9.1.1 "Czym skorupka za młodu nasiąknie....."
Zapytanie ofertowe nr 1/02/2012
ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności
na dostarczenie wyżywienia dla dzieci do punktów przedszkolnych
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55520000-1              55520000-1       – usługi dostarczania posiłków
 
o przedstawienie ceny za dostawę wyżywienia dla dzieci przedszkolnych w wieku 3-5 lat do punktu przedszkolnego w ramach Projektu „ Czym skorupka za młodu nasiąknie…” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.1, realizowanego w Partnerstwie przez Fundację Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS oraz Fundacje Integracji Społecznej „ABRAMIS”

1.Zamawiający:
 Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS”
ul. Brzozowa 10/2 , 59-900 Zgorzelec, tel 691 565 491
 
2.Przedmiot zapytania ofertowego: przedstawienie ceny za dostawę wyżywienia w formie CATERINGU dla dzieci przedszkolnych w wieku 3-5 lat do punktów przedszkolnych w ramach projektu „ Czym skorupka za młodu nasiąknie…”   dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, , realizowanego w Partnerstwie przez Fundację Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS oraz Fundacje Integracji Społecznej „ABRAMIS”
a)    1 punkt przedszkolny: Radomierzyce 7
- 12 dzieci w wieku 3-5 lat
   
 
c)Forma wyżywienia – codzienny zróżnicowany  posiłek w formie:
- I śniadania  
- II śniadania   
- Obiad    

d)Miejsce dostawy – punkt przedszkolny Radomierzyce 7

3)Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, w specjalistycznych, jednorazowych pojemnikach, gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw

j)Wykonawca zobowiązuje się dostarczać posiłki w godzinach ustalonych w załączniku do umowy

k)Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres 10 dni roboczych (2 tygodnie) i dostarczany Zamawiającemu do zatwierdzenia na 5 dni przed okresem jego obowiązywania.

l) Zamawiający ma prawo dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez Wykonawcę.

m) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i normami bezpieczeństwa zgodnymi ze standardami HACCP. Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci przedszkolnych w wieku 3 – 5 lat. Posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów

n)Wykonawca zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego
o)Do obowiązków Zamawiającego realizowanych za pomocą personelu własnego należeć będzie porcjowanie i wydawanie posiłków oraz sprzątanie, ponoszenie kosztów środków czyszczących i higienicznych zużywanych do sprzątania po posiłku. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie zabieranie odpadów oraz dokonywanie comiesięcznych rozliczeń z Zamawiającym za dostarczane posiłki.

p)Zamówienie będzie realizowane w okresie od miesiąca 19.marca 2011r. do 30. kwiecień 2015r. Dokładny termin rozpoczęcia usługi podany zostanie przez Zamawiającego na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć w punkcie przedszkolnym na wskazany przez Wykonawcę numer telefonu.

q)Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków wyłącznie w dni, w które odbywają się zajęcia w punkcie przedszkolnym tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych oraz innych dni, w których nie odbywają się zajęcia dla dzieci w punkcie przedszkolnym . Wykonawca zostanie o konkretnych datach poinformowany telefonicznie.
r)Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z warunkami jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

s)Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

t)Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

u)Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
 


3.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
•    Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w tym opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (oświadczenie)
•    Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych wykonania zamówienia (oświadczenie)
•    Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (oświadczenie)
 
4.Sposób przygotowania oferty:
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
a.    Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego)
b.    Oświadczenie o spełnieniu warunków wymienionych w punkcie 3 (wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego)
c.    Kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie uprawnień wymienionych
w punkcie 3
 
Nie dołączenie do oferty któregokolwiek ze wskazanych wyżej dokumentów lub złożenie ich w niewłaściwej formie skutkuje odrzuceniem oferty.
5.Sposób obliczania ceny oferty:
Cena (koszt całkowity) oferty musi być podana w walucie PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Należy podać cenę netto, podatek VAT i cenę brutto
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówieniaCena może być tylko jedna
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności umowy
 
 6.Kryterium wyboru oferty:
I.    Cena
Punktacja 0 100 pkt
Cena najniższej oferty - 100 pkt x waga
Pozostałe : (cena najniższej oferty / cenę oferty ) x 100 pkt. x waga    waga
 
100 %
                                                                               RAZEM             100
 
 7.Miejsce i termin złożenia oferty: Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS” ul. Daszyńskiego 92 10, 59-900 Zgorzelec tel.691 565 491,  ,poczta elektroniczna : fis.abramis@wp.pl do dnia 12 03.2012 r. do godz.10.00
8.Zapytania o przedmiot zamówienia: Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela  Marek Jarząb , tel. 691 565 491, poczta elektroniczna : fis.abramis@wp.pl

Zał. nr 1
ZAŁĄCZNIK NR 1

F O R M U L A R Z  O F E R T O W Y

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
 Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS”
ul.  Daszyńskiego 91
59-900  Zgorzelec
tel. 691 565 491

2. DANE OFERENTA:

1)    Nazwa ……………………………………………………………………………………….

2)    Adres ……………………………………………………………………………………….

3)    Tel. Fax. …………………………………………………………………………………….

4)     NIP ...……………………………………………………………………………………….

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24.02.2012r. w sprawie przedstawienia ceny za dostawę wyżywienia w formie CATERINGU dla dzieci przedszkolnych w wieku 3-5 lat do punktów przedszkolnych w ramach Projektu  „Czym skorupka za młodu nasiąknie..” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez  Fundacje Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS oraz Fundację Integracji Społecznej „ABRAMIS”, zobowiązuję się wykonać w/w usługę, za następującą cenę:

(proszę o dokładne przedstawianie kalkulacji)

1. netto dziennego wyżywienia jednego dziecka - ................................. zł,
2. podatek VAT w kwocie - ................................. zł,
3. brutto dziennego wyżywienia jednego dziecka - ..................................zł,
4. słownie cena brutto dziennego wyżywienia jednego dziecka: …………………………………………………..............................................................……….

Termin realizacji zamówienia: od 19 marca 2011 r. do 30.kwietnia 2015 r.


..............................................                 …………………………………………....
      miejscowość i data                 /podpis i imienna pieczęć oferenta lub
                      upoważnionego przedstawiciela oferenta/Zał. nr 2

ZAŁĄCZNIK NR 2

                    ..............................., dnia  ....................2011r
                                                    (miejscowość)Dane oferenta:
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..


OŚWIADCZENIE

W związku z zapytaniem ofertowym na:
dostawę wyżywienia w formie CATERINGU dla dzieci przedszkolnych w wieku 3-5 lat do punktów przedszkolnych w  Radomierzycach nr 7  ramach Projektu „ Czym skorupka za młodu nasiąknie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.1: „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” realizowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS oraz Fundacje Integracji Społecznej „ABRAMIS” oświadczam(y), że:
- posiadam(y) uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w tym opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
- posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję(emy) potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub posiadam(y) dostęp do potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów,
-znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,


……………………………………………………………………..
Miejscowość i data Podpis Wykonawcy


 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
Reklama
 
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=