Protokół z wyboru szkol recepcj

Zgorzelec  28.10.2017 r.

 

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego z dn. 18.10.2017

 

 

 

 

1.

Zamawiający :

Pełna nazwa i adres zamawiającego :

Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS”

59-900 Zgorzelec, ul. Brzozowa 10/2

REGON :020750429 NIP: 6151983535 tel. 691565491,email: fis.abramis@wp.pl

 

2.

Przedmiot zamówienia:

  Organizacja szkolenia Recepcjonistka z jęz. branżowym angielskim w ramach projektu WND-POWR.01.02.01-02-0093/16  realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1

 

 

3.

Zapytanie

1.       Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie Zamawiającego www.fundabramis.pl.tl

2.       Zostało wywieszone w biurze projektu w   Zgorzelcu ul. Daszyńskiego 91

3.       Termin składania ofert wyznaczono na dzień 26.10.2017 r.

 

4.

Złożone oferty:

Termin składania ofert upłynął w dniu. 26.10.2017 r

 

Wpłynęły następujące oferty:

1.       BRITISCH BLUE Waldemar Kuczyński ,59-920 Legnica, ul. Parkowa9/8 ( dostarczona osobiście 20.10.2017) –cena 35.500zł

2.       GM Szkolenia-Doradztwo-Usługi Małgorzata Tokarczyk , Dobrzejów 12, 59-922 Miłkowice ( dostarczono osobiście 20.10.2017) -38.250,00zł

3.       Recentia –Szkoły, Kursy, Szkolenia –Marta Dajewska ,59-300 Lublin,ul. Piłsudskiego 10/1 ( dostarczono osobiście 22.10.2017)- 34.500,00 zł

 

 

 

 

5

Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

Warunkiem udziału w postępowaniu były:

1.        Druk formularza oferty zał nr.1,poprawnie wypełniony podpisany przez osoby upoważnione

2.        Zał. nr 2  oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

3.       Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zamówieniu

4.       Harmonogram szkolenia

 

 

 

6.

Informacje o kryterium oceny pod kątem ceny:

   K1 - Cena 80% (maksymalnie możliwych do uzyskania 80,00 pkt),

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

K1 = (C min: C)x80

K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny

C min – cena najniższa spośród ważnych ofert

C – cena badanej oferty

 

 Informacje o kryterium pod kątem doświadczenia:

K2 -  Doświadczenie w organizacji  szkoleń  (maksymalnie możliwych do uzyskania 20,00 pkt),

        

  

 

Łącznie możliwych do uzyskania 100,00 pkt (100%)

Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru: K = K1 + K2

 Zestawienie

 

Nr oferty

Kryterium 1 cena

Waga 80 pkt

Kryterium 2 doświadczenie Waga 20 pkt

Suma

Oferta nr 1

78

20

98

Oferta nr 2

70

20

90

Oferta nr 3

80

20

100

 

 

7

Najkorzystniejsza oferta:

 

   Recentia –Szkoły, Kursy, Szkolenia –Marta Dajewska ,59-300 Lublin,ul. Piłsudskiego 10/1 ( dostarczono osobiście 22.10.2017)- 34.500,00 zł

 

8.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania:

- rozstrzygnięcie zapytania  ofertowego z dn. 18.10.2017

9.

Uwagi

-----

10.

Załączniki:

1.       Zapytanie ofertowe

2.       Potwierdzenie upublicznienia oferty (print screeny)

3.       Złożone oferty wraz z załącznikami

4.       Potwierdzenie upublicznienia wyników zapytania

 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
Reklama
 
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=