Protokół z wyboru psycholog i wsparcie rodzin

 

 

 

Zgorzelec  21.02.2022 r.

 

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego z dn. 08.02.2022 nr 1 /TWPC/2022

 

 

 

 

1.

Zamawiający :

Pełna nazwa i adres zamawiającego :

Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS”

59-900 Zgorzelec, ul. Brzozowa 10/2

REGON :020750429 NIP: 6151983535 tel. 691565491,email: fis.abramis@wp.pl

 

2.

Przedmiot zamówienia:

 Zapewnienie  wsparcia psychologicznego i  środowiskowego dla uczestników  projektu   Trzy powiaty –wspólny cel ” nr projektu  WND –RPDS .09.01.01- 02-0065/20

 

 

3.

Zapytanie

1.       Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie Zamawiającego www.fundabramis.pl.tl

2.       Zostało wywieszone w biurze projektu w   Zgorzelcu ul.  Wyspiańskiego 1/309a

3.       Termin składania ofert wyznaczono na dzień 20.02.2022 r.

 

4.

Złożone oferty:

Termin składania ofert upłynął w dniu. 20.02.2022 r

 

Wpłynęły następujące oferty:

1.        Barbara Szołomicka -Robaszewska , Żarska Wieś 95 , 59-975 Sulików  – osobiście 18.02.2022 r. -  ( Doradztwo psychologiczne – 140 zł/godz;  Psychologiczne Wsparcie Środowiskowe - 100 zł/godz.   

2.       Dorota Kurowska, 62-300 Września ,ul. Warszawska 8a – osobiście 14.02.2022 r  - Doradztwo Psychologiczne 170 zł/godz,   – Psychologiczne Wsparcie Środowiskowe 140 zł/godz.

3.       Katarzyna Syczyk  ul. Karłowicza 22/4,59-900 Zgorzelec  – osobiście 16.02.2022 , Doradztwo Psychologiczne 150 zł/godz,   – Psychologiczne Wsparcie Środowiskowe 150 zł/godz.

 

5

Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

Warunkiem udziału w postępowaniu były:

1.        Druk formularza oferty zał nr.1,poprawnie wypełniony podpisany przez osoby upoważnione

2.       Potwierdzenie kwalifikacji

3.       Potwierdzenie posiadania niezbędnego doświadczenia

 

6.

Informacje o kryterium oceny pod kątem ceny:

   K1 - Cena 80% (maksymalnie możliwych do uzyskania 80,00 pkt),

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

K1 = (C min: C)x80

K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny

C min – cena najniższa spośród ważnych ofert

C – cena badanej oferty

 

 Informacje o kryterium pod kątem doświadczenia:

K2 -  Doświadczenie    (maksymalnie możliwych do uzyskania 20,00 pkt),

Łącznie możliwych do uzyskania 100,00 pkt (100%)

Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru: K = K1 + K2

 Zestawienie

 

Nr oferty

Kryterium 1 cena

Waga 80 pkt

Kryterium 2 doświadczenie Waga 20 pkt

Suma

Oferta nr 1

80

20

100

Oferta nr 2

60

20

80

Oferta nr 3

70

15

85

 

 

7

Najkorzystniejsza oferta:

 

  1.   Barbara Szołomicka -Robaszewska , Żarska Wieś 95 , 59-975 Sulików  – osobiście 18.02.2022 r. -  ( Doradztwo psychologiczne – 140 zł/godz;  Psychologiczne Wsparcie Środowiskowe - 100 zł/godz.       

 

8.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania:

- rozstrzygnięcie zapytania  ofertowego z dn. 08.02.2022

9.

Uwagi

-----

10.

Załączniki:

1.       Zapytanie ofertowe

2.       Potwierdzenie upublicznienia oferty (print screeny)

3.       Złożone oferty wraz z załącznikami

4.       Potwierdzenie upublicznienia wyników zapytania

 

 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations