Specja.ds.stazy zapytanie ofertowe


 

Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS”                                               Zgorzelec. 02.01.2017

ul. Brzozowa 10/2

59-900  Zgorzelec

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 5/01 /2017

 

PROCEDURA WYBORU ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU

Specjalista ds. staży i zarządzania projektem.

 

W ramach projektu „ Droga bez powrotu”   przewiduje się zrealizowanie na terenie województwa dolnośląskiego w powiecie  Kłodzkim  projektu integracji społecznej    I  2017  – 31.08  2018r. Zastrzega się możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy.

W związku z prowadzonymi zajęciami poszukujemy: 

Specjalisty ds. staży i zarządzania projektem.

Kod CPV

85.31.23.20-8 – Usługi doradztwa

79.42.10.00-1 - Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych

75.11.21.00-5 - Usługi administracyjne w zakresie rozwoju projektu

79.42.11.00-2 - Usługa monitoringu i ewaluacji projektu

 

 

 

Termin realizacji zamówienia: od 15 stycznia 2017 r. do 30 lipca  2018 r. wg harmonogramu określonego przez Zamawiającego.

Miejsce realizacji zamówienia:  biuro projektu Kłodzko

Średniomiesięczny szacowany czas realizacji usługi miesięcznie: 60 godzin / miesiąc. Szczegółowe godziny pracy do uzgodnienia z Zamawiającym.

Forma zatrudnienia: umowa cyw-prawna

 

 

 Zakres obowiązków :

 

 Specjalista ds. staży i zarządzania projektem

 

1.     wyszukuje i weryfikuje miejsca stażu

2.     współpracuje z opiekunami stażu,

3.     weryfikuje realizację stażu.

4.     Przygotowuje niezbędne dokumenty stażowe oraz nadzoruje prawidłowy przebieg staży

5.     przygotowuje materiały informacyjno-promocyjne,

6.     weryfikuje dokumenty rekrutacyjne,

7.     przygotowuje grafik szkoleń,

8.     prowadzi dokumentację biura projektu oraz jego organizację pracy

9.     zapewnia prawidłową realizację zamówień ofertowych

10.  Inne wskazane przez Koordynatora projektu

 

 

 

 

 

 

 

 Wymagania dotyczące specjalisty ds. staży i zarządzania projektem

 

- wykształcenie minimum średnie,

- znajomość tematyki funduszy UE,

- umiejętność w zarządzaniu projektami i prowadzeniu projektów szkoleniowych,

- minimum 1 rok doświadczenia w realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego,

- wysokie umiejętności interpersonalne i pracy w zespole.

Podmiot składający ofertę zobowiązany jest to załączenia do Formularza Ofertowego życiorysu zawodowego kandydata na to stanowisko opisującego szczegółowo stawiane wymagania specjaliście ds. staży i zarządzania projektem Życiorys musi posiadać klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji i realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kandydat może dołączyć ewentualnie inne dokumenty weryfikujące spełnianie wymagań.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość  rozmowy z kandydatem w terminie uzgodnionym przez obie strony i ewentualnie z innymi podmiotami podanymi w życiorysie zawodowym w celu zbadania wiarygodności kandydata i spełniania wymagań.

 

W ramach umowy na realizację zamówienia wykonawca zostanie zobowiązany do:

 

1. Realizacji zadań osobiście bez możliwości podzlecania usługi w całości lub jej części.

2. Terminowej realizacji zadań zgodnie z założonym budżetem harmonogramem projektu.

3. Pozostawania do dyspozycji Zamawiającego w sytuacji kontroli zajęć, kontroli projektu oraz na

wypadek zapytań lub skarg uczestników projektu i potencjalnych uczestników projektu.

4. Umożliwienia przeprowadzenia kontroli projektu przez Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu jaki i

inne instytucje kontrolne wyznaczone do kontroli projektu przez uprawnione organy kontrolne krajowe i zagraniczne.

5. Organizacji biura projektu   ( szczegóły i godziny pracy  do omówienia) w biurze projektu , Kłodzko ul. Wyspiańskiego 2F woj. dolnośląskie

 

Miejsce i termin składania ofert

 

Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania w terminie do dnia 16 stycznia 2017 roku, do godz. 15.00, w siedzibie  Zamawiającego przy ul.  Brzozowa 10/2 w  Zgorzelcu 59-900, drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście lub drogą elektroniczną na adres e-mail:  fis.abramis@wp.pl

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

1. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Zamawiający ma prawo do weryfikacji cv oraz innych

dokumentów określonych przez Zamawiającego potwierdzających posiadane kwalifikacje i

doświadczenie.

 

Informacje dodatkowe

 

1. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego wysłania lub

dostarczenia oferty lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu niż wskazane w niniejszym zaproszeniu.

3. Otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego.

4. O terminie złożenia oferty, w tym również przesłanej pocztą, decyduje data i godzina wpłynięcia do

Zamawiającego.

5. Oferty złożone po terminie określonym w niniejszym zaproszeniu pozostaną bez rozpatrzenia przez

Zamawiającego.

6. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi

wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w formularzu ofertowym.

 

 

Kryterium wyboru ofert

 

1. Kryterium wyboru jest: cena – waga punktowa 70% , doświadczenie 30%

2. Wybrana zostanie oferta  obejmującej łącznie wszystkie elementy zapytania

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Sposób powiadomienia o wyborze, warunki podpisania umowy, zastrzeżenia Zamawiającego

 

1. O wynikach przeprowadzonego naboru ofert (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną

powiadomieni za pomocą ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub odwołania zaproszenia do składania ofert oraz prawo do zamknięcia naboru bez wyboru oferty na każdym jego etapie, w szczególności w przypadku złożenia przez potencjalnych Wykonawców zamówienia ofert przekraczających wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego działania

3. Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana, będzie podpisana umowa w miejscu i na warunkach

określonych przez Zamawiającego..

5. Płatność nastąpi  do 14 dni po wykonaniu zamówienia na podstawie  rachunku będącego podstawą do wystawienia przez Oferenta rachunku lub faktury VAT podpisanego przez obie strony na koniec miesiąca kalendarzowego pod warunkiem dostępności środków na wyodrębnionym rachunku bankowym Zamawiającego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

/nazwa i adres Wykonawcy/

………………………………………………….

/osoba do kontaktu, telefon, e-mail/

……….………………………………………..

/miejscowość i data/

 

 

OFERTA

 

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi specjalisty ds. staży i zarządzania projektem w ramach projektu „ Droga bez powrotu” współfinansowanego

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu oświadczam, że oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za cenę:

 

 

 

Cena brutto ( miesiąc)…………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

Załączniki

1.     CV

2.     Dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie.

Ponadto oświadczam, że:

1. Znana mi jest treść Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.

2. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu

i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

 

 

……………………………………………………………………………

/podpis Wykonawcy


 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
Reklama
 
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=