Szkolenie opiekun osób starszych
g

Zgorzelec 03.04.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE /ROZEZNANIE RYNKU

 

bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

W ramach projektu : „Życie się o nas upomniało” nr.  

 Regionalny Program Operacyjny

Oś priorytetowa 9. Integracja społeczna

 

 

I.        Zamawiający:

Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS”

Ul.  Brzozowa 10/2

 59-900 Zgorzelec

NIP  615-198-35-35

 

 

II.      Opis przedmiotu zamówienia i termin realizacji zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla  20  Uczestników Projektu. Rodzaj i zakres szkolenia przedstawione są poniżej.

Wymagane jest, aby szkolenie zawodowe opierało się na programach bazujących na uznawanych certyfikatach profilach zawodowych lub modułowych programach i prowadzić ma do uzyskania uznawanych umiejętności i  kompetencji oraz do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu unormowanego w rozporządzeniach właściwego ministra. Szkolenie zakończy się certyfikacją (np. egzaminem zewnętrznym) i nabyciem kwalifikacji

 

1.      Rodzaje szkoleń/kursów:

1.1.  Opiekun  osób starszych

Liczba Uczestników: 20

Liczba grup szkoleniowych 2 x 10 osób

Miejsce szkolenia:  Zgorzelec

 

 

Przedstawiona wyżej nazwa i zakres tematyczny szkolenia zostały przygotowane na podstawie IPD (Indywidualnego Planu Działania) opracowanego podczas spotkań doradcy zawodowego z Uczestnikiem Projektu. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wykorzystania zasugerowanych tematów szkolenia w programie szkolenia lub wprowadzenia nieznacznych modyfikacji tematycznych, które nie zmienią kierunku kształcenia a umożliwią zrealizowanie przyjętego programu zgodnie z założeniami w projekcie. Wykonawca zobowiązuje się dostosować program szkolenia do potrzeb Uczestników Projektu.

2.       Wymiar godzinowy szkolenia[1]: ilość godzin uzależniona jest od programu szkolenia i nie może wynosić mniej niż 60 godzin dla uczestnika –   Zakłada się, że zajęcia będą trwały średnio 6 godzin dziennie z możliwością zmniejszenia, celem dostosowania się do potrzeb Uczestnika Projektu.

3.       Rodzaj certyfikacji: umożliwiający uzyskanie certyfikatu, potwierdzającego uzyskanie kompetencji i kwalifikacji lub uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu unormowanego w rozporządzeniach właściwego ministra.

4.       Uczestnikami Projektu :   osoby  w  wieku  18-65 w tym osoby z niepełnosprawnością  , bierne zawodowo i bezrobotne oraz nie pracujące uzależnione od alkoholu o okresie abstynencji do 5 lat. 

5.       Miejsce realizacji usługi: obszar województwa  dolnośląskiego

6.      Wymagania wobec Wykonawcy:

§   kompleksowe przeprowadzenie szkolenia teoretycznego i zajęć praktycznych ;

§   kompleksowe przeprowadzenie procesu certyfikacji;

§   zapewnienie odpowiednio wyposażonej sali  

§   zapewnienie odpowiednio wyposażonej sali egzaminacyjnej przystosowanej do przeprowadzenia egzaminu wraz z niezbędnym sprzętem (sale szkoleniowe muszą być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, pozbawione barier architektonicznych np. podjazd, winda, zajęcia na parterze oraz przystosowanym sprzętem);

§   opracowanie i przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz przekazanie ich Uczestnikowi Projektu;

§   zapewnienie wykwalifikowanej kadry trenerów, których doświadczenie w obszarze merytorycznym danego szkolenia zawodowego to minimum rok. Wykonawca zapewnia również egzaminatorów;

§   przeprowadzenie testów początkowych i końcowych podczas szkolenia;

§   wydanie certyfikatu Uczestnikowi, który otrzyma pozytywny wynik egzaminu zewnętrznego;

§   niezwłoczne przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail informacji o Uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości;

§   niezwłoczne udostępnianie do wglądu na żądanie Instytucji Wdrażającej projekt, którego dotyczy niniejsza umowa (Instytucji Pośredniczącej) oraz innym podmiotom uprawnionym do kontroli wszelkich dokumentów związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych;

§   elastyczność rozumiana jako:

-                                                          organizacja zajęć w godzinach 6-21 we wskazanych miejscach;

§   przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej oryginalnej dokumentacji związanej z prowadzeniem zajęć (m.in. listy obecności,) do 5 dnia każdego następnego miesiąca po zakończonych zajęciach, a zeskanowanych dokumentów np.: dziennik zajęć na każde wezwanie Zamawiającego;

§   informowanie Uczestnika o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej  

§   prawidłową i efektywną realizację powierzonych zadań;

§   posiadanie min. 2 letniego doświadczenia w organizacji szkoleń zawodowych z danej dziedziny;

§   posiadanie wpisu do  Rejestru Instytucji Szkoleniowej (RIS).

7.       Kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe

8.       Jedna jednostka (1godz.)   

9.       Termin:  kwiecień-czerwiec 2017 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i  niezawinionych przez Zamawiającego (których nie można było przewidzieć ).  Usługa powinna być zrealizowana do 30 czerwca  2017 r.

10.   Pozostałe informacje: Usługa musi być realizowana zgodnie ze Standardem usług obowiązującym w ramach naboru konkursowego  

 

III.    Warunki udziału w postępowaniu

1.        Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców spełniających łącznie następujące warunki:

a)    Nie są powiązani z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

·           uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

·           posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

·           pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

·           pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Opis weryfikacji spełnienia warunku: Formularz oferty wraz z oświadczeniem Wykonawcy o braku ww. powiązań (Załącznik 1). Wykonawcy pozostający w powiązaniu opisanym powyżej zostaną wykluczeni z postępowania.

b)   Posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Opis weryfikacji spełnienia warunku: weryfikacja przez Zamawiającego w rejestrach prowadzonych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy.

c)    Posiadają potencjał i doświadczenie, (tj. min. 2 letnie doświadczenie w organizacji szkoleń zawodowych z danej dziedziny oraz min. roczne doświadczenie kadry w prowadzeniu szkoleń zawodowych).

Opis weryfikacji spełniania warunku: Oświadczenie wykonawcy o posiadanym doświadczeniu kadry szkoleniowej (Załącznik 1). Doświadczenie  Wykonawcy weryfikowane na podst.  min 1 dokument (np. referencji) oraz na podstawie Załącznika 2.

d)   Posiadają potencjał organizacyjno - techniczny (obejmuje: m.in. sale szkoleniowe i egzaminacyjne dostosowane do  potrzeb osób niepełnosprawnych nie stanowiące barier architektonicznych; doświadczenie i kwalifikacje  kadry; formy/ rodzaj planowanych systemów certyfikacji zewnętrznej;).

Opis weryfikacji spełnienia warunku: Oświadczenie Wykonawcy o ww. potencjale (Załącznik  1).

e)   Uwzględnienie wymogów zawartych w części I pkt 1.

Oferty Wykonawców nie spełniających ww. warunków zostaną odrzucone z postępowania.

2.    W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

·           Pozostaje z Zamawiającym w powiązaniu, o którym mowa w pkt 1 lit.a – wykluczenie z postępowania,

·           Nie spełnia Warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. 1,

·           Złoży ofertę niespełniającą kryteriów formalnych ,

·           Przedstawi nieprawdziwe informacje,

·           Złożył ofertę po terminie.

Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

 

IV.    Warunki zawarcia umowy

1.    Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę ponosi pełną odpowiedzialność finansową, która przekracza określone w umowie łączącej strony wynagrodzenie Wykonawcy.  Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający określił możliwe do zastosowania warunki zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy przez Wykonawcę w niżej określony sposób.

2.    Zamawiający informuje, a Wykonawca składający ofertę akceptuje, że składając ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się między innymi następujące zapisy:

§   Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

§   Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie przestrzegania przez kadrę szkoleniową Wykonawcy zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w zakresie maksymalnego łącznego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie przekracza 276 godz. miesięcznie.

§   Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku braku możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego w ustalonym wymiarze godz.

§   Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem.

§   Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb Uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia, jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w dostarczaniu dokumentacji oraz nie informowaniu o nieobecnościach.

§   Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§   Zastrzegające prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy (określona w pkt. 1 odpowiedzialność finansowa Zamawiającego przewyższająca wartość umowy Zamawiającego z Wykonawcą) oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem zajęć w innym terminie.

§   Zastrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in.

-          Stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, skracania zajęć i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb Uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia.

§   Zastrzegające przeniesienie pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych i wykorzystanych podczas realizacji umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.

 

V.      Przygotowanie i złożenie oferty:

 

1.       Ofertę  należy złożyć  na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:

a)      Załącznik   1  Formularz ofertowy.

b)      Załącznik 2 Wykaz posiadanego doświadczenia

2.       Wszystkie wymagane załączniki musza być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy .

3.       Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.

4.       Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

5.       Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Wykonawca składający ofertę akceptuje, że wycofanie się z oferty może stanowić podstawę do roszczenia rekompensaty z tytuły strat poniesionych przez Zamawiającego na skutek opóźnienia w realizacji projektu powstałego w wyniku działania składającego (złożenie oferty a następnie wycofanie się).

6.       Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi.

7.       Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierały rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

8.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.

9.       Oferta musi zawierać cenę brutto tzn. musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia  (tj. sale szkoleniową i egzaminacyjną dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, materiały dydaktyczne, kadrę szkoleniową, egzaminatora).

10.   Pytania w kwestii merytorycznej możne kierować pod adresem e-mail   fis.abramis@wp.pl tel. 691 565 491

11.   Zamawiający zastrzega sobie prawo, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

12.   Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego.  W tej sytuacji  Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.

13.   Nie dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.

 

Miejsce i termin składania ofert:

1.       Termin składania ofert upływa 10.04.2017 r. do godz. 23.59.59. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2.       Miejsce i forma składania ofert:

·         Ofertę wraz z załącznikami można przesłać pocztą /kurierem (w formie pisemnej) na adres biura projektu „ Życie się o nas upomniało” ul. Daszyńskiego 91  59-900 Zgorzelec. Ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści z dopiskiem „Opiekun osób starszych –oferta cenowa szkolenie zawodowe ”, ofertę można dostarczyć osobiście do  biura projektu lub drogą elektroniczną na adres  fis.abramis@wp.pl  

 

VI.    Kryteria oceny ofert

Po spełnieniu przez Wykonawców wszystkich wyżej wskazanych warunków ocena ofert zostanie dokonana  zgodnie z następującymi kryteriami:

1.         K1 - Cena 80% (maksymalnie możliwych do uzyskania 80,00 pkt),

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

K1 = (Cmin:C)x80

K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny

Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert

C – cena badanej oferty

Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

2.         K2 -  Doświadczenie w organizacji szkoleń zawodowych  (maksymalnie możliwych do uzyskania 20,00 pkt),

         Sposób przyznawania punktacji:

a)      2 lata doświadczenia -10pkt

b)      3 lata doświadczenia -20 pkt

 

Doświadczenie będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych w Załączniku 2 (tj. nazwa/opis przeprowadzonego szkolenia oraz rodzaj certyfikacji, termin realizacji szkolenia, nazwę i adres podmiotu, na rzecz, którego była wykonana usługa) oraz na podstawie min 3 dokumentów (np. referencje).

 

Łącznie możliwych do uzyskania 100,00 pkt (100%)

Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:

K = K1 + K2

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).

VII. Informacje uzupełniające

1.         Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.

2.         W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów decyduje niższa cena.

3.         Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązuje przed podpisaniem umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego czasie w godz. 8.00 – 16.00 i terminie 5 dni kalendarzowych od momentu poinformowania Wykonawcy o uznaniu jego oferty za najkorzystniejszą do osobistego  stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego lub innym ustalonym przez strony miejscu i przedłożenia  Zamawiającemu oryginałów dokumentów potwierdzających zdolność Wykonawcy gwarantującą właściwą realizację przedmiotu umowy, o których mowa w części III Warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca przy podpisaniu umowy zobowiązany jest do przedstawienia programu szkolenia dedykowanego dla Uczestnika/czki/ów Projektu.

4.         Brak nieusprawiedliwionego stawiennictwa Wykonawcy oraz nieprzedłożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie może spowodować  odstąpienie od podpisania umowy, a tym samym niespełnienie warunków udziału w postępowaniu i ostatecznie odrzucenie oferty Wykonawcy.

5.         W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy w następnym w kolejności Wykonawcą.

6.         Płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonywana nie później niż 7 dni po otrzymaniu środków przez Zamawiającego z Instytucji Pośredniczącej.  Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać niezależnym od Zamawiającego opóźnieniom.

7.         Zamawiający nie dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia

8.         W przypadku zaistnienia sytuacji( np. zmniejszenia lub zwiększenia ilości uczestników w projekcie, zmiany kwoty dofinansowania projektu, wydłużenia okresu realizacji projektu)    związanej z potrzebą dokonania stosownych 
zamian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega 
się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:

a.                             okresu i harmonogramu realizacji umowy,

b.                            ostatecznej ilości godzin do zrealizowania,

c.                             ostatecznej ilości Uczestników Projektu,

d.                            zabezpieczenia i kar umownych,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1

  

Miejscowość, data

Formularz oferty

Wykonawca :        ………………………………………………………...............................................................................................

adres:                      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

tel.:                           ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

e-mail:                     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                   (dane Wykonawcy)

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest przeprowadzenie Szkolenia zawodowego w ramach projektu pt. „Życie się o nas upomniało” r przedstawiam moją ofertę. 

 

Składam ofertę cenowa na następującą część zamówienia(wypełnić cenę przy wybranej części zamówienia) :

L.P.

Nazwa szkolenia/Opis

Cena brutto

( za jednego uczestnika)

1

Opiekun  osób starszych

(Liczba Uczestników: 20 ; Miejsce szkolenia:   Zgorzelec ;  

 

 

 

Opiekun osób starszych

Cena brutto za całość zamówienia

 

 

 

 

Jednocześnie podpisując niniejszą ofertę oświadczam, że:

a)        Nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

·           uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

·           posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

·           pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

·           pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

b)        W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie warunki i wymagania dotyczące udziału w postępowaniu.

c)         Zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki   nim zawarte.

d)        Posiadam potencjał organizacyjno – techniczny[2] niezbędny do wykonania zleconej usługi.

e)        Posiadam kadrę szkoleniową której doświadczenie zawodowe w obszarze merytorycznym danych szkoleń zawodowych wynosi min. rok czasu a posiadane kwalifikacje pozwalają na prawidłowe wykonanie zlecenia.

 

Świadomy/i odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w Załączniku  1, 2 oraz innych przedłożonych dokumentach są zgodne z prawdą.

………………………………………….

(czytelny podpis Wykonawcy)

 

 

 

                              

 

 

 

 

Załącznik 2

 

…………………………………

Miejscowość, data

Wykaz posiadanego doświadczenia w realizacji szkoleń zawodowych z danej dziedziny.

L.P.

Termin realizacji szkolenia

Nazwa przeprowadzonego szkolenia zawodowego  

Podmiot na rzecz którego było przeprowadzone szkolenie  

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

………………………………………….

(pieczęci i podpis Wykonawcy)

 

 

 

 [1] W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwiększenia ilości godzin szkolenia  

[2] Za potencjał organizacyjno-techniczny uważa się: m.in. sale szkoleniowe i egzaminacyjne dostosowane do  potrzeb osób niepełnosprawnych nie stanowiące barier architektonicznych; doświadczenie i kwalifikacje  kadry; formy/ rodzaj planowanych systemów certyfikacji zewnętrznej;  zapewnienie  tłumaczy j. migowego,).

 

 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations