Zapytanie ofertowe sala

Rozeznanie rynku - przeprowadza się w celu zbadania oferty rynkowej
 oraz wyboru Wykonawcy

W związku z realizacją na terenie powiatów województwa dolnośląskiego: głogowskiego, lubińskiego, zgorzeleckiego i polkowickiego projektu Szkolenie – Staż - Zatrudnienie”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy o dofinansowanie: POWR.01.02.01-02-0093/16-00), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na usługi wynajmu sal szkoleniowych na:

-  indywidualne i grupowe  doradztwo zawodowe dla 60 Uczestniczek projektu  

 

Zamawiający :

 

Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS” , 59-900 Zgorzelec,  ul. Brzozowa 10/2 , NIP 615 -198 -35-35

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Wspólny słownik zamówień (kod CPV):

70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne.

1.       Przedmiotem zamówienia będzie:

 

wynajem sal na indywidualne i grupowe spotkania z doradcą  zawodowym  (łącznie  512 godzin),  w tym :

- spotkania indywidulane 480 godz.

- spotkania grupowe – 32 godz.

 

spełniających poniższe warunki:

a)    powierzchnia min. 4 m2,

b)   wyposażenie: stół lub biurko oraz krzesła dla co najmniej dwóch osób,

c)    lokalizacja:

·    na terenie powiatów województwa dolnośląskiego: głogowskiego, lubińskiego, zgorzeleckiego
i polkowickiego
; miejsca realizacji zależeć będą od wyników rekrutacji Uczestniczek projektu;

·    w miejscu z dogodnym dojazdem środkami komunikacji zarówno prywatnej, jak i publicznej.

d)   dostępność:

·    umożliwiające korzystanie z zajęć osobom z niepełnosprawnością ruchową,

·    zlokalizowane w budynku dostosowanym do osób z niepełnosprawnością ruchową.

e)   wyposażenie w oświetlenie dzienne oraz sztuczne, z możliwością zaciemnienia, odpowiednią
i regulowaną w zależności od pory roku temperaturę (ogrzewanie w okresie zimowym, klimatyzację w okresie letnim), wymianę powietrza,
możliwość podłączenia sprzętu do sieci elektrycznej (gniazdka, przedłużacze), dostęp do Internetu zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem, dostęp (w tym samym budynku) do toalet dostosowanych do osób z niepełnosprawnością ruchową: damskiej i męskiej,

f)     dostępność miejsc parkingowych (w odległości nie większej niż 50 m od budynku), w którym zlokalizowane będą sale,

g)    dyskrecja – sale zamknięte, bez możliwości przechodzenia przez nie lub przebywania osób niebiorących udziału w spotkaniach,

h)   oznaczenie zajęć w widocznym miejscu - w budynku oraz w sali szkoleniowej – zgodnie
z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji
oraz drogi prowadzącej do sal w sposób umożliwiający bezproblemowe dotarcie Uczestniczek. Materiały do oznaczenia budynku, sal, drogi do sal dostarczy Zamawiający.

i)      wydzielone miejsca (osobne pomieszczenie lub przestrzeń wyodrębniona w sali szkoleniowej)
do przechowywania odzieży wierzchniej i/lub bagażu,

j)     taki sam standard sal w każdym miejscu realizacji usługi.

 

1.1. Planowany zakres usługi: łącznie 520 godzin.

1.2. Wskazane ilości mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu), w zależności od wyników rekrutacji
i liczby zakwalifikowanych do udziału w projekcie Uczestniczek i/lub preferencji Uczestniczek dotyczących harmonogramu spotkań.

1.3. Przez godzinę zajęć indywidualnych rozumiana jest  godzina zegarowa (60 min).

 

DODATKOWE INFORMACJE

1.       Odbiorcami wsparcia będą Uczestniczki projektu „Szkolenie – Staż - Zatrudnienie”, tj. 60 kobiet
w wieku 18-29 lat, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkujące (zgodnie z KC), 
w województwie dolnośląskim (na terenie powiatów: głogowskiego, lubińskiego, zgorzeleckiego, polkowickiego), pozostające bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu
(tzw. młodzież NEET – wg. def. POWER 2014-2020), w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 POWER. Zakłada się, iż będzie to min. 8 os. z niepełnosprawnościami, 40 os. biernych zawodowo,
20 bezrobotnych (w tym 5 długotrwale), 30 os. o niskich kwalifikacjach.

Liczba osób objętych wsparciem i/lub struktura Uczestniczek projektu ze względu na status
na rynku pracy może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od wyników rekrutacji).

2.       Działania będą prowadzone na terenie powiatów wskazanych w ust. 1 powyżej, z których rekrutować będą się Uczestniczki projektu. Dokładne lokalizacje oraz liczby osób we wskazanych lokalizacjach zależeć będą od wyników rekrutacji oraz od zgłoszonych przez Uczestniczki preferencji lub potrzeb.

3.       Szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia uzgadniany będzie w trybie roboczym pomiędzy Zamawiającym i Uczestniczkami projektu, a wykonawcą przedmiotu zamówienia, przy czym planowany termin zakończenia usługi to 30 czerwca 2018 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ww. terminu zakończenia realizacji usługi.

4.       Wynagrodzenie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

5.       Rozliczane będą usługi faktycznie zrealizowane (na podstawie faktycznej liczby godzin wynajmu sal).

6.       Zamawiający zapewni materiały promocyjne do oznakowania materiałów dokumentacji dotyczącej realizowanego wsparcia i pomieszczeń, w których realizowane będzie doradztwo.

7.       Wykonawca ponosi wszelkie koszty eksploatacyjne związane z wynajmem sal.

8.       Dopuszcza się możliwość złożenia oferty cząstkowej na jeden z ww. powiatów

 

KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY

1.         Kryterium wyboru stanowić będzie cena. Dokonując oceny Zamawiający będzie posługiwał się wzorem:

 

C =

NC

x 100

C – liczba punktów badanej oferty za cenę brutto ogółem

NC – cena brutto oferty o najniższej cenie

BC – cena brutto badanej oferty

BC

2.         Wykonawca zobowiązany jest do wskazania ceny brutto za 1 godzinę wynajmu sali
na spotkania indywidualne oraz ceny brutto za realizację całości usługi. Przy przyznawaniu punktów Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za całość usługi.

3.         W przypadku ofert, które uzyskają jednakową ocenę w kryterium „cena” decydująca będzie zaoferowana gotowość, rozumiana jako termin realizacji usługi po przekazaniu Wykonawcy wezwania przez Zamawiającego. Wybrana zostanie oferta zawierająca najkrótszy okres (liczony
w dniach kalendarzowych) pomiędzy dniem przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy każdorazowo wezwania do realizacji przedmiotu zamówienia, a dniem rozpoczęcia jego realizacji.

4.         Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

5.         Jeżeli cena oferty będzie wydawać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia
i wzbudzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jeśli będzie niższa
o 30% od szacowanej wartości zamówienia (z uwzględnieniem podatku od towarów i usług)
lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający może zwrócić się
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

5.1          oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz  z 2016 r. poz. 1265);

5.2          pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

6.         Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
W przypadku gdy oferta wzbudzi wątpliwości Zamawiającego co do rażąco niskiej ceny, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnień. Zamawiający odrzuci ofertę potencjalnego wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

7.         Jeżeli cena oferty będzie wyższa niż cena rynkowa, tj. jeśli będzie wyższa o 30% od szacowanej wartości zamówienia (z uwzględnieniem podatku od towarów i usług) lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty
lub negocjacji zaoferowanej ceny.

8.         Od rozstrzygnięcia niniejszego postępowania nie przysługują odwołania.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.         Wycenę kosztów usługi sporządzoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma prosimy przesłać do 23.06.2017 r. do godz. 24.00:

 

·         na adres mailowy:  fis.abramis@wp.pl  wpisując w tytule – „oferta na wynajem sal – „Szkolenie – Staż - Zatrudnienie”

 

lub

 

·         pocztą tradycyjną, kurierem lub złożyć osobiście na adres Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS” 59-900 Zgorzelec, ul. Brzozowa 10/2 z dopiskiem na kopercie „oferta na wynajem sal – „Szkolenie – Staż - Zatrudnienie”

 

 

 

 2.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. W przypadku złożenia przez ten sam podmiot więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez danego Wykonawcę zostaną odrzucone i pozostaną bez rozpatrzenia.

 3.    Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest  Pan Marek Jarząb , tel. 691 565 491

 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
Reklama
 
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=