Zapytanie ofertowe Doradca Zawodowy
 

Zamawiający:                                                                                         Zgorzelec, 21.03.2017r.

Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS”                                                   

ul. Brzozowa 10/2

59-900  Zgorzelec

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/03/2017

 

PROCEDURA WYBORU ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU – doradztwo zawodowe

 

W ramach projektu „Szkolenie - Staż – Zatrudnienie”  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy o dofinansowane: POWR.01.02.01-02-0093/16-00), realizowanego na terenie województwa dolnośląskiego w powiatach: zgorzelecki,  głogowski, polkowicki, lubiński  w okresie – 01.I.2017r. – 30.VI 2018r. Zastrzega się możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy.

W związku z prowadzonymi zajęciami poszukujemy doradców zawodowych gotowych przeprowadzić wskazane zadania (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe/ 85312320-8 – Usługi doradztwa).

 

Szczegółowy opis zamówienia:

 

 

Współpraca przy rekrutacji uczestników oraz prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego i poradnictwa zawodowego

 

  1. Rekrutacja grupy docelowej

 

60 kobiet zamieszkałych (zg. z KC) na terenie powiatów z woj dolnośląskiego: zgorzeleckiego, głogowskiego, lubińskiego, polkowickiego, w wieku 18-29 lat, niezarejestrowanych w urzędach pracy, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET,

 

w tym:

- min. 8 k z niepełnosprawnościami (KN)

- 24 zamieszkujące obszary wiejskie

- 40 bierne zawodowo

- 20 bezrobotne, w tym 5 długotrwale

- 30 o niskich kwalifikacjach.

 

  1. Prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego i poradnictwa zawodowego

 

Wsparcie dla 60 osób  – uczestniczek projektu realizowane w 4 miastach powiatowych – Zgorzelec, Głogów, Polkowice, Lubin.  

 

Wsparcie indywidulane - 4 spotkania 2-godz. (8 godz./os).  Razem 480 godz. Przez godzinę wsparcia należy rozumieć godzinę zegarową 60 minut.

Powiat zgorzelecki i głogowski: V – VI 2017

Powiat  polkowicki i lubiński: VIII –IX 2017

Wsparcie ma na celu wspomaganie procesu poszukiwania pracy, m.in. poprzez podniesienie motywacji do poszukiwania pracy, wyposażenie UP w wiedzę na temat własnych kompetencji i zasobów oraz dostosowanie się do wymogów rynku pracy.   

 

 

 

Wsparcie Grupowe- 4 grupy śr. 15-os., 1 spotkanie x 8 godz.  Razem 32 godz. Przez godzinę wsparcia należy rozumieć godzinę zegarową 60 minut.

Powiat zgorzelecki i głogowski : VI-VII 2017

Powiat polkowicki i lubiński IX-X 2017

               

Celem wsparcia jest wzmocnienie kompetencji (np. motywacja, samoocena, znajomość rynku pracy), które podczas pracy z UP zostały ocenione najsłabiej. Wsparcie to stwarza warunki do efektywnego uczenia się i poszukiwania twórczych rozwiązań podczas spotkań z innymi UP.

Wymagania: wykorzystanie  rozwiązań wypracowanych w ramach Projektu  „EIPD - nowa jakość doradztwa” – www.eipd.pl, tj. generator CV i LM, bazy danych, o pracodawcach, informatory i poradniki.

 

Wsparcie indywidulane i grupowe będzie świadczone w miejscach i terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

 

 

W ramach realizacji zadań,  doradca zawodowy zobowiązany jest w szczególności do:

1.     Zapewnienia materiałów szkoleniowych dla Uczestników Projektu.

2.     Przygotowania programu zajęć.

3.     Zapewnienia aktywnego zaangażowania Uczestnika Projektu w przygotowanie i wcielenie w życie indywidualnej ścieżki pomocy.

4.     Prowadzenia dokumentacji realizacji umowy na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego.

5.     Przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji o każdym Uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.

6.     Przesłania, w terminie 7 dni od zakończenia wszystkich zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie.

7.     Wykonywania dodatkowych czynności związanych z prowadzeniem zajęć:

a)    rozprowadzania wśród UP materiałów przekazanych przez Zamawiającego,

b)    zbierania od UP dokumentów uprawniających do uczestnictwa w zajęciach (zaświadczenia i oświadczenia),

c)     oznaczenia sal oraz budynków, w których będą prowadzone zajęcia zgodnie z zasadami  POWER EFS,

d)    oznaczania materiałów dydaktycznych zgodnie z zasadami  POWER EFS.

 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie przeprowadzenia doradztwa lub zajęć z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ustalonego terminu wykonania usługi.

Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonywania umowy. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (w szczególności w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie).

 

 

I. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niniejsze warunki udziału w postępowaniu:

 

A.  Wykonawcy posiadający uprawnienia wynikające m.in. z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz min. doświadczenie: wykształcenie  wyższe, 2 letni staż pracy jako doradca zawodowy.

Posiadają wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych/Rejestru Agencji Zatrudnienia (dotyczy wyłącznie podmiotów gospodarczych.

Nie są powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.

 

 

 

 

Wyrażają zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego postępowania.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w następujący sposób:

Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć Zamawiającemu wypełniony załącznik nr 2 „Oświadczenie dot. posiadanego wykształcenia” wraz z dyplomem/świadectwem ukończenia właściwych studiów.

 

B. Wykonawca posiada niezbędny staż zawodowy, tj.  200 przeprowadzonych godzin z zakresu doradztwa zawodowego.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w następujący sposób:

Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć Zamawiającemu właściwe dokumenty potwierdzające spełnienie tego warunku (m.in. świadectwa pracy, referencje, świadectwa stażu, itp.). Przez niezbędny staż zawodowy rozumie się przepracowanie 200 godzin lekcyjnych w charakterze doradcy zawodowego  w przeciągu ostatnich 3 lat, licząc od upływu terminu na składanie ofert.

Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć Zamawiającemu wypełniony załącznik  nr 3 „Wykaz usług” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie tego warunku.

 

 

II. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT

1.     Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami został upoważniony  P.  Marek Jarząb, e-mail: fis.abramis@wp.pl , tel.  691 565 491.

2.     Siedziba zamawiającego ul. Brzozowa 10/2, 59-900 Zgorzelec lub Biuro projektu ul. Daszyńskiego 91, 59-900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie.

3.     Oferty, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania (Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany jest podać cenę za realizację całego przedmiotu zamówienia oraz cenę jednostkową za 1 godzinę świadczenia usług – brak wskazania ww. elementów powodować będzie odrzucenie oferty), należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (zeskanowany formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami/oświadczeniami) na adres e-mail:  fis.abramis@wp.pl, osobiście lub pocztą w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres siedziby Zamawiającego; oferta składana w formie pisemnej  powinna być doręczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta w postępowaniu na realizację doradztwa zawodowego w ramach realizacji projektu „Szkolenie - Staż - Zatrudnienie”.

4.     Oferta musi być złożona do dnia 29.03.2017 r. do godziny 24:00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5.     Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.

6.     Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7.     Oferta musi być wypełniona w języku polskim.

8.     Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

9.     Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

 

III. KRYTERIA OCENY OFERT

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu, każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami:

 

 

 

 

 

 

  1. Opis sposobu obliczania kryterium cena (waga 70 %) – max. 70 pkt.

W ramach tego kryterium Zamawiający oceniać będzie zaoferowaną przez Wykonawcę cenę za realizację całego przedmiotu zamówienia.

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

 

Punkty przyznawane za kryterium cena, będą liczone wg następującego wzoru:

C = (Cmin : C0) x 70

gdzie:

C – liczba punktów przyznana danej ofercie,

Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,

C0 – cena obliczona badanej oferty.

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

  1. Opis sposobu obliczania kryterium doświadczenie (waga 30% ) – max. 30 pkt.

Przez doświadczenie Wykonawcy rozumie się łączną liczbę godzin lekcyjnych doradztwa zawodowego lub zajęć grupowych z doradztwa zawodowego  zrealizowanych  przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca może wykazać maksymalnie 700 godzin doradztwa zawodowego lub zajęć grupowych z doradztwa zawodowego. W ramach tego kryterium Zamawiający oceniać będzie liczbę godzin doradztwa ponad 200 godzin.

Wykonawca posiadający doświadczenie w realizacji usług edukacyjnych dla osób młodych wypełnia załącznik: „Wykaz usług”, którą dołącza do oferty.  

 

Punkty przyznawane za kryterium   będą liczone wg następującego wzoru:

D = (DO : Dmax) x 30

gdzie:

D – liczba punktów przyznana danej ofercie,

DO – doświadczenie (liczba godzin doradztwa zawodowego lub zajęć grupowych z doradztwa zawodowego) badanej oferty,

D max – maksymalne doświadczenie (doradztwa zawodowego lub zajęć grupowych z doradztwa zawodowego: powyżej 200 godzin nie więcej niż 700 godzin) spośród ważnych ofert.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie wynosi 30.

 

Informacje dodatkowe:

a)    oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów za zadanie,

b)    za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów,

c)    ocena oferty wyrażona jest w punktach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

IV. ODRZUCENIE OFERTY

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

 

a)    złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego;

b)    złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą wymaganych oświadczeń i dokumentów, tj.:

-         oświadczenia dotyczącego posiadanego wykształcenia Wykonawcy,

-         dyplomu /świadectwa ukończenia właściwych studiów,

-         dokumentów potwierdzających spełnianie warunku dotyczącego wymaganego stażu zawodowego,

c)    przedstawi nieprawdziwe informacje,

d)    nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

 

 

 

 

 

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany uwzględnić maksymalny dopuszczalny limit zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie, o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności  wydatków  w

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

2.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.     Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.

4.     Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą  ofertę w  przypadku, gdy  cena  tej  oferty przekracza  budżet  projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.

5.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

6.     Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

7.     W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

8.     W przypadku niekompletnej oferty, Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści złożonych ofert.

9.     Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

10.  Zamawiający nie ponosi kosztów związanych ze świadczeniem usługi (np. dojazd, nocleg, wyżywienie itd.).

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

1.     Oferta/Doradztwo zawodowe.

2.     Oświadczenie dotyczące posiadanego wykształcenia Wykonawcy.

3.     Wykaz usług.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

 

 

 

 

 

Oferta / Doradztwo zawodowe

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

Pełne dane Wykonawcy wraz z adresem lub pieczęć firmowa

 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:

 

Proponowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia (obejmująca wszelkie koszty związane

 

z realizacją zamówienia wynosi: …………..…………PLN (słownie:……………………………………………złotych).

 

Proponowana cena brutto jednej godziny świadczenia usług wynosi:

 

…………………PLN (słownie: ………………………………………………… złotych).

 

 

 

Jednocześnie oświadczam, że spełniam wszystkie warunki niezbędne do udziału w postępowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................              ……………………………………….....................................                                                               

Miejscowość, data                                          Czytelny podpis upoważnionej(ych) do występowania       

                                                                              w imieniu Wykonawcy osoby(osób)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………..

                 Pełne dane Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie dotyczące posiadanego wykształcenia Wykonawcy

 

 

Wykształcenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................              ……………………………………….....................................                                                               

Miejscowość, data                                          Czytelny podpis upoważnionej(ych) do występowania       

                                                                              w imieniu Wykonawcy osoby(osób)

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………..

                 Pełne dane Wykonawcy

                                                                                                                       

 

 

 

 

Wykaz usług

 

 

 

Oświadczam, że Wykonawca:

 

 

WYKONAŁ/WYKONUJE NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

 

Przedmiot usługi (świadczenie usług doradztwa zawodowego lub zajęć grupowych z doradztwa zawodowego)

 

Data wykonania usługi

(od-do)

 

Liczba godzin doradztwa

(indywidualne czy grupowe)

 

Odbiorca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................              ……………………………………….....................................                                                               

Miejscowość, data                                          Czytelny podpis upoważnionej(ych) do występowania       

                                                                              w imieniu Wykonawcy osoby(osób)

 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
Reklama
 
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=