Catering -zapytanie ofertowe

  Zgorzelec  10.02.2017

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Dotyczy:  zapewnienia cateringu na szkoleniach

 

"Droga bez powrotu” nr WND-RPDS. 09.01.01-0002/16

w ramach  Działania 9.Włączenie społeczne 9.1Aktywna integracja.

 

Zgodnie z zasadą

 konkurencyjności:

 

  Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- główny przedmiot – 55321000-6 – usługi przygotowywania posiłków,

- dodatkowy przedmiot - 55520000-1 – usługi dostarczenia posiłków.

 

Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS”

59-900 Zgorzelec

ul. Brzozowa 10/2

NIP 615 -198 -35-35

 

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

 

I.     Przedmiotem zamówienia:

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa cateringowa w ramach projektu „"Droga bez powrotu” nr WND-RPDS. 09.01.01-0002/16  , współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i polegająca na zapewnieniu cateringu dla uczestników  warsztatów kompetencji społecznych oraz warsztatów predyspozycji zawodowych wg

następującej specyfikacji:

1.         Warsztaty Kompetencji Społecznych  - 3 dni :

a)      Wykonawca zapewni dla każdego uczestnika Warsztatów Kompetencji Społecznych w ramach projektu (4 grup x średnio 10 uczestników w grupie

w sumie 120 osób ) ciepły posiłek 2-daniowy (zupa+ drugie danie ) i nielimitowaną przerwę kawową w czasie realizacji zajęć powyżej 6 godzin danego.

 

b)      Catering będzie świadczony w miejscu realizacji szkoleń (Kłodzko ul. Wyspiańskiego 2F) dla 4 grup szkoleniowych (średnio 10 osób w

 przewidzianych w projekcie

 

 

c)      Przerw kawowych według potrzeb obejmujących stały dostęp do bufetu kawowego, w skład którego wchodzi

każdorazowo:

- kawa rozpuszczalna średniego typu jakościowego,

- herbata czarna średniego typu jakościowego,

- cukier,

- mleko,

- cytryna,

- woda mineralna,

- kruche ciasteczka i/lub słone przekąski,

- elektryczny podgrzewacz wody,

- termiczne kubki do gorących napojów lub filiżanki, łyżeczki lub mieszadełka, talerzyki na ciasteczka

      d)   Obiadu w skład którego wchodzi każdorazowo:

- zupa,

- drugie danie,

- napój (woda lub sok/kompot).

       e) . Posiłki będą podawane przy użyciu jednorazowych naczyń i sztućców.

       f). Wykonawca zapewnia obsługę całego zamówienia (przygotowanie, dostarczenie i  wydanie posiłku, utrzymywanie porządku w miejscu serwowania posiłków, nadzór nad wykonaniem usługi i organizacją cateringu, sprzątanie (m.in. wywóz naczyń/śmieci).

 

2.         Warsztaty Predyspozycji Zawodowych 2 dni

a)      Wykonawca zapewni dla każdego uczestnika Warsztatów Kompetencji Społecznych w ramach projektu (4 grup x średnio 10 uczestników w grupie

razem 80 osób) ciepły posiłek 2-daniowy (zupa+ drugie danie ) i nielimitowaną przerwę kawową w czasie realizacji zajęć powyżej 6 godzin danego

pkt. b, c, d, e, f – jak w pkt.1

 

 

II.   

 Usługi cateringu będą realizowane w weekendy i/lub w dni robocze w zależności od harmonogramów realizowanych szkoleń (harmonogram szkoleń będzie dostosowywany do potrzeb uczestników szkoleń w ramach projektu). Zajęcia odbywać się będą zarówno w dni robocze, jak i weekendy w przedziałach godzinowych 8.00 – 20.00, z zastrzeżeniem, że każdego dnia maksymalna liczba godzin zajęć wynosi 8. Jedna godzina zajęć teoretycznych to 45 minut,  Konkretne terminy (szczegółowe harmonogramy) szkoleń będą ustalane z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem

 

 

 

 

2.      Uprawnienia Wykonawcy

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

a)         posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)        posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia,

c)         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

3.       Wymogi formalne

 

O realizacje ww. usługi cateringowej mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) złożą ofertę zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy,

2) nie są powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym (zgodnie z podpisanym i złożonym razem z ofertą oświadczeniem o braku powiązań – załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego),

3) prowadzą działalność w zakresie cateringu, tj. posiadają doświadczenie w zakresie realizacji usług cateringowych (zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego minimum jednej usługi cateringowej, w ramach której zostało zrealizowanych minimum 100 osobodni cateringu (organizacja przerw kawowych i dostarczenie ciepłego posiłku),

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5) zobowiązują się do realizacji usługi cateringowej w całości zgodnej z przedmiotem zamówienia, opisanym w części II niniejszego zapytania ofertowego

 

 

 

4.      Osoba do kontaktów:

 

 Marek Jarząb – 691 565 491, od poniedziałku do piątku w godz.9.00 - 15.00, fis.abramis@wp.pl

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY

1) Oferty, wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy wraz z załącznikiem nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań), należy składać do dnia 18.02.2017 r. do godziny 24.00:- osobiście lub kurierem (w wersji papierowej na adres  Fundacja Integracji Społecznej ABRAMIS, 59-900 Zgorzelec ul. Brzozowa 10/2) lub

- za pomocą e-maila (w wersji podpisanej i zeskanowanej na adres e-mailowy: fis.abramis@wp.pl).

(UWAGA: decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego oferty papierowej lub złożonej za pomocą e-maila).

2) Ofertę w wersji papierowej (złożonej osobiście lub kurierem) należy złożyć w kopercie opisanej w następujący sposób:

„Oferta w postępowaniu na wykonanie usługi cateringowej w ramach projektu „Droga bez powrotu”. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

4) Oferta powinna zawierać oświadczenie Wykonawcy, że jest związany ofertą przez okres 1 miesiąca od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

5) Oferta powinna zawierać w szczególności (wg wzoru formularza ofertowego – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego):

a. kosztorys ofertowy - cenę brutto (z VAT) całości usługi cateringowej opisanej w części II zapytania, w przeliczeniu na jeden osobodzień realizacji usługi cateringowej,

b. wykaz wykonanych usług cateringowych wg załączonego formularza ofertowego.

6) Wraz z ofertą Wykonawca składa Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Oświadczenie o braku powiązań

7) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8) Oferty złożone po terminie oznaczonym w pkt 1 nie będą rozpatrywane w niniejszym postępowaniu.

9) Wykonawca może – przed upływem terminu składania ofert – zmienić bądź wycofać ofertę.

 

KRYTERIA OCENY

 

1) Oferty na podstawie wypełnionego formularza ofertowego zostaną poddane ocenie merytorycznej wg. następujących

kryteriów:

a. cena – waga punktowa 60 pkt,

b. doświadczenie w zakresie realizacji usług cateringowych – waga punktowa 20 pkt.

c. klauzule społeczne – waga punktowa 20 pkt.

2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów przyznanych zgodnie z pkt 3, na podstawie wypełnionego formularza ofertowego. Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 100 pkt.

Ad. 2)a. Wykonawca oferujący najniższą cenę otrzyma 60 pkt., natomiast pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru:

cena = (cena najniższa / cena ocenianej oferty) x 60 pkt. Maksymalna liczba pkt do uzyskania za spełnienie niniejszego kryterium wynosi 60 pkt.

Ad. 2)b. Wykonawca, który zrealizował w okresie ostatnich 5 lat od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego

usługę cateringową, w ramach której zostało zrealizowanych minimum 100 osobodni cateringu (organizacja przerw kawowych i dostarczenie ciepłego posiłku) otrzyma 10 pkt, a za następną usługę cateringową, w ramach której zostało zrealizowanych minimum 100 osobodni cateringu (organizacja przerw kawowych i dostarczenie ciepłego posiłku) otrzyma kolejne 10 pkt. Maksymalna liczba pkt do uzyskania za spełnienie niniejszego kryterium wynosi 20 pkt.

Ad. 2)c. Klauzule społeczne.

- Wykonawca, który zadeklaruje w formularzu ofertowym (Załącznik 1 do Zapytania ofertowego), że wśród osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudniona będzie co najmniej 1 osoba niepełnosprawna (osoba niepełnosprawna, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) otrzyma 20 pkt. Wyżej wskazana osoba musi być zatrudniona nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy na umowę o pracę / umowę cywilnoprawną – wymiar czasu pracy minimum ½ etatu.

- Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do zatrudnienia co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej oraz, w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, do przedłożenia zamawiającemu odpowiedniego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby niepełnosprawnej oraz dokumentu potwierdzającego status osoby niepełnosprawnej.

- Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań zatrudniania ww. osoby niepełnosprawnej. Wykonawca będzie zobowiązany do składania dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby niepełnosprawnej przy realizacji zamówienia wraz z okresowymi fakturami za wykonane usługi. W przypadku zmian w zatrudnieniu, dokumentacja dotycząca zatrudnienia nowej osoby niepełnosprawnej oraz potwierdzająca status nowozatrudnionej osoby musi zostać złożona wraz z fakturą wystawioną za okres, w którym wystąpiły zmiany w zatrudnieniu. Na żądanie zamawiającego wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania ww. osoby.

- W przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia wymaganej przez zamawiającego osoby niepełnosprawnej wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia zamawiającemu kary umownej w wysokości iloczynu kwoty najniższego wynagrodzenia, wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne, oraz liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia za niezatrudnionego niepełnosprawnego

 

 

 

 

 

 

Zastrzeżenia

 

1) W celu zapewnienia przejrzystości procedur i porównywalności ofert nie przewiduje się składania ofert zawierających jakiekolwiek warunki i zastrzeżenia.

2) Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych. Zapytanie dotyczy całości działań opisanych w Części II.

3) Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych.

4) Wykonawcy mogą korzystać z usług podwykonawców, za których działania przyjmują pełną odpowiedzialność.

5) W uzasadnionych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na prawidłową realizację usługi cateringowej, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wypłatę zaliczki na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę faktury VAT zaliczkowej.

6) Informujemy, że powyższe zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy ani też oferty prowadzenia negocjacji w tym celu

i jest skierowane do wielu adresatów.

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty i bez podania przyczyny o czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców,

- wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.

8) O wynikach postępowania Wykonawcy zostaną powiadomieni indywidualnie.

 Załącznik nr 1

 

Formularz Oferty

 

 

Imię Nazwisko wykonawcy/ nazwa firmy: ………………………………………..................................

Adres: …...........................................................................................................................................

Tel./fax: …………………………………………………………………………………………………….

 

Warsztaty Kompetencji Społecznych

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, oświadczamy, że: oferujemy wykonanie całości usługi cateringowej (zgodnie z przedmiotem zamówienia opisanym w Części II zapytania  ofertowego)

za cenę brutto: ……………. zł (słownie: ………………… złotych).,

 zgodnie z poniższym kosztorysem

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

WYCENA

 

 

Element zamówienia

 Liczba osobo dni

 

Cena brutto/ osoba

 

Cena brutto za całość zmówienia

 

Catering 


 120 

 

 

 

Warsztaty Predyspozycji Zawodowych

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, oświadczamy, że: oferujemy wykonanie całości usługi cateringowej (zgodnie z przedmiotem zamówienia opisanym w Części II zapytania  ofertowego)

za cenę brutto: ……………. zł (słownie: ………………… złotych).,  zgodnie z poniższym kosztorysem

 

 

Przedmiot zamówienia

Liczba osobo/dni

 Cena brutto/godz

Cena brutto za całość zamówienia

 

 

 

 

 

Catering

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………….……..

       Podpis wykonawcy

 

 

Oświadczam, że Wykonawca:

 

WYKONAŁ/WYKONUJE NASTĘPUJĄCE USŁUGI W ZAKRESIE CATERINGU

:

 

Przedmiot usługi    

Data wykonania usługi  

Odbiorca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................................                                                         .....................................                                                                           

Miejscowość, data                                                                    Czytelny podpis Wykonawcy                                                                                        

 Załącznik nr 2

Pieczeć

 

 

Data………………………

 

 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym

 

Niniejszym oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, tj. ………………… /nazwa Wykonawcy/ nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został

określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku

przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

(pieczęć i podpis osób uprawnionych)

 

 

 

 


Załącznik nr 3

 

…………………………………………..…

…………………………………………………

…………………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że:

·         posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

·         posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia,

·         znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

 

 

 

…………………………………

   Data i podpis Wykonawcy

 

 

 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations