Doradztwo

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4

dotyczące przeprowadzenia doradztwa  w zakresie Specjalisty ds.  Funduszy Unijnych

 

W związku z realizacją projektu "Model współpracy - standardem działań NGO i JST". nr projektu POKL.05.04.02-00-G99/13  w ramach  Działania 5.4.2.11  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  zapraszamy do składania ofert dotyczących przeprowadzenia doradztwa prawnego indywidualnego i grupowego dla uczestników projektu.

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Fundacja  Integracji Społecznej „ABRAMIS”

59-900 Zgorzelec, ul.Brzozowa 10/2

fis.abramis@wp.pl

 

2. Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie doradztwa  z zakresu Funduszy Unijnych w tym:

 -  aplikowania o dotacje, realizacja projektów, wypełnianie wnisoków

 

Beneficjenci doradztwa:

- osoby fizyczne,

-osoby prawne wymienione w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o  

 spółdzielniach socjalnych,

- podmioty ekonomii społecznej,

- instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej.

 - organizacje pozarządowe

- pracownicy jst

 

zlokalizowane lub zamieszkujące teren powiatu zgorzeleckiego.

 

3. Termin i forma realizacji usługi: Osoba świadcząca doradztwo  zostanie zatrudniony/a na podstawie umowy cywilnoprawnej w okresie 01.01.2014r. – 30.04.2015r.

 

4. Miejsce wykonywania usługi:  Biuro projektu przy ul.  Daszyńskiego 92 w Zgorzelcu. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia  doradztwa  u beneficjenta.

 

5. Wymagania wobec Oferenta:

 

I.                    wykształcenie  co najmniej  wyższe

II.                  doświadczenie w zakresie  aplikowania o dofinansowanie z różnych źródeł

III.      napisanie, zrealizowanie rozliczenie co najmniej 15 projektów finansowanych z POKL

 

Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Oferent przedłoży: kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie, list motywacyjny i życiorys oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

6. Data, miejsce i forma nadsyłania ofert:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami można przesłać:

- drogą elektroniczną (fis.abramis@wp.pl),

- pocztą, przesyłka kurierską  (adres: Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS”, 59-900 Zgorzelec, ul. Brzozowa 10/2)

do dnia  03.01.2014. do godziny 15.00 (liczy się data dostarczenia oferty, a nie jej nadania)

 

Formularz oferty stanowi załącznik 1 zapytania ofertowego.

 

7. Kryteria oceny ofert:

a) cena usługi – 60%

b) kwalifikacje i doświadczenie związane ze świadczeniem usług  dla podmiotów ekonomii społecznej oraz osób fizycznych – 40%

 

Zamawiający informuje, że:

Ocena dokonana przez Komisję na charakter ostateczny.

W przypadku nie wybrania Wykonawcy, w szczególności w przypadku braku ofert Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

Po wyborze Wykonawcy Zamawiający podejmie rozmowy z Wykonawcą w celu uszczegółowienia warunków realizacji zamówienia, w tym ostatecznego ustalenia warunków współpracy..

Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i otrzymane od Oferentów oferty nie powodują żadnych zobowiązań wobec Stron.

O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie, drogą elektroniczną lub listownie.

Szczegółowe informacje: tel.  691 565 491----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

dotyczące przeprowadzenia doradztwa  w zakresie Specjalisty ds.  Księgowości

 

W związku z realizacją projektu "Model współpracy - standardem działań NGO i JST". nr projektu POKL.05.04.02-00-G99/13  w ramach  Działania 5.4.2.11  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  zapraszamy do składania ofert dotyczących przeprowadzenia doradztwa prawnego indywidualnego i grupowego dla uczestników projektu.

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Fundacja  Integracji Społecznej „ABRAMIS”

59-900 Zgorzelec, ul.Brzozowa 10/2

fis.abramis@wp.pl

 

2. Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie doradztwa  z zakresu Funduszy Unijnych w tym:

 - doradztwo księgowe

 

Beneficjenci doradztwa:

- osoby fizyczne,

-osoby prawne wymienione w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o  

 spółdzielniach socjalnych,

- podmioty ekonomii społecznej,

- instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej.

 - organizacje pozarządowe

- pracownicy jst

 

zlokalizowane lub zamieszkujące teren powiatu zgorzeleckiego.

 

3. Termin i forma realizacji usługi: Osoba świadcząca doradztwo  zostanie zatrudniony/a na podstawie umowy cywilnoprawnej w okresie 01.01.2014r. – 30.04.2015r.

 

4. Miejsce wykonywania usługi:  Biuro projektu przy ul.  Daszyńskiego 92 w Zgorzelcu. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia  doradztwa  u beneficjenta.

 

5. Wymagania wobec Oferenta:

 

I.                    wykształcenie  co najmniej średnie ekonomiczne  

II.                  doświadczenie w zakresie księgowości

III.      rozliczenie co najmniej 10 projektów finansowanych z POKL

 

Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Oferent przedłoży: kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie, list motywacyjny i życiorys oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

6. Data, miejsce i forma nadsyłania ofert:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami można przesłać:

- drogą elektroniczną (fis.abramis@wp.pl),

- pocztą, przesyłka kurierską  (adres: Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS”, 59-900 Zgorzelec, ul. Brzozowa 10/2)

do dnia  03.01.2014. do godziny 15.00 (liczy się data dostarczenia oferty, a nie jej nadania)

 

Formularz oferty stanowi załącznik 1 zapytania ofertowego.

 

7. Kryteria oceny ofert:

a) cena usługi – 60%

b) kwalifikacje i doświadczenie związane ze świadczeniem usług  dla podmiotów ekonomii społecznej oraz osób fizycznych – 40%

 

Zamawiający informuje, że:

Ocena dokonana przez Komisję na charakter ostateczny.

W przypadku nie wybrania Wykonawcy, w szczególności w przypadku braku ofert Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

Po wyborze Wykonawcy Zamawiający podejmie rozmowy z Wykonawcą w celu uszczegółowienia warunków realizacji zamówienia, w tym ostatecznego ustalenia warunków współpracy..

Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i otrzymane od Oferentów oferty nie powodują żadnych zobowiązań wobec Stron.

O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie, drogą elektroniczną lub listownie.

Szczegółowe informacje: tel.  691 565 491
 

 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
Reklama
 
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=