TRZY POWIATY _WSPÓLNY CEL

 Trzy powiaty –wspólny cel  ” nr WND – RPDS.09.01.01-02-0065/20

 

 

Streszczenie projektu :

Okres realizacji : 01.02.2022 – 30.06.2023 r

Teren : Powiat  Zgorzelec,  Bolesławiec ,  Lubań

Cel projektu : Wsparcie 60 osób  z powiatów: Zgorzelec, Lubań i Bolesławiec    woj. dolnośląskiego w zakresie przeprowadzenie działań z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej, podnoszących zdolność do zatrudnienia   . Zakres działań podejmowanych w projekcie : wsparcie społeczne ,zawodowe, psychologiczne i  adresowane do uczestnika ,warsztaty aktywnej integracji  wsparcie indywidualne i środowiskowe ,wsparcie zawodowe - kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych , staże.    na rynku pracy. przezwyciężenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy.   

Grupy docelowe :

 60  osób ;   zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ( w tym osoby z uzależnieniem od alkoholu),  niezatrudnionych(bezrobotnych zarejestrowanych w PUP i biernych zawodowo),mieszkających na terenie  powiatów Zgorzelec, Lubań i Bolesławiec[i]

 

Zakres wsparcia w projekcie:

1.      Doradztwo i poradnictwo zawodowe.

2.      Warsztaty wyjazdowe

3.      Warsztaty  Predyspozycji Zawodowych i Społecznych

4.      Opieka Pośrednika Pracy i Psychologa

5.      Szkolenia kwalifikacyjne zawodowe:

-  Opiekun Osób Starszych  -10 osób

-  Pracownik Recepcji -10 osób

-  Kurs Obsługi Wózków Jezdnych – 10 osób

-  Pracownik biurowy z ECDL -10 osób

-  Kwalifikowany pracownik ochrony -10 osób

- 10 szkoleń wg. indywidulanych potrzeb

   7.  Dla chętnych staże zawodowe 3 miesięczne ( ok. 1500 zł netto/msc.)

W czasie realizacji projektu :

- zwrot kosztów dojazdu ( warsztaty, szkolenia, staże)

- dodatek szkoleniowy do 120 godz.( ok 9 zł. netto godz. szkoleniowa )

- bezpłatny transport, noclegi, wyżywienie ( warsztaty integracyjne)

- bezpłatne materiały szkoleniowe

- badania niezbędne na szkolenia, staże[i] * Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

a)     osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

b)    osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

c)     osoby przebywające w pieczy zastępczej, w tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

d)    osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

e)    osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

f)      osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”;

g)     członkowie gospodarstw domowych sprawujących opiekę nad osobąz niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobąz niepełnosprawnością;

h)    osoby niesamodzielne;

i)      osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020”;

j)      osoby odbywające kary pozbawienia wolności;

k)     osoby korzystające z PO PŻ.

 

 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations