacje dotyczące realizowanego pośrednictwa pracy dla każdej osoby pośrednik pracy dokumentuje uwzględniając co najmniej:

a. imię i nazwisko uczestnika projektu,

b. status zawodowy przed przystąpieniem do projektu,

c. informacje o przeprowadzonych rozmowach z uczestnikiem,

d. informacje o przedstawionych uczestnikowi projektu ofertach pracy (załączone kopie oferty pracy zawierających dane teleadresowe pracodawcy, oraz o ich akceptacji bądź odrzuceniu

e. podpis uczestnika projektu pod dokumentacją

Informacje te przedstawiane są w formie raportu z monitoringu aktywności uczestników w poszukiwaniu pracy, sporządzanego raz na miesiąc.

6. Pośrednik pracy w ramach zaproponowanej stawki jednostkowej opracuje wzór dokumentacji związanej z realizacją zamówienia, którą będzie wykorzystywał podczas pracy z uczestnikiem projektu, mając na uwadze szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dokumentacja ta w szczególności posłuży do raportowania przebiegu spotkań z uczestnikiem, monitorowania aktywności uczestnika w poszukiwaniu pracy. Załącznikami do tejże dokumentacji będą kopie przekazanych ofert pracy, kopie umów potwierdzających zatrudnienie, tym min. kopie umów potwierdzających wykonanie wskaźników efektywności zatrudnieniowej zgodnie z Wytycznymi.

7. Opracowany dokument przedstawi do akceptacji zamawiającemu. Tylko ostatecznie zaakceptowane dokumenty przez zamawiającego mogą być wykorzystywane przez pośrednika pracy.

8. Wszystkie dokumenty sporządzane przez pośrednika powinny być wypełnione elektronicznie w celu zapewnienia czytelności zapisów.

9. Ponadto każde spotkanie pośrednika pracy z uczestnikiem musi zostać potwierdzone podpisem uczestnika projektu poświadczającego uczestnictwo w spotkaniu i akceptującego otrzymane wsparcie (oddzielny dokument - karta spotkania pośrednika pracy z uczestnikiem).

10. Wszystkie dokumenty sporządzane przez pośrednika pracy powinny zostać oznakowane zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” oraz „Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020”

 

III. W ramach realizacji wsparcia,  pośrednik pracy zobowiązany jest w szczególności do:

Przeprowadzenie efektywnego pośrednictwa pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z możliwościami i preferencjami. Wsparcie musi mieć charakter ciągły i ma nieodłącznie towarzyszyć innym formom wsparcia aktywizacji. UWAGA: Pośrednik pracy jest odpowiedzialny za osiągnięcie określonych w projekcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej zgodnie z warunkami określonymi w  Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020; Podrozdział 3.2 Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej w projekcie na poziomie:

 

  wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – ogólny – min.14 osób ( 6 kobiet, 8 mężczyzn)

  wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami – min. 2 osoby

  wskaźnik efektywności zatrudnieniowej  w podmiotach ekonomii społecznej – min. 7 osób (4 

  kobiet , 3 mężczyzn)

  liczba osób poszukujących pracy po zakończeniu projektu – min.26 osób

W przypadku niezrealizowania niniejszych wskaźników Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia proporcjonalnie do osiągniętych wskaźników.

Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonywania umowy.

 

 

1. Rozliczenie za realizację pośrednictwa będzie prowadzone po przedłożeniu Zamawiającemu ewidencji godzin pracy na rzecz projektu w danym miesiącu kalendarzowym (zgodnie z wzorem stosowanym u Zamawiającego), oraz wypełnionych kart spotkań pośrednika pracy z uczestnikami projektu, kart czasu pracy, dokumentacji związanej z realizacją zamówienia.

2. Możliwe formy zaangażowania: zgodnie z wskazanymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

3. Pośrednik pracy w ramach usługi zobowiązany będzie do dokumentowania swojego czasu pracy w formie karty czasu pracy, wykazując łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów (zgodnie z wzorem stosowanym u Zamawiającego, zawierającym min. zadania w ramach jakiej umowy i w jakich godzinach wykonywała dana osoba każdego dnia). Łączne zaangażowanie w realizację ww. zadań nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie. Oferent zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu kartę czasu pracy w okresie realizacji zamówienia po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, w którym wykonywane były czynności objęte zamówieniem.

4. Oferent w dniu podpisania umowy złoży oświadczenie, iż nie jest zatrudniony w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO (rozumie się IZ RPO lub instytucję, do której IZ RPO delegowała zadania związane z zarządzaniem RPO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).

5. W przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (rozdział 6.16), w szczególności w zakresie, o których mowa w powyższych punktach 6 i 7 (w zakresie maksymalnego łącznego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie przekracza 276 godz. miesięcznie i w zakresie zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizacji PO na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie) Zamawiający przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wynosić będzie do 60 dni, liczonych od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego rachunku/faktury oraz dokumentów rozliczeniowych (kart spotkań pośrednika pracy z uczestnikiem, ewidencji godzin pracy, karty czasu pracy).

7. Zamawiający zastrzega, iż termin płatności jest uzależniony od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom.

8. W przypadku nieprawidłowej realizacji zamówienia przez Wykonawcę i uznania z tego tytułu za niekwalifikowalne wydatki przez Instytucję Pośredniczącą, Wykonawca z tego tytułu zostanie obciążony karę umowną równą wysokości niekwalifikowalnych wydatków.

 

Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (w szczególności w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie).

 

 

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niniejsze warunki udziału w postępowaniu:

 

 

A. Wykonawca posiada odpowiednie wykształcenie tj. Wykształcenie wyższe , doświadczenie   w ramach prowadzenie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.  

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w następujący sposób:

Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć Zamawiającemu wypełniony załącznik „Oświadczenie dot. posiadanego wykształcenia” wraz z dyplomem /świadectwem ukończenia właściwych studiów, kursów itd.

 

C. Wykonawca posiada niezbędny staż zawodowy, tj.  350 przeprowadzonych godzin z zakresu pośrednictwa pracy.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w następujący sposób: Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć Zamawiającemu właściwe dokumenty potwierdzające spełnienie tego warunku (m.in. świadectwa pracy, referencje, kopie umów o pracę/umów cywilno-prawnych, świadectwa stażu, itp.). Przez niezbędny staż zawodowy rozumie się przepracowanie 350 godzin w charakterze pośrednika pracy  w przeciągu ostatnich 3 lat, licząc od upływu terminu na składanie ofert.

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w następujący sposób:

Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć Zamawiającemu wypełniony załącznik „Wykaz usług” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie tego warunku.

 

 

 

 

 

 

 

 

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT

1.     Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami został upoważniony  p.  Marek Jarząb, e-mail:  fis.abramis@wp.pl, tel. 681 565 491

2.     Siedziba zamawiającego: 59-900 Zgorzelec ul. Brzozowa 10/2, Biuro Projektu : Zgorzelec ul. Daszyńskiego 92

3. Oferty, wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania (Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany jest podać cenę za realizację całego przedmiotu zamówienia oraz cenę jednostkową za 1 godzinę świadczenia usług – brak wskazania ww. elementów powodować będzie odrzucenie oferty), należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (zeskanowany formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami / oświadczeniami) na adres e-mail: fis.abramis@wp.pl, osobiście lub pocztą w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres siedziby Zamawiającego; oferta składana w formie pisemnej  powinna być doręczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem : Oferta w postępowaniu na realizację pośrednictwa pracy w ramach realizacji projektu „Życie się o nas upomniało ”. W przypadku składania oferty za pomocą poczty elektronicznej tytuł wiadomości powinien brzmieć: Oferta w postępowaniu na realizację pośrednictwa pracy w ramach realizacji projektu „ Życie się o nas upomniało””.

4. Oferta musi być złożona do dnia 30.11.2016 r. do godziny 15:00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.

6. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.

8. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

9. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 od ostatniego dnia wyznaczonego na składanie ofert.

 

 

 VI. KRYTERIA OCENY OFERT

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu, każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami:

 

1. Opis sposobu obliczania kryterium cena (waga 70 %) – max. 70 pkt.

 

W ramach tego kryterium Zamawiający oceniać będzie zaoferowaną przez Wykonawcę cenę za realizację całego przedmiotu zamówienia.

 

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:

C = (Cmin : C0) x 70

 

gdzie:

C – liczba punktów przyznana danej ofercie,

Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,

C0 – cena obliczona badanej oferty.

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 60. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Opis sposobu obliczania kryterium doświadczenie (waga 30% ) – max. 30 pkt.

Przez doświadczenie Wykonawcy rozumie się łączną liczbę godzin pośrednictwa praccy zrealizowanych  przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca może wykazać maksymalnie 600 godzin pośrednictwa pracy. W ramach tego kryterium Zamawiający oceniać będzie liczbę godzin pośrednictwa ponad 350 godzin.

Wykonawca posiadający doświadczenie w realizacji usług pośrednictwa pracy wypełnia załącznik: „Wykaz usług”, którą dołącza do oferty.  

 

Punkty przyznawane za kryterium   będą liczone wg następującego wzoru:

D = (DO : Dmax) x 30

gdzie:

D – liczba punktów przyznana danej ofercie,

DO – doświadczenie (liczba godzin pośrednictwa pracy) badanej oferty,

D max – maksymalne doświadczenie (pośrednictwa pracy: powyżej 350 godzin nie więcej niż 600 godzin) spośród ważnych ofert.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie wynosi 30.

 

 

Informacje dodatkowe:

a)    Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów za zadanie. 

b)    Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

c)    Ocena oferty wyrażona jest w punktach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

VII . Odrzucenie oferty

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

 

a)       złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego;

b)       złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą wymaganych oświadczeń i dokumentów, tj.:

 

- oświadczenia dot. wykonanych usług pośrednictwa pracy

- dokumentów potwierdzających spełnianie warunku dotyczącego wymaganego stażu zawodowego

- oświadczenia dotyczącego posiadanego wykształcenia Wykonawcy

- dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie

- oświadczenia dotyczącego odpowiedzialności za osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej

 

c)       przedstawi nieprawdziwe informacje;

d)       nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

e)       Oferta wpłynie po terminie przyjmowania ofert

 

 

 

VIII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany uwzględnić maksymalny dopuszczalny limit zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie, o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania

 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przed wyborem oferty na każdym etapie bez podawania przyczyny.

6. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

7. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

8. W przypadku niekompletnej oferty Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści złożonych ofert.

9. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      data……………………..

 

OFERTA

 

……………………………………………………

Pełne dane Wykonawcy wraz z adresem lub pieczęć firmowa

 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:

 

Proponowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia (obejmująca wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia wynosi: …………..…………PLN (słownie:……………………………………………złotych).

 

Proponowana cena brutto jednej godziny świadczenia usług wynosi:

 

…………………PLN (słownie:…………………………………………………złotych).

 

 

 

 

a) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu,.

b) Zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.

c) Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

d) Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia (w tym koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego związane z zawarciem umowy zlecenie).

e) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

f) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania.

g) Zobowiązuję się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie.

h) Deklaruję nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie.

i) Zobowiązuję się do osobistego wykonywania umowy.

j) Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie, załącznikach są zgodne z prawdą.

 

 

 

………………………….                                               ……………………………….

Miejscowość i data                                            Podpis i pieczęcie Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz usług

 

 

Oświadczam, że Wykonawca:

 

WYKONAŁ/WYKONUJE NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

 

Przedmiot usługi (świadczenie usług pośrednictwa pracy – z podaniem liczby godzin)

Data wykonania usługi  

Odbiorca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................................                                                         .....................................                                                                           

Miejscowość, data                                             Czytelny podpis upoważnionej(ych) do występowania w imieniu Wykonawcy osoby(osób)

 

                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie dotyczące posiadanego wykształcenia Wykonawcy

 

 

 

Wykształcenie

 

 

 

 

 

 

 

.....................................                                                         .....................................                                                                           

Miejscowość, data                                             Czytelny podpis upoważnionej(ych) do występowania w imieniu Wykonawcy osoby(osób)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie dotyczące odpowiedzialności za osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej

 

 

 

 

Zobowiązuję się do osiągnięcia wskaźników efektywności zatrudnieniowej na poziomie określonym w zapytaniu ofertowym pod groźbą sankcji określonych w treści zapytania ofertowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................................                                                         .....................................                                                                           

Miejscowość, data                                             Czytelny podpis upoważnionej(ych) do występowania w imieniu Wykonawcy osoby(osób)

 

 

 


 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations