Rozeznanie rynku wynajem sali

 

 

 

 Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS”                                               Zgorzelec. 03.01.2020r.

ul. Brzozowa 10/2

59-900  Zgorzelec

 

 

 

  Rozeznanie rynku nr 03/01PW/2020

 wynajem sal / pomieszczeń

 

W związku z realizacją projektu  aktywnej integracji „   Powrót  ” nr projektu RPDS.09.01.01-02-0039/19      w okresie 01.01.2020  – 31.12.2022 r     zapraszamy do składania ofert na realizację   ( CPV 70220000-9  Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).

 

 

 

Szczegółowy opis zamówienia:

 

 

 

  Wynajmu  biura doradców projektowych i do zajęć warsztatowych wraz z wyposażeniem.  

na potrzeby realizacji projektu pt. „Powrót”  zgodnie ze specyfikacją przedstawioną poniżej. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż w/w lokale (lokal) stanowiące przedmiot zamówienia na dzień złożenia przez oferenta odpowiedzi na niniejsze zapytanie, winny być całkowicie przygotowane do wynajmu, tj. nie wymagają adaptacji, remontów i dodatkowych nakładów finansowych do poniesienia w celu doprowadzenia ich to stanu używalności.

 

 

 

1.       Okres najmu: 01.02 2020 r. –   31.12. 2022 r.    

warunki lokalowe:

- minimum 2 pomieszczenia w dobrym stanie technicznym   wyposażone w minimum 1 biurko, ławki  i  krzesła

- dostęp do mediów (prąd, woda), w tym dostęp do internetu

- dostęp do toalety

- zapewnione oświetlenie naturalne i sztuczne

- dostępność w terminach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 18.00 lub w innych godzinach/dniach według możliwości i potrzeb uczestników projektu przeznaczenie:

prowadzenie poradnictwa zawodowego lokalizacja:

Mając na uwadze potrzebę dojazdu uczestników projektu, lokal winien znajdować się w optymalnym miejscu pod względem skomunikowania i kosztów dojazdu dla wszystkich uczestników projektu, tj. nie dalej niż 3 km od głównych szlaków komunikacyjnych takich jak: dworzec PKP,PKS.

Łącznie 2150 godz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2..TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

zgodnie ze specyfikacją – okresami najmu ujętymi w przedmiotu zamówienia. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy.  

 

 

3. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU   

Warunkami ubiegania się Wykonawcy o zamówienie jest:

1) Oświadczenie Wykonawcy , iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - załącznik nr 2

2) Spełnienie warunków określonych w zapytaniu ofertowym tj. załącznik nr 1

3) Oświadczenie, iż między Oferentem a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub osobowe – załącznik nr 3

Zamawiający oceni spełnienie w/w warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy dokumentów, oświadczeń i informacji przedłożonych przez Wykonawców.  

 

 

4. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie Adres do korespondencji: Fundacja  Integracji Społecznej ABRAMIS 59-900 Zgorzelec, ul. Brzozowa 10/2 , tel. 691 565 491

 

5. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach merytorycznych i w sprawach niniejszej procedury jest  Marek Jarząb, tel. 691 565 491, fis.abramis@wp.pl

 

 

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym wymaganiami ustawowymi. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału/kopi potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

9. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dopuszcza się również oferty przesłane pocztą elektroniczną na mail: fis.abramis@wp.pl

10. Ofertę należy złożyć w kopercie, zaadresowanej : Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS”, 59-900 Zgorzelec, ul. Brzozowa 10/2

 

 

7.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać do 14.01.2020 r. do godziny 24:00 osobiście, kurierem , pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną do siedziby Zamawiającego –  Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS” , 59-900 Zgorzelec, ul. Brzozowa 10/2 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 . SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

1. W formularzu ofertowym należy podać cenę netto, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto w polskich złotych (PLN).

2. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena jednostkowa za  godzinę  

3. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty i opłaty niezbędne do zrealizowanie przedmiotu umowy.

4. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna taką, która uzyska najwyższą punktację spośród ocenianych

 

9. KRYTERIUM OCENY OFERT, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TEGO KRYTERIUM ORAZ SPOSÓBU OCENY OFERT

Nazwa Waga kryterium - ilość punktów

1. Cena brutto oferty – 100% (wartość brutto razem każdej oferty częściowej)

Kryterium nr 1:

C = ( Cmin / Cof..) x 100

gdzie:

Cmin – najniższa cena wg niniejszego formularza spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena wg niniejszego formularza danej oferty badanej,

C – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów.

Liczby zaokrągla się do 2 miejsc po przecinku.

1. O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

2. Termin wyboru ofert nastąpi do dnia 18.01.2020.

 

 

10. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną

4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

5. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

 

DANE OFERENTA

Nazwa Wykonawcy - …………………………………………………………………………………………...

Adres Wykonawcy………………………….……………………………………………………………………

Telefon - ………………………… fax ……………………….e-mail …………………………………………

OFERTA  wynajem  biura doradców projektowych i do zajęć warsztatowych 

 

 

L.p

Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia

 

Cena brutto za 1 godz.

 

1

Koszt wynajęcia  biura doradców oraz zajęć warsztatowych

 

 

 

Słownie :

 

 

Razem kwota za wynajem sal na 2150 godz. :  .............................

Spełniam warunki zamówienia zawarte w zapytaniu ofertowym

 

 

 

 

………………………………......

  podpis osoby uprawnionej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

 

 

 

 

1. Spełniamy warunki określone w art. 22 ust.1:

 Znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 

 Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

2. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert

 

3. Po zapoznaniu się z warunkami niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

 

4. Oświadczam, że jestem gotowy/a zawrzeć umowę i zrealizować zamówienie na warunkach określonych w niniejszej ofercie i zgodnie z zapytaniem ofertowym  z dnia 03.01.2020 r.

 

 

 

  

 

 

 

…………………………………………………………………………………………

(Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH MIĘDZY OFERENTEM A ZAMAWIAJĄCYM

 

 

 

 

Oświadczam, że między Oferentem a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub osobowe polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………

 

(Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations