Rozenanie rynku noclegi dla grupy


  
Zgorzelec  05.07.2020 r.

 

 Zapytanie ofertowe/rozeznanie rynku

 

Dotyczy: zapewnienia bazy noclegowo-szkoleniowej dla  uczestników
w celu realizacji projektu:

 

"  Powrót ” nr RPDS.09.01.01-02-0039/19        

w ramach  Działania 9.Włączenie społeczne 9.1Aktywna integracja.

 

 

 

 nocleg i wyżywienie dla uczestników szkoleń

 [Kod CPV: 55000000-0 - Usługi hotelarskie i restauracyjne]

- wynajem sali szkoleniowej

  [kod CPV: 55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji]

 

1.      Zamawiający:

 

Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS”

59-900 Zgorzelec

ul. Brzozowa 10/2

NIP 615 -198 -35-35

 

2.      Opis przedmiotu zamówienia:

 

I.     Przedmiotem zamówienia:

Zapewnienie bazy noclegowo – szkoleniowej  uczestników szkoleń  w czasie 3-dniowego pobytu szkoleniowego w terminie :

14- 16 sierpnia 2020r  – 20 osób

 

1.1     Zapewnienie 2 noclegów dla 20 osób (uczestników i uczestniczek szkoleń, trenerów oraz  opiekuna grupy) podczas jednego pobytu. 10 pokoi 2 os

1.2     Zapewnienie wyżywienia dla 20 osób (uczestników i uczestniczek szkoleń, trenerów oraz  opiekuna grupy ) podczas  jednego pobytu.  

- 14 sierpnia – śniadanie , obiad, kolacja

- 15 sierpnia – śniadanie, obiad, kolacja

- 16 sierpnia - śniadanie

1.3     Zapewnienie sali konferencyjnej bezpośrednio związanej z  przeprowadzeniem  szkoleń

1.4     Przerwy kawowe w sposób ciągły, serwis uzupełniany na bieżąco podczas organizowanych szkoleń.

 

 

II.  Standard:

Hotel  co najmniej 2-gwiazdkowy.  

Zakwaterowanie uczestników odbywa się natychmiast po przyjeździe bez czekania na rozpoczęcie doby hotelowej, sprzątania itd. W przypadku dysponowania ofertą SPA (basen, sauna, jakuzzi, itd. ) nieodpłatne udostępnienie wszystkim uczestnikom szkolenia.

III.        Struktura bazy noclegowo-szkoleniowej:

 Wykonawca zapewnieni nieodpłatne korzystanie przez uczestników szkoleń z miejsc parkingowych. Zakwaterowanie w pokojach hotelowych maksymalnie dwuosobowych i    Dopuszcza się zakwaterowanie w domkach. Łóżka powinny być oddzielone od siebie i stanowić odrębne posłanie, z zachowaniem zasady, że w pokoju dwuosobowym kwaterowane będą osoby tej samej płci.  W pokojach hotelowych oraz na terenie całego obiektu uczestnicy powinni mieć bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu.

Pokoje muszą być wyposażone we własną łazienkę, ręczniki, telewizor.  

 

IV.        Sale szkoleniowe:

Sale szkoleniowe dla 20 osób. Sala szkoleniowa powinna być usytuowana w tym samym budynku, w którym zorganizowane będą noclegi. Sala szkoleniowa musi być wyposażona w odpowiednią liczbę stołów i krzeseł, a także właściwe oświetlenie: dostęp do światła dziennego oraz całodobowe oświetlenie umożliwiające swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie a zarazem możliwość zaciemnienia sali podczas prezentacji multimedialnej.  

V.  Obsługa gastronomiczna:

W trakcie dwudniowego  pobytu:

Śniadanie (2), obiady (2), kolacja (2) oraz w trakcie szkolenia serwis kawowy, w tym:  

- Śniadania w formie bufetu  

- Obiad – 3 dania (zupa, danie główne, deser, soki, woda)   

-  Kolacji w formie bufetu  

- Serwis kawowy uzupełniany na bieżąco w godzinach odbywania się zajęć, składający się z: kawy, herbaty (ciepłe napoje – bez limitu), a ponadto wody mineralnej gazowanej i niegazowanej, dwóch rodzajów soków oraz na osobę: ciasto, ciastka deserowe, owoce.

Ewentualna zmiana liczby osób i struktury pokoi zostanie Zamawiającemu dostarczona na 3 dni przed planowanym przyjazdem.  W przypadku mniejszej liczby osób niż wynika z zamówienie, koszt zostanie proporcjonalnie obniżony do liczby osób.

 

3.      Kryteria wyboru ofert

 

1.      Cena usługi – 100 % kryterium

2.      Brak możliwości przedpłaty/zaliczki

3.      Całościowa zapłata za pobyt w terminie do 21 dni od zakończenia szkolenia. Dopuszcza się wydłużenie terminu zapłaty do  otrzymania przez Zamawiającego płatności z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

4.      Forma, miejsce i termin składania ofert:

 

Ofertę należy złożyć w postaci pisemnej do dnia  15  lipca 2020 roku, osobiście lub pocztą (wiążąca jest data wpływu oferty do biura  Fundacji.) na adres:

 

Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS”

59-900 Zgorzelec

Ul. Brzozowa 10/2

 

lub mailem na adres:  fis.abramis@wp.pl

 

 

5.      Unieważnienie postępowania:

 

1)      Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli złożone oferty są wadliwe i usunięcie tych wad nie jest możliwe.

2)      Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, bez podawania przyczyny.

3)      Zleceniodawca nie udzieli zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, zgodnie z opisem zamieszczonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach  RPO.

 

6.      Osoba do kontaktów:

 

 Marek Jarząb – 691 565 491,  fis.abramis@wp.pl

 

 

7.      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego ( www.fundabramis.pl.tl) w terminie do 7 dni od wyboru Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji ceny z Wykonawcą składającym ofertę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jeżeli zaproponowana przez Wykonawcę cena przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie również prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w sytuacji nie osiągnięcia porozumienia w wyniku negocjacji.

 

8.      Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że nie podlega /podlega* wykluczeniu z postępowania na wyłonienie Wykonawcy - nie jest / jest* powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, a w szczególności: uczestniczy/nie uczestniczy* w  Fundacji Integracji Społecznej ABRAMIS jako wspólnik lub akcjonariusz, posiada/nie posiada* co najmniej 10% udziałów lub akcji, pozostaje/nie pozostaje* z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego/jej bezstronności.

 

 

Wykaz załączników:

 

1)        Załącznik nr 1:Formularz oferty

2)        Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym;

3)       Załącznik nr 3: Oświadczenie o spełnianiu uprawnień Wykonawcy zgodnie z ofertą.

 Załącznik nr 1

 

Formularz Oferty

 

 

Imię Nazwisko wykonawcy/ nazwa firmy: ………………………………………..................................

Adres: …...........................................................................................................................................

Tel./fax: …………………………………………………………………………………………………….

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

WYCENA

 

Element zamówienia

 

Jednostka

 

Cena brutto/ DZIEŃ

 

 

 Koszt pobytu jednej osoby

 


 osoba 

Razem za 1 pobyt 3-dniowy dla grupy 20 osób

pobyt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………….……..

       Podpis wykonawcy

 

 Załącznik nr 2

 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym

 

ZAMAWIAJĄCY:  Fundacja Integracji Społecznej ABRAMIS , 59-900 Zgorzelec, ul. Brzozowa 10/2

 

WYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

 

 

 

  oświadcza, że nie podlega /podlega* wykluczeniu z postępowania na wyłonienie Wykonawcy - nie jest / jest* powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, a w szczególności:

  1. uczestniczy/nie uczestniczy*  . jako wspólnik lub akcjonariusz
  2. posiada/nie posiada*   co najmniej 10% udziałów lub akcji
  3. pozostaje/nie pozostaje* z Zamawiającym   w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego/jej bezstronności.

 

………………………………………….                                                               …………………………………

Miejscowość, data                                                                                                                     podpis Wykonawcy

 

 

W związku z powyższymi okolicznościami Wykonawca

 …………………….………………………..……………………………...…………………… nie podlega/ podlega* wyłączeniu z niniejszego postępowania.

 

………………………………………….                                                                       …………………………………

Miejscowość, data                                                                                                          podpis Zamawiającego

* - niepotrzebne skreślić


Załącznik nr 3

 

…………………………………………..…

…………………………………………………

…………………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że:

·         posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

·         posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia,

·         znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

 

 

 

…………………………………

   Data i podpis Wykonawcy

 

 

 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations