Zapytanie recepcjonista

Zgorzelec 18.10.2017 r

 

 

 

Zapytanie ofertowe 1/10/2017

 

na przeprowadzenie szklenia/ kursu zawodowego

   „Recepcjonistka z branżowym jęz. angielskim” 

dla 15 osób w ramach projektu „Szkolenie - Staż - Zatrudnienie   nr WND-POWR.01.02.01-02-0093/16  realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,

 

I.                  Przedmiot zamówienia:

 

 

Kod zamówienia wg CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe,

80580000-3 - Oferowanie kursów językowych

 

1.Przedmiotem zamówienia jest wybranie Wykonawcy na organizację i przeprowadzenie dla 15 uczestników Projektu (1 grupa x 15 osób) szkoleń zakończonych egzaminem zewnętrznym i certyfikatem, w wymiarze łącznie 120 godz.  prowadzących do podniesienia umiejętności i/lub kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych w zakresie:

 

„Recepcjonista w hotelarstwie z branżowym językiem angielskim” (120  godz.)

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

3. Miejsce wykonania zamówienia: powiat  zgorzelecki w woj. dolnośląskie

4. Planowany termin wykonania zamówienia,  : październik 2017 r. – listopad  2017 r.  

 

    Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia.

 

 

II.               Wymagania dotyczące realizacji szkolenia

 

 

1. Szkolenia obejmą 15 uczestników Projektu (1 grupa x 15 osób), tj. osoby w wieku 18-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu , nie pracują ,zamieszkałe w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie powiatów zgorzeleckiego, głogowskiego, lubińskiego i polkowickiego w województwie dolnośląskim .

 

2. Szkolenia w wymiarze łącznie 120 godz. (1 grupa x 120 godz.) będą odbywać się zgodnie z przyjętym harmonogramem i programem zajęć w ustalonej przez Zamawiającego liczbie godzin (nie mniej niż 25 godz. zegarowych w tygodniu). Szkolenia (teoretyczne i praktyczne) będą realizowane w ciągu 30 dni zajęć (maksymalnie 5 dni w tygodniu, śr. 7 godz. dziennie) w dni robocze i/lub w weekendy. Przy czym przyjmuje się, że zajęcia będą prowadzone w wymiarze godz. lekcyjnych . Wykonawca przedstawi w ofercie szczegółowy program i harmonogram szkoleń (Załącznik nr 3).

 

3. Szkolenia stacjonarne będą odbywać się w ośrodkach szkoleniowych na terenie powiatu zgorzeleckiego w woj. Dolnośląskim . Szkolenia praktyczne będą obejmowały nabywanie umiejętności w  warunkach rzeczywistego środowiska pracy. Stąd zajęcia praktyczne będą powiązane ze stanowiskiem pracy, na którym uczestnicy Projektu będą odbywać staże zawodowe

 

4. Szkolenie w zawodzie Recepcjonista w hotelarstwie (120 godz.) w liczbie : teoria 30 godz. praktyka 30 godz. jęz. angielski 60 godz. obejmie tematykę m.in.:

a) zawód i warsztat pracy recepcjonisty w hotelarstwie,

b) BHP, przepisy przeciwpożarowe w hotelu,

c) organizacja pracy w dziale recepcji w hotelu,

d) przepisy prawne w hotelarstwie,

e) rezerwacja usług hotelarskich,

f) obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających,

g) wykorzystanie komputera i systemów ICT w pracy recepcjonisty hotelowego

 

 

5. Integralną częścią szkolenia zawodowego będzie podstawowy kurs branżowego języka angielskiego (60 godz.).

 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia materiałów szkoleniowych i dydaktycznych dla uczestników szkolenia. Uczestnicy szkolenia otrzymają m.in.: komplety materiałów szkoleniowych (podręcznik lub skrypt z opracowaną tematyką szkolenia), teczkę kartonową A4, notatnik A4, długopis. Uczestnicy kursu językowego będą pracować  o  podręcznik do nauki języka angielskiego oraz lekcje e-learningowe i nagrania dźwiękowe

 

7. Uczestnikom szkolenia będzie przysługiwał serwis kawowy i/lub catering.

 

8. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji szkolenia (m.in.: dzienników zajęć, list obecności, list odbioru materiałów szkoleniowych). Po zakończeniu szkolenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oryginały dokumentacji szkolenia.

 

9. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie ankiet monitorujących i ewaluacyjnych Projektu wśród uczestników szkolenia.

 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczania logotypów i informacji o współfinansowaniu Projektu ze środków UE w ramach EFS w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – oznakowania Projektu zgodnego z obowiązującymi Wytycznymi, na wszystkich dokumentach związanych ze szkoleniem. Wykonawca zobowiązany jest również do oznaczenia pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

 

 

11. Wykonawca pokrywa koszty serwisu kawowego i/lub cateringu, materiałów szkoleniowych i dydaktycznych (zajęcia: teoretyczne i praktyczne) oraz obsługi związanej z realizacją szkolenia (w tym obsługi platformy e-learningowej).

 

III. Wymagania dotyczące realizacji egzaminu zewnętrznego

 

1. Szkolenia zakończą się egzaminem zew VCC (potwierdzenie nabycia kwalifikacji): instytucja akredytująca Fundacja VCC. Cert. VCC są powszechnie uznawalne, w tym w branży hotelarskiej  

 

   

 

2. Na zakończenie szkolenia Wykonawca wyda Zamawiającemu kopie przekazanych uczestnikom Projektu certyfikatów/świadectw/zaświadczeń oraz dokumenty potwierdzające ich odbiór.

3. Wykonawca pokrywa koszty przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych (egzaminatorów, wyposażonej Sali egzaminacyjnej itp.) oraz druku certyfikatów/świadectw/zaświadczeń.

 

 

IV. Wymagania dotyczące wykładowców, instruktorów i lektorów

 

1. Szkolenia   powinny być prowadzone przez uprawnioną kadrę wykładowców/instruktorów/lektorów posiadających udokumentowane doświadczenie dydaktyczne związane z przedmiotem zamówienia  

2. Wykonawca przedłoży na etapie podpisania umowy Zamawiającemu życiorysy zawodowe kadry merytorycznej wykładowców/instruktorów/lektorów, którzy będą prowadzić szkolenia (Załącznik nr 4).

 

3. Koszty prowadzenia zajęć przez wykładowców/instruktorów/lektorów pokrywa Wykonawca.

 

 

V. Wymagania dotyczące sali szkoleniowej

 

1. Szkolenia teoretyczne powinny się odbywać w sali wyposażonej w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z odpowiednią liczbą miejsc dla co najmniej 14 osób.  

2. Szkolenia praktyczne będą obejmowały nabywanie umiejętności w warunkach rzeczywistego środowiska pracy. Stąd zajęcia praktyczne będą powiązane ze stanowiskiem pracy, na którym uczestnicy Projektu będą odbywać staże zawodowe.

3. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia miejsce na serwis kawowy i/lub catering wraz z dostępem do zaplecza sanitarnego.

4. Koszty wynajmu sal szkoleniowych oraz realizacji szkolenia praktycznego w warunkach rzeczywistego środowiska pracy pokrywa Wykonawca

 

 

 

 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu

 

 

1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia. Wykonawcy, którzy nie przedłożą wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

2. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, którzy łącznie spełnia następujące warunki:

a) Wykonawca niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania zapytania ofertowego za pomocą poczty elektronicznej  fis.abramis@wp.pl  (podając w treści e-maila datę otrzymania zapytania ofertowego  

b) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania tych uprawnień.

c) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.

 

d) Posiada wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność zgodną przedmiotem zamówienia.

e) Posiada niezbędną wiedzę i minimum 3-letnie doświadczenie w realizacji co najmniej jednego rodzaju szkolenia prowadzącego do podniesienia umiejętności i/lub kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych zakończonych egzaminem zewnętrznym zgodnie z przedmiotem zamówienia. Przy czym Wnioskodawca przeprowadził minimum 200 godz. szkolenia.

f) Posiada niezbędną wiedzę i minimum 3-letnie doświadczenie w realizacji kursów języka angielskiego  . Przy czym Wnioskodawca przeprowadził minimum 200 godz. szkolenia.

g) Dysponują niezbędnym potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

3. Z możliwości składania oferty i realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo  z Fundacją Integracji Społecznej „ABRAMIS” oraz MDDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia Biznesu sp. k. w Warszawie ( Lidera projektu)  Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Fundacją Integracji Społecznej „ABRAMIS” oraz MDDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia Biznesu sp. k. w Warszawie  lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań  polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

4. Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę Oświadczenia (Załącznik nr 2).

 

VII. Kryteria oceny ofert

 

A. Cena – 80%

Punktacja:

Należy podać łączną ofertę cenową brutto w złotych za wykonanie zlecenia.

 

Liczba punktów = (najniższa cena/cena badanej oferty) x 100 pkt. x 80%

(max. 80 pkt.)

 

 

B. Doświadczenie – 20%

Punktacja:

Dodatkowe punkty (0-20 pkt.) zostaną przyznane Wykonawcy za doświadczenie w realizacji w usług szkoleniowych prowadzących do podniesienia umiejętności i/lub kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych zakończonych egzaminem zewnętrznym w zakresie:  , Recepcjonista w hotelarstwie . Doświadczenie musi być potwierdzona referencjami, które będą zawierać co najmniej: nazwę, miejsce i termin szkolenia, liczbę godz. szkolenia, nazwę i adres podmiotu, na rzecz, którego była wykonana usługa szkoleniowa.

(max. 20 pkt.)

Punkty będą przyznane za wykonane usługi szkoleniowe w ciągu ostatnich 5 lat, które zostaną poparte stosownymi referencjami:

1-5 referencji – 5 pkt.

6-10 referencji – 10 pkt.

powyżej 10 referencji – 15 pkt.

 

Liczba punktów przypadających punktów zostanie wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała sumarycznie największą liczbę punktów. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów decyduje niższa cena.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie w Projekcie.

 

 

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

2. Zamawiający dopuszcza powierzenie przez Wykonawcę części zadania podwykonawcom (w ramach konsorcjum). W przypadku podwykonawstwa wymagane dokumenty składają wszystkie podmioty realizujące zadania objęte zamówieniem.

3. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając formularz oferty wykonania (Załącznik nr 1) zawierający ofertę cenową wraz z opisem realizacji zamówienia wraz z Oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (Załącznik nr 2), szczegółowym programem i harmonogramem szkoleń (Załącznik nr 3) i życiorysami zawodowymi kadry merytorycznej prowadzącej szkolenia (Załącznik nr 4).

4. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca dołącza:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) zawierający zakres działalności zgodny z przedmiotem zamówienia,

b) wymagane referencje (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) dot. przyznania dodatkowych punktów za jakość i doświadczenie (jeżeli dotyczy).

5. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy lub osoby posiadające pełnomocnictwa.

6. Oferta powinna być wypełniona czytelnie w języku polskim. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

7. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

IX. Forma, miejsce i termin składania ofert

 

1. Oferty można składać w formie elektronicznej (skan) na  fis.abramis@wp.pl lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 1/10/ 2017 na adres Biura projektu:

Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS”

59-900 Zgorzelec

Ul. Brzozowa 10/2

2. Termin składania ofert upływa w dn. 26.10.2017 r. o godz. 24.00. Decyduje data i godzina wpływu. Nie będą rozpatrywane oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, na niewłaściwym druku, niekompletne lub niespełniające stawianych wymagań.

 

 

 

X. Rozstrzygnięcie postępowania

 

1. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dn. 27.10.2017 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia postępowania. Wyniki postępowania zostaną zamieszczone na stronie  www.fundabramis.pl oraz w biurze projektu Zgorzelec, ul. Daszyńskiego 91

2. W toku oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

3. W związku z wymogami realizacji Projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia postępowania oraz unieważnienia zapytania ofertowego bez informowania o przyczynach, jak też ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tym związanych.

 

 

 

XI. Podpisanie umowy

 

1. Podpisanie umowy o wykonanie usługi z Wykonawcą nastąpi w terminie nieprzekraczającym daty rozpoczęcia realizacji zamówienia.

2. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, w przypadku, gdy cena wybranej oferty przewyższa kwotę brutto wynikającą z budżetu Projektu na realizację zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę. W przypadku braku rozstrzygnięcia możliwe jest powtórzenie postępowania

 

 

 

XII. Wykaz załączników

 

1. Formularz oferty (Załącznik nr 1).

2. Oświadczenie (Załącznik nr 2).

3. Program i harmonogram szkolenia (Załącznik nr 3).

4. Wykaz kadry merytorycznej (Załącznik nr 4).

 

Załącznik nr 1

 

Znak sprawy nr: 1/10/2017

 

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY

 

I.            Wykonawca

 

Dane teleadresowe:

Nazwa wykonawcy: ____________________________________________________________

Ulica: ____________________________

Nr domu: __________

Nr lokalu: ___________

Miejscowość: ______________________

Kod pocztowy: ___________________________

Gmina: ___________________________

Powiat: _________________________________

Województwo: ________________________________

Telefon kontaktowy: _________________

E-mail: _________________________________

 

Osoba do kontaktów:

Imię i nazwisko: ______________________

Tel.: ________________________________

E-mail: ______________________________

 

II.          Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Należy przedłożyć podpisany za zgodność z oryginałem aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku podwykonawstwa wymagane dokumenty składają wszystkie podmioty realizujące zadania objęte zamówieniem.

 

III.        Propozycja ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia

Należy podać łączną cenę brutto w złotych za realizację przedmiotu zamówienia.

 

Ofertowa łączna cena brutto w złotych za realizację przedmiotu zamówienia:

……………………………………………………………….

(słownie złotych: ……………………………………..

………………………………………………………………)

 

IV.         Jakość usług świadczonych przez Wnioskodawcę

1.    Dodatkowe punkty zostaną przyznane Wykonawcy za jakość usług w zakresie realizacji kursów języka angielskiego  zakończonych certyfikatem. Należy krótko opisać usługi świadczone przez Wnioskodawcę w zakresie realizacji podobnych ofert w ciągu ostatnich 5 lat (jeżeli dotyczy).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    Jakość musi być potwierdzona referencjami, które będą zawierać co najmniej: nazwę, miejsce i termin szkolenia, certyfikację, liczbę godz. szkolenia, nazwę i adres podmiotu, na rzecz którego była wykonana usługa szkoleniowa.

 

Liczba zrealizowanych kursów języka angielskiego  wraz z dołączonymi referencjami:

 

 

V.           Doświadczenie Wnioskodawcy

 

1.      Dodatkowe punkty zostaną przyznane Wykonawcy za doświadczenie w realizacji w usług szkoleniowych prowadzących do podniesienia umiejętności i/lub kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych zakończonych egzaminem zewnętrznym w zakresie:   Recepcjonista w hotelarstwie . Należy krótko opisać doświadczenie Wnioskodawcę w zakresie realizacji podobnych ofert w ciągu ostatnich 5 lat (jeżeli dotyczy).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      Doświadczenie musi być potwierdzona referencjami, które będą zawierać co najmniej: nazwę, miejsce i termin szkolenia, liczbę godz. szkolenia, nazwę i adres podmiotu, na rzecz, którego była wykonana usługa szkoleniowa.

 

Liczba zrealizowanych szkoleń prowadzących do podniesienia umiejętności i/lub kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych zakończonych egzaminem zewnętrznym w zakresie:   Recepcjonista w hotelarstwie wraz z dołączonymi referencjami:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.        Oświadczenia Wnioskodawcy

 

Wnioskodawca podpisując niniejszą ofertę oświadcza, iż:

a)    Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie w ramach Projektu.

b)   W pełni akceptuje oraz spełnia wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu.

c)    Zapoznał się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

d)    Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

e)    Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia.

f)     W przypadku uznania oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

g)    Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru).

h)    Dane zawarte w ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą.

………………………………………..

 

 

……………………………………………………..

Miejscowość i data

 

Pieczęć i podpis osoby / osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy

 

 

 

Załączniki:

1.    Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

2.    Referencje (jeżeli dotyczy).

 
 

 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
Reklama
 
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=