Doradca zaw zapyt

 

Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS”                                               Zgorzelec. 02.05.2018

ul. Brzozowa 10/2

59-900  Zgorzelec

 

 

 

 Rozeznanie rynku nr 3/KN/05 /2018

 

  – doradztwo zawodowe

 

W ramach projektu „ Krok naprzód” nr projektu RPDS.09.01.01-02-0054/17  przewiduje się zrealizowanie na terenie województwa  dolnośląskiego w powiecie  kłodzkim, dzierżoniowskim i ząbkowickim  projektu integracji społecznej     w okresie 01.05.2018  – 30.11.2019 r. Zastrzega się możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy

 

W związku z prowadzonymi zajęciami poszukujemy doradców zawodowych gotowych przeprowadzić wskazane zadania (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe/ 85312320-8 – Usługi doradztwa).

 

Szczegółowy opis zamówienia:

 

 

 

1. Prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego

Identyfikacja potrzeb z IPD realizowana będzie dla maksymalnie 60  osób, w  powiecie  kłodzkim, dzierżoniowskim i ząbkowickim. Celem usługi jest dostarczenie Uczestnikom Projektu wiedzy o własnych szansach na rynku pracy , co stanowi podstawę dla określenia ścieżki pomocy (rodzaju zajęć fakultatywnych dla każdego Uczestnika Projektu). Identyfikacja potrzeb z IPD będzie prowadzona w łącznym wymiarze 3 godzin lekcyjnych z każdym z UP .  Spotkania odbywać   według harmonogramu dostosowanego do potrzeb Uczestników Projektu.

Przez godzinę lekcyjną rozumie się 60 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw. Tematyka Identyfikacji potrzeb z IPD obejmie m.in.:

- diagnozę potrzeb uczestników, określenie stopnia oddalenia od rynku pracy

- planowanie rozwoju kariery zawodowej  wraz przygotowaniem IPD  

- łącznie do zrealizowania 180 h doradztwa ( lekcyjnych)

- termin realizacji zadania 20.05.2018 -30.11.2018

 

 

 

W ramach realizacji zadań,  doradca zawodowy zobowiązany jest w szczególności do:

1. Zapewnienia materiałów szkoleniowych dla Uczestników Projektu.

2. Przygotowania programu zajęć.

3. Zapewnienia aktywnego zaangażowania Uczestnika Projektu w przygotowanie i wcielenie w życie indywidualnej ścieżki pomocy.

4. Przygotowania dla każdego Uczestnika Projektu Indywidualnego Planu Działania.

5. Prowadzenia dokumentacji realizacji umowy na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego.

6. Prowadzenia dokumentacji z Identyfikacji potrzeb z IPD zawierającej m.in.: listy obecności, rejestry o przygotowanych Indywidualnych Planach Działania.

7. Przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji o każdym Uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.

8. Przesłania, w terminie 7 dni od zakończenia wszystkich zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie.

9. Wykonywania dodatkowych czynności związanych z prowadzeniem zajęć:

a. rozprowadzania wśród UP materiałów przekazanych przez Zamawiającego,

b. zbierania od UP dokumentów uprawniających do uczestnictwa w zajęciach (zaświadczenia i oświadczenia),

c. oznaczenia sal oraz budynków, w których będą prowadzone zajęcia zgodnie z zasadami  RPO EFS,

d oznaczania materiałów dydaktycznych zgodnie z zasadami  RPO EFS

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie przeprowadzenia doradztwa lub zajęć z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ustalonego terminu wykonania usługi.

Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonywania umowy. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (w szczególności w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie).

 

 

I. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niniejsze warunki udziału w postępowaniu:

 

A. Wykonawca posiada niezbędne wykształcenie pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym tj. wykształcenie wyższe ,lub studia podyplomowe na kierunku doradztwo zawodowe, doświadczenie.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w następujący sposób:

Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć Zamawiającemu wypełniony załącznik „Oświadczenie dot. posiadanego wykształcenia” wraz z dyplomem /świadectwem ukończenia właściwych studiów.

 

B. Wykonawca posiada niezbędny staż zawodowy, tj.  200 przeprowadzonych godzin z zakresu doradztwa zawodowego.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w następujący sposób: Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć Zamawiającemu właściwe dokumenty potwierdzające spełnienie tego warunku (m.in. świadectwa pracy, referencje, kopie umów o pracę/umów cywilno-prawnych, świadectwa stażu, itp.). Przez niezbędny staż zawodowy rozumie się przepracowanie 200 godzin lekcyjnych w charakterze doradcy zawodowego  w przeciągu ostatnich 3 lat, licząc od upływu terminu na składanie ofert.

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w następujący sposób:

Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć Zamawiającemu wypełniony załącznik „Wykaz usług” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie tego warunku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT

1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami został upoważniony  p.  Marek Jarząb, e-mail: fis.abramis@wp.pl , tel.  691 565 491

2. Siedziba zamawiającego ul. Brzozowa 10/2 , 59-900 Zgorzelec, Biuro projektu :Kłodzko ul. Wyspiańskiego 2f

3. Oferty, wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania (Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany jest podać cenę za realizację całego przedmiotu zamówienia oraz cenę

jednostkową za 1 godzinę świadczenia usług – brak wskazania ww. elementów powodować będzie odrzucenie oferty), należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (zeskanowany formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami / oświadczeniami) na adres e-mail: wkierunkuaktywnosci@fsp.edu.pl, osobiście lub pocztą w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres siedziby Zamawiającego; oferta składana w formie pisemnej  powinna być doręczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem : Oferta w postępowaniu na realizację doradztwa zawodowego w ramach realizacji projektu „  Krok naprzód”   

4. Oferta musi być złożona do dnia 12.05.2018 r. do godziny 24:00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.

6. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.

8. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

9. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 od ostatniego dnia wyznaczonego na składanie ofert.

 

 

III. KRYTERIA OCENY OFERT

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu, każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami:

1. Opis sposobu obliczania kryterium cena (waga 70 %) – max. 70 pkt.

 

W ramach tego kryterium Zamawiający oceniać będzie zaoferowaną przez Wykonawcę cenę za realizację całego przedmiotu zamówienia.

 

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:

C = (Cmin : C0) x 70

gdzie:

C – liczba punktów przyznana danej ofercie,

Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,

C0 – cena obliczona badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 60. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

2. Opis sposobu obliczania kryterium doświadczenie (waga 30% ) – max. 30 pkt.

Przez doświadczenie Wykonawcy rozumie się łączną liczbę godzin lekcyjnych doradztwa zawodowego lub zajęć grupowych z doradztwa zawodowego  zrealizowanych  przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca może wykazać maksymalnie 700 godzin doradztwa zawodowego lub zajęć grupowych z doradztwa zawodowego. W ramach tego kryterium Zamawiający oceniać będzie liczbę godzin doradztwa ponad 200 godzin.

Wykonawca posiadający doświadczenie w realizacji usług edukacyjnych dla osób młodych wypełnia załącznik: „Wykaz usług”, którą dołącza do oferty.  

 

Punkty przyznawane za kryterium   będą liczone wg następującego wzoru:

D = (DO : Dmax) x 30

gdzie:

D – liczba punktów przyznana danej ofercie,

DO – doświadczenie (liczba godzin doradztwa zawodowego lub zajęć grupowych z doradztwa zawodowego) badanej oferty,

 

D max – maksymalne doświadczenie (doradztwa zawodowego lub zajęć grupowych z doradztwa zawodowego: powyżej 200 godzin nie więcej niż 700 godzin) spośród ważnych ofert.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie wynosi 30.

 

 

 

Informacje dodatkowe:

a)    Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów za zadanie. 

b)    Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

c)    Ocena oferty wyrażona jest w punktach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

IV. Odrzucenie oferty

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

 

a)       złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego;

b)       złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą wymaganych oświadczeń i dokumentów, tj.:

 

- oświadczenia dotyczącego posiadanego wykształcenia Wykonawcy,

- dyplomu /świadectwa ukończenia właściwych studiów,

- dokumentów potwierdzających spełnianie warunku dotyczącego wymaganego stażu zawodowego.

 

c)       przedstawi nieprawdziwe informacje;

d)       nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

 

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany uwzględnić maksymalny dopuszczalny limit zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie, o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

6. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

 

 

 

 

7. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

8. W przypadku niekompletnej oferty Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści złożonych ofert.

9. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta / Doradztwo zawodowe

 

……………………………………………………

Pełne dane Wykonawcy wraz z adresem lub pieczęć firmowa

 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:

 

Proponowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia (obejmująca wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia wynosi: …………..…………PLN (słownie:……………………………………………złotych).

 

Proponowana cena brutto jednej godziny świadczenia usług wynosi:

 

…………………PLN (słownie:…………………………………………………złotych).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ……………………..Podpis……………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz usług

 

 

Oświadczam, że Wykonawca:

 

WYKONAŁ/WYKONUJE NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

 

Przedmiot usługi (świadczenie usług doradztwa zawodowego lub zajęć grupowych z doradztwa zawodowego – z podaniem liczby godzin)

Data wykonania usługi  

Odbiorca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................................                                                         .....................................                                                                           

Miejscowość, data                                             Czytelny podpis upoważnionej(ych) do występowania w imieniu Wykonawcy osoby(osób)

 

                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie dotyczące posiadanego wykształcenia Wykonawcy

 

 

Wykształcenie

 

 

 

 

 

 

.....................................                                                         .....................................                                                                           

Miejscowość, data                                             Czytelny podpis upoważnionej(ych) do występowania w imieniu Wykonawcy osoby(osób)

 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations