Rozeznanie rynku prac biur 2022

Zgorzelec 13.04.2022 r

 

 

Rozeznanie rynku 1/04/2022

na przeprowadzenie kursu zawodowego –  „– Pracownik biurowo-administracyjny  z ECDL „  plus egzamin z ECDL BASE jeden moduł sprawdzający umiejętności w zawodzie dla 10 osób   dla ramach projektu    Trzy powiaty –wspólny cel” nr projektu RPDS.09.01.01-02-0065/20      współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 Przedmiot zamówienia:

Kod CPV:

80.50.00.00-9 Usługi szkoleniowe

80.51.00.00-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

80.53.00.00-8 Usługi szkolenia zawodowego

 

 Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu/szkolenia umożliwiającego nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla 10 uczestników projektu pn.  Trzy powiaty – wspólny cel ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kurs nie może trwać krócej niż 120 godz.

 

Kursy i szkolenia muszą zostać zakończone egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji lub kompetencji, przy czym przez kwalifikacje należy rozumieć formalny wynik oceny i walidacji, uzyskany w momencie potwierdzenia przez właściwy organ, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. Należy więc przeprowadzić egzaminy potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Kursy/szkolenia, po których uczestnicy otrzymają jedynie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nie będą mogły być ujmowane w powyższym zapytaniu ofertowym. Ponadto egzamin musi zostać przeprowadzony przez uprawnioną do tego instytucję. Tym samym zdanie egzaminu wewnętrznego, przeprowadzonego przez organizatora i otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu kursu, nie jest tożsame z uzyskaniem kwalifikacji.

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do nie później 30.05.2022 r. Z przyczyn losowych lub szczególnych przypadków, których nie można było przewidzieć wcześniej termin może ulec zmianie.

 

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Miejsce składania ofert osobiście lub pocztą tradycyjną :  Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS” , 59-900 Zgorzelec, ul. Brzozowa 10/2

lub skan przesłany za pomocą maila na adres:  fis.abramis@wp.pl tel. 691 565 491

Termin składania ofert: do 24.04.2022 do godz. 24.00 (data wpływu do  Fundacji)

Adresaci: 10 osób –uczestnicy projektu

Ww. kursy i szkolenia muszą przyczynić się do osiągnięcia następujących celów

i rezultatów:

Cel główny: Aktywizacja zawodowa grupy osób  zagrożonych wykluczeniem społecznym

Rezultaty: Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej  poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenie przydatnego na rynku pracy oraz zwiększenia zatrudnienia a tym samym zmniejszenia bezrobocia

 

Wymagania (warunki udziału w postępowaniu):

1. Usługa musi być realizowana przez instytucję posiadającą wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzoną przez Wojewódzki Urząd Pracy.

2. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej kursów

z zakresu poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia.

3.Wykonawca musi zapewnić miejsce realizacji na terenie jednego z powiatów : –  Zgorzelec, Bolesławiec, Lubań  w przypadku innych miejsc Wykonawca zapewnia transport uczestników na własny koszt.

5. Wykonawca zapewni 100% zdawalności egzaminów przez uczestników

6. Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania w/w powiązań – zał. Nr 2.

 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy są zobowiązani

1. Złożyć na formularzu ofertowym oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

w postępowaniu

2. Załączyć do formularza ofertowego oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych – wg zał. Nr 2

 

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną Wykonawcy, którzy spełnią wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.

 

 

 

 

Istotne warunki umowy:

 

1. W koszt kursów i szkoleń należy wkalkulować: koszt materiałów dydaktycznych, egzaminu zewnętrznego, zaświadczeń, ewaluacji kursów, sale, oraz catering

2. Zamawiający wyznacza termin ostatecznego zakończenia zajęć najpóźniej na 30   maja   2022 r.

3. Zajęcia muszą trwać minimum 7 godzin dziennie. Maksymalny czas trwania zajęć może trwać 8 godzin dziennie. Zajęcia odbywać się mogą wyłącznie w godzinach 8:00 – 16:00 w  dni robocze od poniedziałku do piątku ( istnieje możliwość realizacji zajęć w weekendy-jeśli uczestnicy projektu wyrażą chęć uczestnictwa oraz w formie e-lerning).

4. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram szkoleń/kursów.

5. Wykonawca zapewnia materiały dydaktyczne niezbędne do utrwalenia wiadomości, np. streszczenia wykładów w wersji papierowej oraz inne niezbędne materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych oraz inne zaproponowane przez Wykonawcę.

6. Zajęcia muszą odbywać się w salach szkoleniowych, gdzie zapewnione są właściwe warunki BHP i p.poż. oraz zaplecze socjalne, w tym dostęp do WC zaopatrzony w środki higieny. Sale powinny być przestronne, odpowiednio oświetlone, w razie potrzeby ogrzewane lub klimatyzowane w celu zapewnienia optymalnej temperatury, wentylowane i wyposażone w niezbędną liczbę miejsc siedzących (odpowiadająca liczbie uczestników).

8. Zobowiązuje się do skierowania każdego uczestnika kursu/szkolenia na obowiązkowe badania lekarskie uprawniające do uczestnictwa w kursie/szkolenia (jeżeli są wymagane). Koszt badań poniesie Zamawiający.

Zamawiający zapewnia:

-materiały ( teczka, notes, długopis)

 

Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:

a. rzetelnego przygotowywania się do zajęć oraz należytej staranności w wykonywaniu przedmiotu zamówienia

b. przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji o wszelkich nieprawidłowościach w wykonaniu przedmiotu zamówienia.

c. przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji o wszelkich nieprawidłowościach w wykonaniu przedmiotu zamówienia, w tym informowania na bieżąco (najpóźniej do następnego dnia po odbyciu się zajęć szkolenia/kursu) Kierownika Projektu o każdej nieobecności uczestnika projektu (pisemnie lub e-mail), najpóźniej w dniu stwierdzenia nieobecności;

d. umożliwienia odpracowania uczestnikowi szkoleń/kursów godzin, na których nie był obecny,

e. opracowania ostatecznego programu szkolenia/kursu w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy,

f. opracowania wstępnego harmonogramu zajęć w ramach prowadzonego kursu. Realizacja przedmiotu umowy następuje po zaakceptowaniu przez przedstawiciela Zamawiającego harmonogramu zajęć ustalonego wraz z uczestnikami. Harmonogram zawiera nazwę kursu, miejsce prowadzenia zajęć praktycznych i teoretycznych wraz z podaniem dokładnego adresu (zawierającego kod pocztowy, nazwę miejscowości, ulicę, numer domu), terminów, godzin zajęć dla poszczególnych zajęć oraz listę planowanych tematów i wymiar godzin przeznaczonych na ich realizację. Wszelkie zmiany terminów realizacji zajęć dokonywane w złożonym i zaakceptowanym harmonogramie zajęć powinny zostać co najmniej 5 dni przed planowaną zmianą przedstawione Zamawiającemu, a w przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Wykonawcy najpóźniej w dniu zaistnienia takiej okoliczności. Wszystkie zmiany dokonywane w harmonogramie wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i nie spowodują konieczności dokonania zmian Umowy w formie aneksu. Wykonawca będzie zobowiązany do bieżącej współpracy i informowania o wszelkich zmianach harmonogramu zajęć uczestników zajęć.

g. zapewnienia uczestnikom szkolenia dokładnego rozkładu zajęć odpowiadającego harmonogramowi kursu/szkolenia;

h. dostarczenia dokumentacji rozliczeniowej wskazanej w umowie zlecenia,

i. rzetelnego sporządzania i prowadzenia na bieżąco dokumentacji z realizacji przedmiotu zamówienia, m.in. dokumentowanie własnej pracy: miesięcznymi kartami czasu pracy, dziennikiem zajęć;

j. posiadania uprawnień do wydawania zaświadczeń lub innych dokumentów w zakresie kwalifikacji i uprawnień objętych kierunkiem kursu, jeżeli są one wymagane,

k. przekazania każdemu uczestnikowi kursu/szkolenia, po pozytywnym jego ukończeniu, oryginałów zaświadczeń, certyfikatów, świadectw o ukończeniu kursu/szkolenia na druku zgodnym z wytycznymi MEN oraz innych dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje i uprawnienia, a Zamawiającemu kserokopie tych dokumentów.

l. umożliwienie zamawiającemu przeprowadzenie wśród uczestników ankiet ewaluacyjnych. Zamawiający może przeprowadzić ankiety ewaluacyjne dotyczące oceny wykładowców;

n. umożliwienia Zamawiającemu prowadzenia obserwacji realizowanych zajęć;

o. zapewnienia wykładowców/instruktorów o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu niezbędnych do prawidłowej realizacji szkolenia/kursu objętego przedmiotem zamówienia. Nie dopuszcza się prowadzenia zajęć drogą elektroniczną, metodą e-learningu, w formie eksternistycznej itp.

p. wyznaczenia osób/osoby prowadzącej nadzór nad realizacją umowy oraz do bezpośredniego kontaktowania się z Zamawiającym;

q. rzetelnego przygotowywania się do zajęć oraz należytej staranności w wykonywaniu przedmiotu zamówienia;  r. odpowiedniego oznaczenia wszystkich miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych

z realizacją zajęć, tj. korespondencji dotyczącej Projektu i wszystkich innych dokumentów

z nim związanych “wychodzących od Wykonawcy logotypów Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Dolnośląskiego na lata 2014-2020 wraz z zamieszczeniem napisu

o współfinansowaniu przedmiotu zamówienia ze środków Unii Europejskiej zgodnie

z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach RPO WD 2014-2020 (zgodnie

z wytycznymi w zakresie informacji i promocji, które zamieszczone są na stronie internetowej: www.efs.gov.pl).

s. przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

t. realizacji zajęć zgodnie z zasadą równości szans.

u. sporządzenia dokumentacji fotograficznej ze zrealizowanych działań – minimum 5 zdjęć z każdego szkolenia/kursu.

 

Obowiązki Zamawiającego w zakresie realizacji kursów:

Zamawiający:

a) przeprowadzi nabór uczestników. Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia skierowanych przez Zamawiającego uczestników

b) nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę i uczestników podczas wykonywania przedmiotu zamówienia,

c) zastrzega sobie prawo kontrolowania przebiegu, sposobu prowadzenia oraz efektywności kursu/szkolenia i frekwencji uczestników, wglądu do prowadzonej dokumentacji.

e) może przeprowadzić ankiety ewaluacyjne dotyczące oceny osób prowadzących zajęcia,

f) zastrzega sobie (w związku z finansowaniem ze środków unijnych) oraz instytucjom upoważnionym do przeprowadzenia kontroli prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowaniem zamówienia, w tym dokumentów finansowych,

g) zastrzega sobie prawo kontroli sposobu realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z zapytania ofertowego oraz umowy.

 

ZAMAWIAJĄCY ZAPŁACI ZA WYKONANIE USŁUGI PO PRZEPROWADZENIU DANEGO SZKOLENIA ORAZ PRZEDSTAWIENIU DOKUMENTACJI ROZLICZENIOWEJ:

Po zakończeniu realizacji kursu Wykonawcy (za wykonanie przedmiotu umowy) przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe wg ilości osób, które zakończyły dany kurs. W przypadku rezygnacji uczestników z udziału w projekcie, gdy będzie taka możliwość, na ich miejsce wejdą osoby z list rezerwowych . W przypadku braku takiej możliwości Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za przepracowane godziny w kwocie proporcjonalnej do ilości osób, które uczestniczyły w kursach. Zapłata następuje w terminie, nie później niż 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty za usługę w późniejszym terminie w przypadku braku środków na rachunku przekazywanych przez  IZ.

- dzienniki zajęć, które muszą zawierać następujące informacje: listy obecności wraz liczbą poszczególnych godzin i tematów oraz z informacją na temat łącznej ilości zrealizowanych godzin zajęć ze wskazaniem miejsca ich odbywania,

- protokół odbioru (miesięczną kartę czasu pracy) zawierającą okres realizacji, tematy przeprowadzonych zajęć, godziny ich odbywania i liczbę zrealizowanych godzin,

- dokumentacje fotograficzną ze zrealizowanych działań - minimum 5 zdjęć z każdego kursu.

- harmonogram powykonawczy (tylko w przypadku, gdy nastąpiły zmiany w realizacji zajęć określone w harmonogramie początkowym),

- kserokopie dokumentów potwierdzających obycie kursów, np.  zaświadczeń/certyfikatów/świadectw potwierdzających ukończenie kursu lub inne dokumenty potwierdzające nabyte kwalifikacje i uprawnienia,

- potwierdzenie opłacenia egzaminu końcowego/państwowego uprawniającego do uzyskania odpowiedniego świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie, w którym realizowany był kurs (jeśli dotyczy),

- ankiety oceniające realizację kursu wraz z ich analizą,

- protokół zdawczo-odbiorczy dotyczący wykonania zlecenia

 

 

 

 KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty spełniające warunki udziału w postępowaniu. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1. Kryterium 1 (K1) Cena oferty brutto - 80 %

 

Oferta będzie oceniana w w/w kryterium wg następującego wzoru:

Cena minimalna (najniższa spośród złożonych ofert)

K1 = -------------------------------------------------------------------------------- x 80 pkt

Cena przedstawiona w ofercie

2. Kryterium 2 (K2) Doświadczenie wykonawcy (ilość przeprowadzonych kursów) - 20 %

 

K2 = Liczba punktów uzyskanych w przez Wykonawcę zgodnie z poniższą skalą (max. 20 punktów):

 Przeprowadzenie min. 7 kursów w zakresie tematyki szkolenia – 0 pkt.

 Przeprowadzenie 8 – 14 kursów w zakresie tematyki szkolenia – 20 pkt.

 

Wpisać jako punktowane doświadczenie trenera ( pozaszkoleniowe, biznesowe )..

 

Punkty za kryterium „doświadczenie wykonawcy (ilość przeprowadzonych kursów)” zostaną przyznane w skali punktowej 0 – 20 punktów, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę doświadczenia w formularzu ofertowym wg skali podanej powyżej.

SPOSÓB OCENY OFERT:

Oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

Ocena ogólna poszczególnych ofert dokonywana będzie w oparciu o poniższy wzór:

O = K1 + K2

gdzie:

O – oznacza łączną ocenę, jako sumę punktów w poszczególnych kryteriach

K1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”

K2 – liczba punktów uzyskanych w kryterium – „doświadczenie wykonawcy (ilość przeprowadzonych kursów)”

1. Oferty złożone w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie ocenione zostaną w oparciu o ww. kryteria z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (ułamkowa liczba punktów będzie zaokrąglona do pełnych liczb zgodnie z zasadami matematycznymi).

2. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi łącznie 100 pkt.

3. Oferta, która spełni wszystkie warunki i wymagania oraz uzyska najwyższą ilość, obliczona wg powyższego wzoru, zostanie uznana za najkorzystniejszą (przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ocen z tytułu określonych kryteriów).

4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI OFERTĘ W PRZYPADKU, GDY:

 

 

1. Jest niezgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.

2. Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych.

3. Została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu.

4. Zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

5. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych zapytaniu ofertowym.

 

Inne postanowienia

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania bez podania przyczyn.

 

                                                                                                                                                      ……………………….

(miejscowość, data)

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

na przeprowadzenie kursu zawodowego  

 „ Pracownik administracyjno –biurowy  z ECDL”

   10 osób w ramach projektu   Trzy powiaty –wspólny cel  ” nr projektu RPDS.09.01.01-02-0065/20     

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko Wykonawcy)

Tel. ……………………… faks ………………………… adres e-mail ……………………………

Oferuję wykonanie zamówienia (przeprowadzenie kursu  zawodowego dla 10 osób w zawodzie                            Pracownik administracyjno –biurowy z ECDL dla 1 osoby w ramach projektu       Trzy powiaty –wspólny cel  ” nr projektu RPDS.09.01.01-02-0065/20     

a)      w cenie brutto:…………………za jednego uczestnika

Słownie: ………………………………………………………………………………………………..………..

b) w cenie brutto:………………… całość zamówienia

Słownie: ………………………………………………………………………………………………..………..

 

Kryterium nr 2: Doświadczenie wykonawcy (ilość przeprowadzonych kursów) …………………

 

Lp.

 

Nazwa prowadzonego kursu w zakresie tematyki szkolenia

Termin
(od – do)

Grupa docelowa

Na zlecenie instytucji

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

Uwaga: każdy pierwszy wykazany z danego zakresu kurs jest warunkiem udziału w postępowaniu,
a pozostałe brane będą pod uwagę jako kryterium nr 2 oceny ofert. W przypadku braku miejsca w tabeli dopuszcza się złożenie dodatkowej tabeli.

 

 

1.      Składając ofertę oświadczam, że:

-        Jako Wykonawca spełniam warunki udziału w postępowaniu – określone przez Zamawiającego

w zapytaniu ofertowym:

                   i.      Posiadam wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy, numer wpisu: ……………………….

                 ii.      Posiadam doświadczenie w przeprowadzeniu kursów z zakresu elementów przedmiotu zamówienia , co potwierdzone zostało w powyższej tabeli.

               iii.      Zapewnię miejsce realizacji zajęć na terenie jednego z powiatów: Zgorzelec, Bolesławiec, Lubań  – w przypadku innych miejsc Wykonawca zapewnia transport uczestników na własny koszt:

Nazwa zajęć

zajęcia teoretyczne

ilość godz.  miejsce

zajęcia praktyczne -  ilość godz. miejsce

Kurs –  Pracownik administracyjno –biurowy z ECDL

 

 

 

 

-        Zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść opisu przedmiotu zamówienia (stanowiącego element zapytania ofertowego) wraz z załącznikami, z wyjaśnieniami i zmianami,

-        Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w zapytaniu ofertowym i załącznikach,

-        W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy warunki umowy na wykonanie zamówienia zapisane w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na proponowanych w nim warunkach, w miejscu

-        i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

-        Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia składamy ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych,

-        We wskazanej powyżej Cenie brutto oferty uwzględniliśmy wszystkie koszty bezpośrednie

i pośrednie, jakie uważamy za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty,

 a w szczególności podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. W cenie brutto oferty uwzględniliśmy wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym

 i załącznikach,

-        Podana przez nas Cena brutto pozostanie stała tzn. nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji (wykonywania) przedmiotu zamówienia.

-        Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

-        Rachunek/faktura za wykonanie przedmiotu zamówienia wystawiony/-a będzie na:  Fundację Integracji Społecznej „ABRAMIS” 59-900 Zgorzelec, ul. Brzozowa 10/2 NIP 615 -198-35-35  .

-        Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie niezbędnych do realizacji postępowania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - tj. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.922) – dotyczy osób fizycznych.

 

 

....................................................................
(Podpis  Oferenta)                                                                                                              

 

 

              

    .......................................                                         (miejscowość, data)

 ...............................................................

(oznaczenie Wykonawcy / pieczęć
adresowa firmy Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kursu zawodowego ,,  Pracownik administracyjno –biurowy z ECDL ” dla 10 osób w ramach projektu „  Trzy powiaty –wspólny cel ”  i  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Programu Operacyjny Województwa Dolnośląskiego  na lata 2014 – 2020).

 

Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani z:

  • beneficjentem projektu
  • osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta projektu
  • osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta projektu czynności związane z przygotowaniem
    i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy

osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

                                                                                               

                                                                                                ....................................................................

 (Pieczęć i podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

 

 

 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations