Rozenanie rynku wózki jezdne

Zgorzelec, dnia 25.09.2017 roku

 

Zapytanie ofertowe 2/09/2017

Zgodnie z zasadą rozeznania rynku

W związku z realizacją projektu pn.: „ Życie się o nas upomniało  " nr umowy na realizację projektu RPDS.09.01.01-02-0001/16, realizowanego w ramach RPO Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

 

  Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS”   zaprasza do przedkładania ofert na:

 

·      usługi obejmującej zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych/podnoszących kompetencje

dla uczestników projektu

 

Kierowca wózków jezdnych wraz z egzaminem. 20 osób

 

1.   Zamawiający:

Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS”

59-900 Zgorzelec

Ul. Brzozowa 10/2

Tel. 691 565 491

 

2. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

 

2.     Ogłoszenie na tablicy w siedzibie Fundacji Zgorzelec ul. Daszyńskiego 91

3.     Strona internetowa Zamawiającego www: fundabramis.pl.tl

 

3.  Opis przedmiotu zamówienia:

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego

80500000-9 Usługi szkoleniowe

 

3.1 Przedmiotem zapytania jest zorganizowanie i przeprowadzenie dla uczestników/czek projektu              „ Życie się o nas upomniało ”  usługi szkolenia zawodowego rozumianej jako szkolenia/kursy zawodowe pozwalające na nabycie/podniesienie przez uczestników projektu niezbędnej/ych umiejętności/kompetencji/kwalifikacji zawodowych potrzebnych do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy, zwanej w dalszej części zapytania szkoleniami/kursami zawodowymi/podnoszącymi kompetencje.

Zapytanie ofertowe dotyczy szkolenia/kursu zawodowego/podnoszącego kompetencje z zakresu:

Kierowca wózków widłowych – jezdniowych, 20 osób, Zgorzelec, woj. dolnośląskie.

3.2 Program i czas realizacji szkoleń/kursów zawodowych/podnoszących kompetencje powinien być dostosowany do wymogów formalnych regulowanych przepisami prawa wymaganych ze względu na ich specyfikę, mających na celu nabycie/podniesienie przez uczestników projektu niezbędnej/ych umiejętności/kwalifikacji zawodowych zwiększających szanse i możliwości do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

3.3 Miejsce wykonania zamówienia –   Zgorzelec woj. dolnośląskie.

3.4 Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania innego miejsca przeprowadzenia szkolenia/kursu zawodowego/podnoszącego kompetencje pod warunkiem, że będzie to miejscowość oddalona nie więcej niż 30 km od   Zgorzelca , umożliwiająca kursantom dojazd na szkolenie środkami transportu komunikacji publicznej. Zamawiający zastrzega konieczność dostosowania godzin rozpoczęcia szkolenia/kursu zawodowego/podnoszącego kompetencje do możliwości dotarcia kursanta z miejscowości wskazanej w punkcie 3.3 środkami komunikacji publicznej.  

3.5 Zamawiający dopuszcza wskazanie innej miejscowości wykonania usługi niżeli wskazana                         w punkcie 3.3 oraz miejscowości oddalonej powyżej liczby kilometrów wskazanych w punkcie 3.4. Jednakże warunkiem jest zapewnienie kursantom przez Wykonawcę, bez obciążenia dodatkowymi kosztami Zamawiającego i kursanta, bezpłatnego transportu na miejsce szkolenia i z miejsca szkolenia podczas całego okresu jego trwania.

4.  Termin wykonania zamówienia

4.1 Wykonanie zamówienia ustala się w terminie od 16.10.2017 -31.10..2017 r. I grupa 10 osób

                                                                          09.01.2018 -30.01.2018 r II grupa 10 osób

 

4.2  Szczegółowy termin szkolenia/kursu zawodowego/podnoszącego kompetencje zostanie ustalony             z Wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza. Dopuszcza się zmianę terminów szkoleń

4.3 W uzasadnionych i indywidualnych przypadkach Zamawiający dopuszcza wydłużenie lub skrócenie terminu realizacji szkolenia/kursu zawodowego/podnoszącego kompetencje, wskazanego w punkcie 4.1 mając na uwadze prawidłowe i efektywne przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego/podnoszące kompetencje  w zakresie wskazanym w pkt.3. 1.  .

4.4 W przypadku podzlecenia całości lub części zamówienia Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonanej usługi.

4.5 W razie potrzeb wynikających z realizacji założeń realizowanego projektu, Wykonawca zorganizuje szkolenia/kurs zawodowy/podnoszący kompetencje dla kursanta w dniach ustalonych z Zamawiającym            w tym w dni wolne od pracy.

 

 

 

 

 

 

 

5. Obowiązkowe kryteria dodatkowe

5.1 Wykonawca zobowiązany jest do:

a.   zapewnienia odpowiedniej bazy szkoleniowej zarówno pod kątem szkolenia teoretycznego i/lub praktycznego zgodnie z obowiązującymi wymogami w danym zakresie;

b.  dysponowania wszystkimi możliwymi środkami w celu zapewnienia profesjonalnej realizacji przedmiotu zamówienia (baza techniczna i dydaktyczna);

 

5.2 W przypadku szkoleń/kursów zawodowych/podnoszących kompetencje, w których wymagane jest stosowanie odzieży ochronnej Wykonawca zobowiązany jest do jej zapewnienia kursantom. 

 

5.3 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów BHP zgodnie z zobowiązującym prawem.

 

5.4 W przypadku szkoleń/kursów zawodowych/podnoszących kompetencje, w których wymagane są badania lekarskie warunkujące przystąpienie do szkolenia/kursu zawodowego/podnoszącego kompetencje, Wykonawca zobowiązuje się do ich zapewnienia, a koszty z tym związane zostaną pokryte  przez zamawiającego w wysokości do 75zł/os.

 

5.5 W przypadku szkoleń/kursów zawodowych/podnoszących kompetencje, mających na celu nabycie/podniesienie przez uczestników projektu niezbędnej/ych umiejętności/kwalifikacji zawodowych potrzebnych do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy, wymagane jest przeprowadzenie egzaminu, w związku z tym Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich formalności związanych z  organizacją i przeprowadzeniem egzaminu kończącego szkolenie/kurs zawodowy/podnoszący kompetencje (egzamin teoretyczny i/lub praktyczny), koszty z tym związane zostaną pokryte  w ramach zamówienia i mieszczą się w cenie całościowej usługi. A w przypadku gdy kursant nie zda egzaminu, koszt pierwszego egzaminu poprawkowego zobowiązuje się pokryć Wykonawca.

 

5.6 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

a.  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności;

b.  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenia;

c.  dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;

d.  dysponują kadrą zdolną do wykonania zamówienia;

e.  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację zamówienia.

f.  zapewnią zdawalność egzaminów UDT na poziomie co najmniej 80% uczestników

 

5.7 Wynagrodzenie za usługę jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „  Życie się o nas upomniało”.

 

5.8 Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli                             i monitoringu realizowanych szkoleń/kursów zawodowych/podnoszących kompetencje w miejscu ich odbywania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Przygotowanie oferty oraz data złożenia oferty:

6.1 Oferty wraz z załącznikami będą przyjmowane w terminie do 13.10.2017 godz. 24:00.

6.2 Za złożenie Oferty przyjmuje się dostarczenie osobiście lub przesłanie pocztą (decyduje data wpływu oferty) lub pocztą elektroniczną do biura Zamawiającego wskazanego w pkt. 1 niniejszego Zapytania, tj.:

Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS”

59-900 Zgorzelec

Ul. Brzozowa 10/2

Tel. 691 565 491

Maill: fis.abramis@wp.pl

 

i opatrzonej opisem:

Zapytanie ofertowe nr 2/09/2017 w ramach projektu „  Życie się o nas upomniało”, oraz nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.


6.3 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, wypełniona czytelnie, wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Oferty.

6.4  Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania ofertowego.

6.5  Oferta złożona po terminie lub na inny adres niż wskazany w punkcie 1 uważana jest za nieważną.

6.6  Oferta musi być kompletna.

6.7  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

6.8   Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do składania ofert oraz opieczętowana pieczątką podmiotu biorącego udział w procedurze.

6.9   Oferta powinna zawiera wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, składające się na ważną ofertę:

- Wypełniony Formularz Oferty i podpisany  przez przedstawiciela prawnego Wykonawcy Załącznik nr 1

 

6.10    Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

6.11    Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wówczas, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

6.12    Do oferty musi być załączone Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy.

7. Kryteria wyboru oferty:

7.1 Wykonawca spełni kryteria i wymagania przedstawione w punktach 3,4,5.

7.2 Oferta zostanie przedstawiona:

a/ w terminie wskazanym w punkcie 6.1 (decyduje data wpływu oferty);

b/ na adres wskazany w punkcie 6.2.

7.3 Koszt usługi zostanie przedstawiony w kwotach netto oraz brutto w polskich złotych (PLN).

7.4. Wykonawca wyraża zgodę na:

 a/ rezygnację z zamówionej usługi  zawartej w punkcie 3.1 w terminie do 1 dnia  przed rozpoczęciem realizacji usługi;

 b/ proporcjonalne obniżenie lub podwyższenie ceny szkolenia/kursu zawodowego/podnoszącego kompetencje w przypadku mniejszej lub większej liczby kursantów i otrzymania informacji o tym fakcie na co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia/kursu zawodowego/podnoszącego kompetencje;          

             c/ możliwość podjęcia negocjacji celem obniżenia ceny oferty.

 7.5 W przypadku gdy cena oferty spełniającej kryteria i wymagania przedstawione w punktach 3,4,5 przekracza wartość środków dostępnych na realizację usługi, Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny oferty. Negocjacje zostaną przeprowadzone z Wykonawcą przedstawiającym najniższą cenę za usługi do osiągnięcia pułapu środków założonych na realizację działania w projekcie. W przypadku braku możliwości osiągnięcia kompromisu Zamawiający rezygnuje z oferty.

7.6 Spośród przedłożonych ofert Zamawiający dokona wyboru oferty, która spełnia kryteria określone             w punktach 3,4,5 oraz uzyska największą liczbę punktów.

8. Waga punktowa oceny oferty

8.1 Zamawiający dla oceny oferty ustala następującą wagę punktową:

80% punktów (maksymalnie 70 punktów) najniższa cena całościowa usługi stanowiącej przedmiot Zapytania ofertowego- 30 punktów zostanie przyznane ofercie opiewającej na najniższą kwotę, każda kolejna wyższa oferta uzyska odpowiednio po 5 punktów mniej.

20% punktów (maksymalnie 10 punktów)-  doświadczenie Wykonawcy w zakresie realizacji szkoleń/kursów zawodowych/podnoszących kompetencje opisanych w punkcie 3.1 w ostatnich 36 miesiącach licząc od dnia złożenia oferty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena kwalifikacji następuje na podstawie liczby przeszkolonych osób z danego zakresu:

 

Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji dokumentacji potwierdzających spełnienie kryterium doświadczenia Wykonawcy w zakresie szkoleń/kursów zawodowych/podnoszących kompetencje.

8.2 Dla złożonych ofert zostanie utworzona lista rankingowa. Miejsce na liście będzie uzależnione od uzyskanej liczby punktów w kolejności od najwyższej do najniższej.

8.3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji wszystkich ofert z listy rankingowej, które nie przekraczają środków założonych na realizację usługi działania w projekcie.

8.4 W przypadku ofert, które uzyskają taką samą liczbę punktów Zamawiający podejmie negocjacje celem wyłonienia najniższej cenowo oferty dla przedmiotowego zapytania ofertowego.

9. Informacje dotyczące walut obcych.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń między Zamawiającymi, a Wykonawcą w walutach obcych, innych niż PLN.

 

10. Zawiadomienie o wyborze oferty

10.1    Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wynikach w terminie do 7 dni roboczych po zakończeniu procedury konkurencyjności.

 

10.2    O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą  e- mail. 

 

10.3    Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania (doręczenia) zamówienia o wyborze oferty.

 

10.4    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

 

10.5    Wybór Wykonawcy będzie odbywał się z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.- prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 ze zm.).

Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych            w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

10.6       W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z:

Marek Jarząb

tel.  691 565 491

 

 

 

11.  Pozostałe informacje

 

11.1   Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom (e-mail, fax lub pocztą), jak również zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego oraz na Stronie Bazy Konkurencyjności Fundusze Europejskie.

11.2   Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian           w ofercie.

11.3   Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonaną usługę na podstawie protokołu sporządzonego przez Wykonawcę, wskazującym prawidłowe wykonanie usługi.

11.4  Zapłata zostanie  dokonana  po  otrzymaniu  poprawnie  wystawionego rachunku/faktury w terminie wskazanym w rachunku/fakturze, warunkiem dokonania zapłaty jest posiadanie środków na koncie projektowym Zamawiającego  .

11.5   Wykonawca nie będzie obciążał Zmawiającego dodatkowymi kosztami w związku
z opóźnieniem zapłacie wynikającym z opóźnień w przekazaniu transz przez jednostkę kontraktującą.

11.6  Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

11.7  Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.

11.8  Zamawiający ma prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyn.

 

 

12.  Wykaz załączników


Załączniki do zapytania ofertowego:

 

LP.

Oznaczenie Załącznika

Nazwa Załącznika

1)     

Załącznik nr 1

Wzór Formularza Oferty

 

 

 

 

 

 

 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations