Zapytanie pośrednik pracy kł

 

 

 

Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS”                                               Zgorzelec. 13.04.2018

ul. Brzozowa 10/2

59-900  Zgorzelec

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/KN/04/2018

– pośrednik pracy

 

W ramach projektu „ Krok naprzód” nr projektu RPDS.09.01.01-02-0054/17  przewiduje się zrealizowanie na terenie województwa  dolnośląskiego w powiecie  kłodzkim, dzierżoniowskim i ząbkowickim  projektu integracji społecznej     w okresie 01.05.2018  – 30.11.2019 r. Zastrzega się możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy.

zapraszamy do składania ofert na realizację POŚREDNICTWA PRACY (79611000-0 Usługi poszukiwania pracy).

 

Szczegółowy opis zamówienia:

 

I Prowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy

 

Termin: 01.05.2018-30.11.2019 (zastrzega się możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy).

 

Miejsce: sala doradcza w miejscowości   Kłodzko  oraz miejsca wyznaczone w czasie realizacji projektu w powiecie  kłodzkim  w województwie   dolnośląskim  (zastrzega się możliwość zmiany miejscowości  w województwie dolnośląskim w których będzie realizowana umowa).

 

Pośrednictwo pracy realizowane będzie dla maksymalnie 60  osób. Celem usługi jest objęcie 60 uczestników  kompleksowym i indywidualnym pośrednictwem pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z możliwościami i preferencjami. Wsparcie ma charakter ciągły, nie odłącznie będzie towarzyszyć innym formom wsparcia aktywizacji i monitorować aktywność  uczestników w poszukiwaniu pracy. W ramach spotkań z pośrednikiem uczestnicy przygotują profesjonalne portfolio, zapoznają się z bieżącymi ofertami pracy względem nabywanych kwalifikacji oraz odbędą rozmowy kwalifikacyjne. Każdemu uczestnikowi zostaną przedstawione min. 3 oferty pracy zgodnie z preferencjami i potrzebami. Po zakończeniu pośrednictwa min. 14 osób muszą znaleźć zatrudnienie w terminie do 3 miesięcy od zakończenia realizacji projektu przez uczestnika projektu zgodnie z warunkami określonymi w  Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020; Podrozdział 3.2 Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej w projekcie.

Przewiduje się 6 godzin na uczestnika projektu.  Przez godzinę rozumie się 60 minut.  

 

Grupa docelowa : 60 osób z terenów powiatu  kłodzkiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego  w wieku 18-65 l. W tym 10 osób bezrobotnych ( III profil) oraz 50 biernych zawodowo.  

 

II. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

1. Pośrednictwo pracy ma na celu osiągnięcie efektu polegającego na doborze odpowiedniej pracy dla osoby poszukującej pracy oraz właściwego kandydata na stanowisko pracy, odpowiadającego oczekiwaniom pracodawcy.

 

2. W tym celu pośrednik:

 

a. udziela pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych.

b. wyposaża osoby  w umiejętność poruszania się po rynku pracy, samodzielnego poszukiwania pracy

c. dostarcza uczestnikowi projektu ofert pracy zgodnych z oczekiwaniami, predyspozycjami, kwalifikacjami oraz uwzględniających szczególną sytuację uczestnika projektu (np. dla kobiet, oferty pracy z możliwością elastycznego trybu pracy dla matek, dla osób niepełnosprawnych poszukiwanie

ofert pracy w miejscach z udogodnieniami dla konkretnego rodzajów niepełnosprawności), w celu znalezienie w krótkim czasie zatrudnienia.

3. Usługa pośrednictwa pracy obejmuje:

a. Współpracę z zamawiającym przy rekrutacji beneficjentów, przeprowadzenie wstępnej indywidualnej rozmowy z uczestnikiem projektu, mającej na celu zebranie niezbędnych informacji nt. poszukiwanej przez niego pracy/stażu.

b. przeprowadzenie kolejnych indywidualnych rozmów z klientem, co najmniej raz na miesiąc, w celu weryfikacji efektów poszukiwania pracy;

c. nawiązywanie kontaktów i ich utrzymywanie z zakładami pracy zatrudniającymi chcącymi zatrudniać pracowników lub przyjąć stażystów na staż zawodowy

d. pozyskiwanie informacji o wolnych miejscach pracy, ofert pracy, ofert staży od pracodawców i udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy/na staż, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy/stażu;

e. udzielanie uczestnikom projektu informacji o wolnych miejscach pracy/stażu i możliwościach jej podjęcia, a także o możliwościach jej poszukiwania

f. upowszechnianie ofert pracy/stażu wśród uczestników projektu  

g. zapoznanie uczestników z warunkami na stanowisku odbywania stażu

h. dobór kandydatów na konkretne miejsce pracy/stażu zgodnie z ich kwalifikacjami, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym oraz wymaganiami i sugestiami podmiotu zatrudniającego, na podstawie przeprowadzonej każdorazowo analizy celowości i możliwości zatrudnienia danego kandydata na określone miejsce pracy

i. inicjowanie i organizowanie kontaktów uczestników projektu z pracodawcami/stażodawcami;

j. wsparcie uczestników projektu w negocjowaniu z podmiotami zatrudniającymi, warunków pracy, pomoc w zakresie przepisów, regulacji

k. informowanie osób pozostających bez zatrudnienia o przysługujących im prawach i obowiązkach

l. pozyskiwanie, przechowywanie i aktualizowanie informacji o lokalnym rynku pracy, informowanie uczestników projektu o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na regionalnym/lokalnym rynku pracy;

4. Pośrednik pracy podczas wykonywania swoich obowiązków zobowiązany będzie do:

a. bieżącego zapoznawania się z zasadami realizacji Projektu, w ramach którego wykonywane jest niniejsze zamówienie

b. przestrzegania harmonogramu realizacji zamówienia, ustalanego na bieżąco z Zamawiającym

c. stosowania wyłącznie wzorów dokumentów zatwierdzonych przez Zamawiającego;

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

d. ścisłej współpracy z doradcą zawodowym (opracowującym wspólnie z uczestnikiem Indywidualny Plan Działania)

e. zapoznawania się z kluczowymi danymi istotnymi dla rozpoznania sytuacji zawodowej uczestnika projektu

f. bazowania podczas swojej pracy na przeprowadzonej diagnozie potrzeb uczestnika projektu

g. przedstawianie uczestnikowi ofert pracy zgodnych z wnioskami z przeprowadzonej indywidualnej diagnozy uczestnika(IPD), w tym z posiadanymi kompetencjami oraz doświadczeniem uczestnika projektu.

h. wspierania procesu jego aktywizacji zawodowej określonej w indywidualnej ścieżce dojścia do zatrudnienia

i. motywowania uczestnika do samodzielności w podejmowaniu działań w zakresie poszukiwania pracy, np. wyznaczanie zadań w formie poszukiwania konkretnej ilości ofert na miesiąc, pozyskiwania informacji u potencjalnych pracodawców, czy zapoznawania się z pomocnymi artykułami branżowymi.

j. monitorowania aktywność uczestnika w poszukiwaniu pracy

k. zabezpieczania i zachowania w poufności danych osobowych osób korzystających z usług pośrednictwa pracy świadczonych przez Wykonawcę, tj. wykorzystywania tych danych wyłącznie na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia i związanej z tym sprawozdawczości.

5. Informacje dotyczące realizowanego pośrednictwa pracy dla każdej osoby pośrednik pracy dokumentuje uwzględniając co najmniej:

a. imię i nazwisko uczestnika projektu,

b. status zawodowy przed przystąpieniem do projektu,

c. informacje o przeprowadzonych rozmowach z uczestnikiem,

d. informacje o przedstawionych uczestnikowi projektu ofertach pracy (załączone kopie oferty pracy zawierających dane teleadresowe pracodawcy, oraz o ich akceptacji bądź odrzuceniu

e. podpis uczestnika projektu pod dokumentacją

Informacje te przedstawiane są w formie raportu z monitoringu aktywności uczestników w poszukiwaniu pracy, sporządzanego raz na miesiąc.

6. Pośrednik pracy w ramach zaproponowanej stawki jednostkowej opracuje wzór dokumentacji związanej z realizacją zamówienia, którą będzie wykorzystywał podczas pracy z uczestnikiem projektu, mając na uwadze szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dokumentacja ta w szczególności posłuży do raportowania przebiegu spotkań z uczestnikiem, monitorowania aktywności uczestnika w poszukiwaniu pracy. Załącznikami do tejże dokumentacji będą kopie przekazanych ofert pracy, kopie umów potwierdzających zatrudnienie, tym min. kopie umów potwierdzających wykonanie wskaźników efektywności zatrudnieniowej zgodnie z Wytycznymi.

7. Opracowany dokument przedstawi do akceptacji zamawiającemu. Tylko ostatecznie zaakceptowane dokumenty przez zamawiającego mogą być wykorzystywane przez pośrednika pracy.

8. Wszystkie dokumenty sporządzane przez pośrednika powinny być wypełnione elektronicznie w celu zapewnienia czytelności zapisów.

9. Ponadto każde spotkanie pośrednika pracy z uczestnikiem musi zostać potwierdzone podpisem uczestnika projektu poświadczającego uczestnictwo w spotkaniu i akceptującego otrzymane wsparcie (oddzielny dokument - karta spotkania pośrednika pracy z uczestnikiem).

10. Wszystkie dokumenty sporządzane przez pośrednika pracy powinny zostać oznakowane zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” oraz „Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020”

 

III. W ramach realizacji wsparcia,  pośrednik pracy zobowiązany jest w szczególności do:

Przeprowadzenie efektywnego pośrednictwa pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z możliwościami i preferencjami. Wsparcie musi mieć charakter ciągły i ma nieodłącznie towarzyszyć innym formom wsparcia aktywizacji. UWAGA: Pośrednik pracy jest odpowiedzialny za osiągnięcie określonych w projekcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej zgodnie z warunkami określonymi w  Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020; Podrozdział 3.2 Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej w projekcie na poziomie określonym we wniosku o dofinansowanie:

 

Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy na podstawie umowy o pracę ½ etatu. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonywania umowy.

 

 

 

 

 

1. Rozliczenie za realizację pośrednictwa będzie prowadzone po przedłożeniu Zamawiającemu ewidencji godzin pracy na rzecz projektu w danym miesiącu kalendarzowym (zgodnie z wzorem stosowanym u Zamawiającego), oraz wypełnionych kart spotkań pośrednika pracy z uczestnikami projektu, kart czasu pracy, dokumentacji związanej z realizacją zamówienia.

2. Możliwe formy zaangażowania: zgodnie z wskazanymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

3. Pośrednik pracy w ramach usługi zobowiązany będzie do dokumentowania swojego czasu pracy w formie karty czasu pracy, wykazując łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów (zgodnie z wzorem stosowanym u Zamawiającego, zawierającym min. zadania w ramach jakiej umowy i w jakich godzinach wykonywała dana osoba każdego dnia). Łączne zaangażowanie w realizację ww. zadań nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie. Oferent zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu kartę czasu pracy w okresie realizacji zamówienia po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, w którym wykonywane były czynności objęte zamówieniem.

4. Oferent w dniu podpisania umowy złoży oświadczenie, iż nie jest zatrudniony w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).

5. W przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (rozdział 6.16), w szczególności w zakresie, o których mowa w powyższych punktach 6 i 7 (w zakresie maksymalnego łącznego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie przekracza 276 godz. miesięcznie i w zakresie zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizacji PO na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie) Zamawiający przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wynosić będzie do 14 dni, liczonych od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego rachunku/faktury oraz dokumentów rozliczeniowych (kart spotkań pośrednika pracy z uczestnikiem, ewidencji godzin pracy, karty czasu pracy).

7. Zamawiający zastrzega, iż termin płatności jest uzależniony od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom.

8. W przypadku nieprawidłowej realizacji zamówienia przez Wykonawcę i uznania z tego tytułu za niekwalifikowalne wydatki przez Instytucję Pośredniczącą, Wykonawca z tego tytułu zostanie obciążony karę umowną równą wysokości niekwalifikowalnych wydatków.

 

Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (w szczególności w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie).

 

 

 

 

 

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niniejsze warunki udziału w postępowaniu:

 

 

A. Wykonawca posiada odpowiednie wykształcenie tj.  Doświadczenie   w ramach prowadzenie doradztwa zawodowego  lub  pośrednictwa pracy ( organizacji staży itd.), doświadczenie w realizacji projektów Unijnych oraz wsparcia osób na rynku pracy z grupy docelowej.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w następujący sposób:

Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć Zamawiającemu wypełniony załącznik „Oświadczenie dot. posiadanego wykształcenia” wraz z  świadectwem ukończenia  szkół , kursów itd.

 

C. Wykonawca posiada niezbędny staż zawodowy, tj. praca z osobami z grupy docelowej  

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w następujący sposób: Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć Zamawiającemu właściwe dokumenty potwierdzające spełnienie tego warunku (m.in. świadectwa pracy, referencje, kopie umów o pracę/umów cywilno-prawnych, świadectwa stażu, itp.).  

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w następujący sposób:

Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć Zamawiającemu wypełniony załącznik „Wykaz usług” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie tego warunku.

 

 

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT

1.     Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami został upoważniony  p.  Marek Jarząb, e-mail:  fis.abramis@wp.pl, tel. 681 565 491

2.     Siedziba zamawiającego: 59-900 Zgorzelec ul. Brzozowa 10/2, Biuro Projektu :  Kłodzko ul. Wyspiańskiego 2f

3. Oferty, wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania (Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany jest podać cenę za realizację całego przedmiotu zamówienia oraz cenę jednostkową za 1 godzinę świadczenia usług – brak wskazania ww. elementów powodować będzie odrzucenie oferty), należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (zeskanowany formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami / oświadczeniami) na adres e-mail:  fis.abramis@wp.pl , osobiście lub pocztą w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres siedziby Zamawiającego; oferta składana w formie pisemnej  powinna być doręczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem : Oferta w postępowaniu na realizację pośrednictwa pracy w ramach realizacji projektu „Krok naprzód”. W przypadku składania oferty za pomocą poczty elektronicznej tytuł wiadomości powinien brzmieć: Oferta w postępowaniu na realizację pośrednictwa pracy w ramach realizacji projektu „ Krok naprzód”.

4. Oferta musi być złożona do dnia 25.04.2018 r. do godziny 24:00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.

6. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.

8. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

9. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 od ostatniego dnia wyznaczonego na składanie ofert.

 

 

 VI. KRYTERIA OCENY OFERT

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu, każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami:

 

 

 

 

1. Opis sposobu obliczania kryterium cena (waga 100 %) – max. 100 pkt.

 

W ramach tego kryterium Zamawiający oceniać będzie zaoferowaną przez Wykonawcę cenę za realizację całego przedmiotu zamówienia.

 

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:

C = (C min : C0) x 70

 

gdzie:

C – liczba punktów przyznana danej ofercie,

C min – najniższa cena spośród ważnych ofert,

C0 – cena obliczona badanej oferty.

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100.  

 

 

 

VIII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany uwzględnić maksymalny dopuszczalny limit zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie, o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przed wyborem oferty na każdym etapie bez podawania przyczyny.

6. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

7. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

8. W przypadku niekompletnej oferty Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści złożonych ofert.

9. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      data……………………..

 

OFERTA

 

……………………………………………………

Pełne dane Wykonawcy wraz z adresem lub pieczęć firmowa

 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:

 

Proponowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia (obejmująca wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia wynosi: …………..…………PLN (słownie:……………………………………………złotych).

 

Proponowana cena brutto jednej godziny świadczenia usług wynosi:

 

…………………PLN (słownie:…………………………………………………złotych).

 

 

 

a) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu,.

b) Zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.

c) Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

d) Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia (w tym koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego związane z zawarciem umowy zlecenie).

e) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

f) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania.

g) Zobowiązuję się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie.

h) Deklaruję nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie.

i) Zobowiązuję się do osobistego wykonywania umowy.

j) Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie, załącznikach są zgodne z prawdą.

 

 

 

………………………….                                               ……………………………….

Miejscowość i data                                            Podpis i pieczęcie Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz usług

 

 

Oświadczam, że Wykonawca:

 

WYKONAŁ/WYKONUJE NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

 

Przedmiot usługi (świadczenie usług pośrednictwa pracy – z podaniem liczby godzin)

Data wykonania usługi  

Odbiorca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................................                                                         .....................................                                                                           

Miejscowość, data                                             Czytelny podpis upoważnionej(ych) do występowania w imieniu Wykonawcy osoby(osób)

 

                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie dotyczące posiadanego wykształcenia Wykonawcy

 

 

 

Wykształcenie

 

 

 

 

 

 

.....................................                                                         .....................................                                                                           

Miejscowość, data                                             Czytelny podpis upoważnionej(ych) do występowania w imieniu Wykonawcy osoby(osób)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie dotyczące odpowiedzialności za osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej

 

 

 

 

Zobowiązuję się do osiągnięcia wskaźników efektywności zatrudnieniowej na poziomie określonym w zapytaniu ofertowym pod groźbą sankcji określonych w treści zapytania ofertowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................................                                                         .....................................                                                                           

Miejscowość, data                                             Czytelny podpis upoważnionej(ych) do występowania w imieniu Wykonawcy osoby(osób)

 

 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations